2.1 เว็บไซต์นวัตกรรมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

รูปแบบนวัตกรรมสารสนเทศ ERP Model ศูนย์ตรวจสอบภายใน เช่น

๑. นวัตกรรมบริหารความเสี่ยง (Risk  Management : RM)
๒. นวัตกรรมการควบคุมภายใน (Internal  Control : IC)
๓. นวัตกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  : IA)
๔. นวัตกรรมยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายใน (Innovation Strategies Internal Audit : ISIA)
๕. นวัตกรรมเว็บไซต์ศูนย์ตรวจสอบภายใน ระยะที่ ๑ (Website Internal Audit : WIA)
๖. นวัตกรรมต้นแบบเว็บไซต์บริหารจัดการองค์การ ต้นแบบหน่วยงาน  (Website Organization Management : WOM)
๗. นวัตกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภาครัฐ (Innovation Internal Audit Quality Assessments : IAQA)
๘. นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (Innovation Quality Assessments : QA)
๙. นวัตกรรมการตรวจสอบทางด้านการเงิน (Financial Auditing : FA)
๑๐. นวัตกรรมการตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing : PA)
๑๑. นวัตกรรมการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Auditing : OP)
๑๒. นวัตกรรมการตรวจสอบทางด้านการบริหาร (Management Auditing : MA)
๑๓. นวัตกรรมการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Auditing : CA)
๑๔. นวัตกรรมการตรวจสอบสารสนเทศ (Information System Auditing : ISA)
๑๕. นวัตกรรมการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing : SA)
๑๖. นวัตกรรมแบบฟอร์มต่างๆ (Forms : Fr)
๑๗. นวัตกรรมการกำกับ ดูแล กิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CGG)
๑๘. นวัตกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ป.ป.ช.)  ( Internal Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๑๙. นวัตกรรมคู่มือการร้องเรียน ศูนย์ตรวจสอบภายใน : Guide Complaints : GC)
๒๐. นวัตกรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน :  Guide Conflict of Interests : GCI)
๒๑. นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Model : HRM-Model)
๒๒. นวัตกรรมคู่มือการปฏิบัติงาน ต้นแบบ  ระยะที่ ๑ (WORK Manual 1 : WM1)
๒๓. นวัตกรรมคู่มือการปฏิบัติงาน ต้นแบบ  ระยะที่ ๒ (WORK Manual 2 : WM2)
๒๔. นวัตกรรมรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลต้นแบบ ระยะที่ ๑ (Report  Government Personal Levels 1: RGPL1)
๒๕. นวัตกรรมรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลต้นแบบ ระยะที่ ๒ (Report  Government Personal Levels 2: RGPL2)
๒๖. นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Public Sector Management Quality Award : PMQA : PMQA)
๒๗. นวัตกรรมที่ปรึกษา (Consultants Internal Audit : CIA)
๒๘. นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ (Learning Organization 1 : LO1)
๒๙. นวัตกรรมองค์การแห่งการเรียนรู้และกลูเกิลไซต์ ระยะที่ ๒ : (Learning Organization – Google Program 1 : LO-GP2)
๓๐. นวัตกรรมการเขียนรายงานประจำปีองค์การ (Annual Report Model : ARM)
๓๑. นวัตกรรมการประเมินผลโครงการ (Evaluation Project : EP)
๓๒. นวัตกรรมบทความวิชาการ งานวิจัย ระดับบุคคล (Articles Research Personal Level : ARPL)
๓๓. นวัตกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบสอบถามตามเกณฑ์บัญชีปัจจัยเสี่ยง 3 ระดับ (Questionnaire Account the risk 3 level : QAR 3)
๓๔. นวัตกรรมรายงานการบริหารความเสี่ยง RM 1-7 (Report Risk Management 1-7 : RRM 1-7)
๓๕. นวัตกรรมการประเมินผล (Evaluaton Internal Audit Center : E-IAC)
๓๖. นวัตกรรมการควบคุมภายใน ปอ. ปย. ปส. แบบสอบถาม (Internal Control form and questionnaire : IC-FQ)ĉ
นวัตกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,
28 มิ.ย. 2559 20:34
Comments