• แนะนำ สพป.นครราชสีมา เขต 2 คลิกหัวข้อ เพื่อรับชม VDO แนะนำ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
    Posted Jan 10, 2017, 8:29 PM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
  • ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 คือ การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสดงหลักฐานตามรายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
    Posted Jan 8, 2017, 11:56 PM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
  • การนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base Integrity & Transparency Assessment)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2559  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ส่วนหนึ่งจัดทำผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อรวบรวม และจัดหมวดหมู่ แหล่งที่มา ของหลักฐานที่มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว ส่วนใหญ่ เป็นการเผยแพร่ข้อความประกาศ /ข้อมูล/เอกสาร ผ่านเว็บไซต์ และ Social Web อาทิ เช่น Facebook  ทั้งที่เป็น page และ group  การเผยแพร่ผ่าน Line กลุ่ม  ซึ่งบางรายการที่ไม่สามารถทำ Link ไปยังแหล่งเผยแพร่ได้ จะ นำเสนอภาพ Print Screen  ซึ่ง หลักฐานที่แสดงผ่านช่องทางนี้ จะเป็นเพียงส่วนเสริม ประกอบกับหลักฐานที่เป็นเอกสารที่นำส่งคณะกรรมการโดยตรง ทั้งนี้ หวังว่าเว็บไซต์นี้จะอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการ ...
    Posted Jan 8, 2017, 10:43 PM by สพป.นครราชสีมา เขตสอง
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »