Historia‎ > ‎Gamla protokoll‎ > ‎

Istorp

Ur Istorps protokoll

Kyrkiones inventarium i Istorp (1667):
Ny Bibel uthan Spänne 1, Psalmbook 1, Nÿ handbook 1, Mess Kalkck och Patin 1, Messotextilier (svårläst anteckning i högerspalten)
Messohake af Silko Damast? - gaf wällb. Nills Staffansson Hjulhammar till Kyrkion Christophorus Erici pastor Istorpensis och sin hustru Anna Svensdotter gaf till Istorps kyrkia en obaltask af Silfver till ---all omkostnat ----- den 14 oktob. Anno 1658.
Anna Christoffersd. Gaf till Istorpa kyrkia en skön Messo hake den 25 decemb. Anno 1667.
Mållöga af Messings
Bäcken af Messings gaf item till Kyrkian wäälb. Nills Hjulhammar
Wällborne Nills Staffansson Hjulhammar gaf till Krykion den 25 Decemb. Anno 1666, En skön ny Messeserk af fijna Klosterlin som kostar 14 Rd. Smt. Ocs sedan utaf --------- satin. Döttrarne gav av samma slag ett handkkläde till kyrkan.
Förteckning över prästgårdens ägor, som var åtskilliga.
Två stora stenar var lagda av Istorps prästgård till brobyggning av Broby bro, den ena av S. Her prosten, den andra af Christophoro Erici Carolstadio. Brunnius visiterade 1652.

1770, Istorps sockenstämmoprotokoll:
§ 2 Dopfunten ansågs vara bristfällig, "om inte alldeles oduglig", varför man beslöt beställa en ny dopfunt hos bildhuggaren Bergman i Göteborg.


1774 (8/1)
§ 4 På kyrkostämman föreslog Anders Börjesson i Strömmared att man skulle bygga ett kyrktorn, men han fick inte alla med sig. Man tyckte att det räckte med klockstapeln, eftersom den ganska nyligen var reparerad.
§ 6 Man tillsatte "avskedade" soldaten Eric Bramberg som kyrkoväktare. Som lön skulle han årligen få "berga" kyrkogården.

Gällstämman den 21/6 1820:
Nattvardsförhör skulle hållas i alla kyrkorna på fredagen före nattvardsgång kl. 10, således 4 gånger om året i varje kyrka.

Gällstämman den 24/11 1820 beslutade om pastors löneförmåner m.m.

Gällstämman den 2/5 1825 talar om att upphjälpa Byslätts bro med ett träd om 14 alnar eller två träd om 7 alnar.

Istorps sockenstämma 26/4 1827:
"För Klockornas bevarande beslutades att ingen klämtning får äga rum hvarken vid morgon eller afton ringning eller själringning. För ovarsam ringning utsättes wite och upphänges en Bouteil öfver hvarje Klocka. Den som ringer så att Bouteilen sönderslås pliktar 5 RBco. Till uppsyningsman öfver ringningen utses någon pålitlig man och skall den med lydnad hörsamma för att ingen må ringa längre eller annorlunda än denne medgifver. Den som honom i denna sin syssla med olydnad och sturskhet förorättar pliktar till Kyrkan 2 RBco
Istorps sockenstämma 19/5 1828
Klockorna i tornet får inte skadas genom ovarsam ringning. Den som ringer så häftigt att klockorna går över får böta 10 RBco. Hälften av böterna skulle tillfalla kyrkan, andra hälften den som bevisligen upptäcker förbrytelsen.

Dillners koralbok: Istorp 23/11, Horred 6/12, Öxnevalla 7/12 1830
Vice pastor Anders Wahlberg gjorde försök att få församlingarna att inköpa Dillners koralbok.
Istorps sockenstämma åberopade ett gällstämmobeslut att inte antaga den nya psalmboken förrän det bliver Kongl. Maj:ts nådiga befallning. Församlingen kunde "ej heller bevekas att inköpa ett exemplar för Kyrkans räkning".
Horred sockenstämma var också svår att övertala. Församlingen önskade "att få behålla den gamla Psalmboken så länge det blifwer dem beviljadt". Dock beslöt man att inköpa en koralbok för kyrkans räkning.
Comments