4. หลักสูตรการอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและสารสนเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพด้วยตนเองตลอดชีวิต
   
             การเตรียมเป็นที่ปรึกษาควรมีความรู้พื้นฐานเพื่อยกระดัลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศของการปฏิบัติงานเพิ่มคุณค่างาน ดังนี้
 ลำดับที่ความรู้ด้านต่างๆลิงค์เว็บไซต์/เอกสารที่อ้างอิงจำนวนชั่วโมงที่ศึกษา ประโยชน์ที่ได้
1ด้านการบริหารจัดการ (POLC)
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านการบริหาร 
2ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (PFIE) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านการบริหาร
3ด้านการบริหารความเสี่ยง (OUA) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ยง
4ด้านการควบคุมภายใน (ERCIE) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านควบคุมภายใน
5ด้านการกำกับ ดูแล (CG) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านการกำกับ ดูแล
6ด้านการตรวจสอบภายใน (IA) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้านการตรวจสอบภายในภาพรวม
7ด้านการตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Auditing) 
 ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบทางด้านการเงิน
(Financial Auditing) 
 8ด้านการตรวจสอบทางการดำเนินงาน (Performance Auditing)  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบทางการดำเนินงาน 
(Performance Auditing) 

9ด้านการตรวจสอบทางการปฏิบัติงาน
(Operation performance auditing)

 ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบทางการปฏิบัติงาน
(Operation performance auditing)
10ด้านการตรวจสอบทางการบริหาร
(Management Auditing)
 ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบทางด้านการบริหาร
(Management Auditing)
11ด้านการตรวจสอบทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
ด้านการตรวจสอบทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)
12ด้านการตรวจสอบทางสารสนเทศ
(Information System Auditing) 
 ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบทางสารสนเทศ 
(Information System Auditing) 

13 ด้านการตรวจสอบพิเศษ
(Special Auditing)
 ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
การตรวจสอบพิเศษ 
(Special Auditing)
14ด้านแบบฟอร์มต่างๆ /กระดาษทำการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาการตรวจสอบด้าน
แบบฟอร์มต่างๆ /กระดาษทำการ
15ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ
16ด้านการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
17ด้านแนวทางสู่ PMQA ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาด้านแนวทางสู่ PMQA
18ด้านแนวทางการนำพาองค์การ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาด้านแนวทางการนำพาองค์การ
19ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
     
     
     
     
     
     


 

     
Comments