1.3 คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 ลำดับที่ หน่วยงาน/ชื่อ-สกุลวุฒิการศึกษา การติดต่อ/ประสานงาน
1ศูนย์ตรวจสอบภายใน  
 1.1 นางสาวชุติมา  มูลดับ  
1.2จ่าสิบตรีศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  กลาสีภรัทวัช  
1.3นางสาวแสงรวีย์  พรหมดี    
1.4ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  เนตรวงษ์

นวัตกรรมและสารสนเทศ  
2.1นางสาวชุติมา  มูลดับ  
2.2นายณฤทธิ์  จึงสมาน  
2.3จ่าสิบตรีศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  กลาสีภรัทวัช  
2.4นางธรรมพร  เลื่อนทอง  
2.5นายอนุวัฒน์  เปพาทย์  
2.6นายแดงน้อย  ปูสาเดช  
    
    
    
    
    
    
    

Comments