1.4 ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมและสารสนเทศ

ชื่อ-สกุลประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ/ผลงานอ้างอิง
1.1นางสาวชุติมา  มูลดับ  
1.2นายณฤทธิ์  จึงสมาน  
1.3จ่าสิบตรีศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  กลาสีภรัทวัช  
1.4นางธรรมพร  เลื่อนทอง  
1.5นายอนุวัฒน์  เปพาทย์  
1.6นายแดงน้อย  ปูสาเดช  
Comments