1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
            นายกสภามหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการ
2. คณะกรรมการบริหาร(กบ.)
            อธิการบดี                       ประธานกรรมการ
Comments