ชนิดของเครือข่าย

 
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น 4 ชนิดคือ
1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ เครือข่ายแพน (Personal area network) : PAN) 
2. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)
3. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN)
4. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)
 
 

เครือข่ายแบบบุคคล  (PAN)

          เป็นเครือข่ายไร้สาย เชื่อมโยง อุปกรณ์การสื่อสารหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน  ระยะทางการเชื่อมต่อ ไม่เกิน 1 เมตร ความเร็ว ประมาณ 10  Mbp    ใช้สื่อ IrDA Port, Bluetooth, Wirelessเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

            เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก เครือข่ายแลนจัดได้ว่าเป็น เครือข่ายเฉพาะขององค์การ การสร้างเครือข่ายแลนนี้องค์การสามารถดำเนินการทำเองได้ โดยวางสายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร หรือภายในพื้นที่ของตนเอง เครือข่ายแลนมีตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็ก ที่เชือมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ภายในห้องเดียวกัน จนถึงเชื่อมโยงระหว่างห้อง หรือองค์การขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย 

                                           
เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
            เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
 
 
 เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)
            เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ การสร้างเครือข่ายระยะไกลจึงต้องอาศัยระบบบริการข่ายสายสาธารณะ เช่น การสื่อสารแห่ง ประเทศไทย ใช้วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม ใช้วงจรสื่อสารเฉพาะกิจที่มีให้ บริการแบบสาธารณะ เครือข่ายแวนจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกล และต้องการเชื่อมสาขา เหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคาร มีสาขาทั่วประเทศ มีบริการรับฝากและถอนเงินผ่านตู้เอที
เอ็ม
 

ลิ้งค์เพิ่มเติม
(คลิ๊ก)
 
 
 


 
                                    อ้างอิง                                                    

                                                                                    http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/network.html

                                                                                    http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/network/net_nettype0.htm

                                                                                   http://www.ketkwanchai.info/stusy4.htm

Comments