1.2 คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนวัตกรรมและสารสนเทศศูนย์ตรวจสอบภายใน

                1.  ผศ.ดร.นิคม  ลนขุนทด
                2.  ดร.สุรเชษฐ์   วงศ์ชัยประทุม
                3.  อาจารย์จรัญญา  ไชยเสรฺฐ
                4.  อาจารย์ภาคภูมิ   ไตรศิริวาณิชย์
                5.  อาจารย์ณฤทธิ์  จึงสมาน 
                6.  ดร.อัษฎา   วรรณกายนต์
                7.  อาจารย์กรรณิกา  มีมาก
                8.  นางธรรมพร  เลื่อนทอง
                9.  นายอนุวัฒน์   เปพาทย์
              10.  นายแดงน้อย   ปูสาเดช
                
Comments