Home‎ > ‎

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี DRU                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประวัติความเป็นมาเริ่มจากการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาขึ้น และเปิดสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ต่อมาได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2498 และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 และเป็นวิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และสามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นนักวิชาชีพที่ดี รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัย ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนางานในหน้าที่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคงยั่งยืน สมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  

  ตราประจำมหาวิทยาลัย

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 40 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  สีประจำมหาวิทยาลัย
 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง

  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 • พิกุล - ต้นจัน


  คติพจน์/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  คติพจน์ (Motto)

 • สิกขมยปญญา ปัญญาเกิดจากการเรียนรู้


  ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสร้างสังคมคุณภาพ


  วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ธำรงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

  พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งมั่น

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี

- พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร

- เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

- เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล- แผนที่ และการเดินทาง
          

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

           สายรถประจำทาง (รถเมล์) ที่ผ่านมหาวิทยาลัย : 57, 56, 40, 149, 177  

Comments