เว็บไซต์นี้ นำเสนอหรือชี้ไปที่ แหล่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน ITA ปี 2560  ในกรณีที่ข้อมูลมีการเผยแพร่ ผ่าน Social Media Web หรือ เว็บออนไลน์ไว้แล้ว 

วิดีโอ YouTube


 • ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงาน   แสดงในเว็บไซต์เขตพื้นที่  http://www.korat2.go.th/viewpage.php?page_id=34
  Posted Nov 1, 2017, 1:48 AM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
 • แนะนำ สพป.นครราชสีมา เขต 2 คลิกหัวข้อ เพื่อรับชม VDO แนะนำ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
  Posted Nov 1, 2017, 1:25 AM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
 • ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 คือ การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
  Posted Nov 1, 2017, 10:48 PM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
 • การนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base Integrity & Transparency Assessment)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ 2560  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ส่วนหนึ่งจัดทำผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อรวบรวม และจัดหมวดหมู่ แหล่งที่มา ของหลักฐานที่มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว ส่วนใหญ่ เป็นการเผยแพร่ข้อความประกาศ /ข้อมูล/เอกสาร ผ่านเว็บไซต์ และ Social Web อาทิ เช่น Facebook  ทั้งที่เป็น page และ group  การเผยแพร่ผ่าน Line กลุ่ม  ซึ่งบางรายการที่ไม่สามารถทำ Link ไปยังแหล่งเผยแพร่ได้ จะ นำเสนอภาพ Print Screen  ซึ่ง หลักฐานที่แสดงผ่านช่องทางนี้ จะเป็นเพียงส่วนเสริม ประกอบกับหลักฐานที่เป็นเอกสารที่นำส่งคณะกรรมการโดยตรง ทั้งนี้ หวังว่าเว็บไซต์นี้จะอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการ ...
  Posted Oct 18, 2017, 11:48 PM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »