הסכם למתן שירותי חניההסכמי שירותים


הסכם למתן שירותים

שנערך ונחתם ביום _____ בשנת 2005

 

בין:

_________________

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:

שם : _______________________

כתובת: ________________

מס' רישום (עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות): _____________

אצל רשם: _________________

באמצעות ______ נושא ת.ז. __________ ו- ________ נושא ת.ז. _____________ המוסמכים לחתום בשמו

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני

מבוא

 

הואיל     והמזמין פרסם מכרז – מכרז מס' _______________________ _____________________ (להלן: "המכרז").

העתק של המכרז מצ"ב כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

והואיל    ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המזמין מיום __________ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.

העתק של הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מצ"ב כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "ההצעה");

 

והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המזמין את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה  בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה (להלן: "השירותים");

 

והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

והואיל והתחייבות המזמין על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה __________  של תקציב המזמין;

 

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

המבוא והסכם זה

1.         המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.

2.         הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עימו.

3.         בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.

4.         הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות ההסכם המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המזמין על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה.

5.         במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

6.         הצהרות הצדדים

 

6.1.      המזמין מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת הכספים ______.

6.2.      נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים, ובכלל זה לספק שירותי חנייה בחניות הממוקם ב________________; וכי מתן השירותים על ידו למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

6.3.      עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים. 

6.4.      נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג המזמין המוסמך.

 

 

7.         היתרים רישיונות ואישורים

 

7.1.      נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להציגם למזמין בכל עת שידרוש.

7.2.      מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

7.3.      נותן השירותים מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

7.4.      נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

8.         תקופת ההסכם

 

8.1.      הסכם זה נחתם לשנה לתקופה שמיום __________ ועד יום  __________ .

8.2.      למזמין בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת ההסכם עד שנתיים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לצרכי המזמין, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של המזמין, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות הסכם זה.

8.3.      המזמין יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש.

במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו – יהיה המזמין, באישור המנהל הכללי, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

8.4.      מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

8.5.      בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד  לביטול ההסכם.

 

9.         ייעודו של החניון

 

נותן השירותים מתחייב שהמתחם אשר הוצע על-ידי נותן השירותים בהצעה לאספקת השירותים (להלן: "החניון")  ייועד גם לשימוש המזמין– המורשים גם לשם החניית רכבים על-ידי המורשים.

 

10.       השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים

 

10.1.    בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המזמין מאת נותן השירותים מתן ואספקת השירותים לרבות שירותי חניה  אך ורק למורשים על-ידי המזמין,כמפורט בהסכם זה על נספחיו.             

10.2.    נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות המזמין, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

10.3.    שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למזמין ולבעלי התפקידים שבו.

10.4.    למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש  בזאת כי המזמין אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המזמין לרבות לשיקול דעתו המקצועי של המזמין. 

10.5.    מקום מתן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים בכתובת כפי שהוצעה על ידו  למעט במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על נותן השירותים ליתן את השירותים במקום אחר. הרשות בידי המזמין להורות לנותן השירותים לספק את השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לדעת המזמין, משום הכבדה בלתי סבירה על נותן השירותים.

10.6.    נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

10.7.    מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן שאינו בלתי משמעותי וזניח, את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

 

11.       אחזקת החניון

 

11.1.      נותן השירותים מתחייב להחזיק את החניון במצב טוב ותקין ולהפעיל את החניון.

11.2.    נותן השירותים מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת החניון לרבות ניקיון ואחזקה שוטפת, הוצאות חשמל, מים, ארנונה, אגרות ביוב, טלפון וכד', וכל הוצאה אחרת הכרוכה בהפעלת החניון ובאספקת השירותים כנדרש בהסכם זה על כל נספחיו.

11.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים יהא אחראי לכל התשלומים הקשורים לאחזקה ותפעול החניון על פי דין ועל פי הסכם זה.

במידה ונותן השירותים לא ידאג לביצוע התשלומים כאמור, רשאי המזמין לשלם אותם בעצמו ולנכות את הוצאותיו עקב כך מהסכומים המגיעים לנותן השירותים מהממשלה לרבות (אך לא רק) מהמזמין מכוח הוראות הסכם זה או כל הסכם אחר.

11.4.    נותן השירותים מתחייב לדאוג לתקינות של החניון שישמש לאספקת השירותים למזמין והציוד ולתקן כל ליקוי או נזק או פגם שייגרם להם במשך תקופת ההסכם לרבות נזקים הנובעים מפגם יסודי במבנים או בתשתית לרבות מערכות המים, חשמל, ביוב, וגגות.

 

12.       מועדי פתיחת והפעלת החניון

 

12.1.    מוסכם על הצדדים כי  החניון יהיה פתוח כל ימות השנה למעט בחגי ישראל ובימי שבת ולפחות מהשעה 07:00 עד השעה 21:00.

12.2.    מוסכם בין הצדדים כי לא תהיה לנותן השירותים  רשות לסגור את החניון, בניגוד לאמור לעיל, ללא תאום מוקדם עם המזמין.

 

13.       פיקוח המזמין

 

13.1.    נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המזמין או מי שבא מטעמו לבקר  פעולותיו, לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על השירותים.

13.2. נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המזמין בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

13.3. מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 

14. העדר זכות ייצוג

 

14.1.  מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.

14.2.  נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המזמין לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המזמין, מראש ובכתב.

 

15. העסקת עובדים וקבלני משנה

 

15.1. נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון כנדרש במסמכי הפנייה, בהצעה ובהסכם.

15.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המזמין והוראות הסכם זה על נספחיו. 

15.3. נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

15.4. העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

15.5. מובהר ומודגש בזאת כי למזמין אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק עובדים מסוימים; וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למזמין מסורה לחלוטין לנותן השירותים.

15.6   כמו כן מובהר ומוסכם כי המזמין לא יהיה רשאי להורות לנותן השירותים להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המזמין משום פגיעה במזמין – תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

15.7   נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952 (להלן: החוק). להלן נוסח הוראות סעיפים 33 ו33א לחוק:  "33.   המעביד נער (מי שטרם מלאו לו 18 שנים)  באחד מאלה -(1) בניגוד להוראות סעיפים 2  (גיל עבודה למי שטרם מלאו לו  16 שנים), 2א (עבודה בחופשת לימודים)או 4  (הופעות וצילומים) או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;(2) במקום ששר התעשייה המסחר והתעסוקה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5 (איסור עבודה במקומות מסוימים), כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;(3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר התעשייה המסחר והתעסוקה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6 (עבודות אסורות);(4) בעבודה, שעל פי הקובע בתקנות לפי סעיף 7 (גיל מיוחד לעבודות מסויימות) אין להעבידו בה בגילו;(5) בניגוד להוראות סעיף 14 דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן - חוק העונשין)". 33א המעביד נער באחד מאלה -(1) בניגוד להוראות סעיפים 11 (אשור רפואי להעבדה) או 12 (בדיקה רפואית חוזרת) או בניגוד להוראות היתר שניתן  לפי סעיף 11א (עבודה זמנית), שענינן בדיקות רפואיות;(2) בניגוד להוראות סעיפים 20  (יום עבודה ושבוע עבודה), 21 (שעות המנוחה), 22  (הפסקות) ו24- (איסור עבודת לילה), או בניגוד להוראות  היתר שניתן לפי סעיף 25 (היתר עבודת לילה), שענינן שעות עבודה ומנוחה;(3) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  2 (גיל עבודה למי שטרם מלאו לו16 שנים), 2א (עבודה בחופשת לימודים), או 4 (הופעות וצילומים), לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין."

15.8 בנוסף לאמור, יהיה נותן השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

15.9. נותן השירותים מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם זה.

15.10. מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרה יסודית של  הסכם זה.

 

16. שימוש בכלים ובחומרים

 

16.1.   כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן  השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

16.2     כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

16.3.    מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

 

17.  איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

 

17.1. נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המזמין, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

17.2. על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המזמין - משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

17.3. נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העיסקים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

17.4   לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים - היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח נותן השירותים על כך מייד לנציג המזמין המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המזמין בנדון.

 

18. התמורה

 

התמורה שישלם המזמין עבור אספקת השירותים לפי הסכם זה תהיה  בהתאם להצעה בכלל ולנספח 1 "טופס הצעת מחיר" בפרט, כמפורט להלן:

              התמורה שישלם המזמין עבור הספקת השירותים לפי הסכם זה תהיה  לפי תעריף:

              א.   על בסיס חניה חודשית ______________ ₪ (כולל מע"מ) לרכב אחד לחודש.

              ב.   על בסיס חניה יומית     ______________ ₪ (כולל מע"מ) לרכב אחד ליום.

              ג.   על בסיס חניה לפי שעות _____________ ₪ (כולל מע"מ) לשעת חניה לרכב אחד.

              החלופה הזולה ביותר מבין שלושת החלופות הנ"ל או שילוב בין השלושה כאשר הזול

              שביניהם קובע.

       העתק של נספח 1 להצעה "טופס הצעת מחיר" מצורף כנספח ו' להסכם זה ומהווה חלק      

       בלתי נפרד מהסכם זה

 

19. דרך תשלום התמורה

 

19.1. אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למזמין חשבון (להלן: "דרישת תשלום"), מלווה בדין וחשבון על הספקת השירותים על ידו.

19.2. הרשות בידי המזמין לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן. לא אישר המזמין את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה.

19.3. על המזמין להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

19.4. על נותן השירותים להגיש למזמין חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג המזמין.

19.5. תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המזמין ייעשה משלושים יום מיום קבלת החשבונית עד ששים ימים מיום אישור דרישת התשלום – לפי המאוחר מבין שניהם, ובכפוף להמצאת תעודת עוסק מורשה של נותן השירותים לחשב המזמין. אושרו דרישת התשלום והדו"ח, קטעים קטעים, תשולם התמורה עבור כל קטע בנפרד.

19.6. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

19.7. לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

19.8. נותן השירותים מתחייב להחזיר למזמין מיד כל סכום עודף שקיבל מהמזמין.

19.9. למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.

 

20. התמורה – סופית ומוחלטת

 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המזמין לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

 

21. קיזוז

 

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המזמין לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למזמין מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

 

22. משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובד המזמין

 

22.1.    מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים  כעובד המזמין, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המזמין.

22.2.   היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המזמין, יהיה על נותן השירותים לשפות את המזמין, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למזמין בשל קביעה כאמור.

22.3.     בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המזמין יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המזמין לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמזמין.

 

23. נזיקין

 

23.1. נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המזמין או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

23.2   מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המזמין או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

23.3   נותן השירותים מתחייב לשפות את המזמין על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המזמין.

 

24.  חובת ביטוח

 

24.1 נותן השירותים מתחייב לערוך את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- מזמין התעשייה המסחר והתעסוקה, כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

24.2 ביטוח חבות מעבידים: אם נותן השירותים רשאי להעסיק עובדים לצורך ביצוע

             הסכם זה, עליו לבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים

              בכל תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון. גבולות האחריות לא יפחתו

              מ-1,500,000 דולר ארה"ב לעובד, ו-5,000,000 מיליון למקרה ולשנת ביטוח.

              בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של

              המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים בהתאם להסכם עם מזמין

              התעשייה המסחר והתעסוקה.

24.3 ביטוח אחריות מקצועית: הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של

              נותן השירותים, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה

              רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו

             בתום לב בכל הקשור למתן השירותים בהתאם להסכם עם מזמין התעשייה

             המסחר והתעסוקה. גבול האחריות לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב למקרה

              ו-500,000 דולר ארה"ב לשנה. למען הסר ספק, הכיסוי על פי הפוליסה יכלול : 

             מרמה ואי יושר של עובדים, אובדן מסמכים, הוצאת לשון הרע, הארכת תקופת

             הגילוי לששה חודשים לפחות ואחריות צולבת CROSS LIABILITY.

 

 

24.4 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית 

             בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין מתן השירותים במזמיןיו ובכל המקומות

             האחרים בהם יינתנו על ידו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה

             ושומרון בהתאם להסכם עם מזמין התעשייה המסחר והתעסוקה. גבול האחריות

             בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ-500,000 דולר ארה"ב למקרה ו-1,000,000 דולר

             לשנת ביטוח. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILITY.

24.5  במידה ונותן השירותים ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאים או

         קבלני משנה, נותן השירותים מתחייב לדאוג להרחבת הביטוחים הנ"ל על מנת

          לכסות את אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו נותן

          השירותים עצמו, ושמו יתווסף לשם המבוטח כמבוטחים נוספים.

24.6   בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים:

24.6.1  לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף – מדינת ישראל מזמין התעשייה המסחר והתעסוקה; בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נתנה על כך הודעה בכתב לפחות ששים יום מראש לחשב המזמין.

24.6.2    נותן השירותים אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.

24.6.3  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

24.6.4 בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא ייגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

24.6.5 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל, עובדיה וכל הפועלים מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

24.6.6 תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו כל עוד ההסכם בתוקף.

24.6.7 לבקשת המזמין, נותן השירותים ימציא אישור מאת המבטח על ביצוע הביטוחים האמורים בהתאם לכל התנאים המפורטים בהסכם זה.

24.6.8   אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי כל דין או על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין או על פי הסכם זה.

 

 

25. זכויות יוצרים

 

25.1 כל השירותים שיסופקו על-ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, ללא

        יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של המזמין.

        נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים, או תוצאותיהם,

        ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. המזמין יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן

        השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, מסמך, או דבר הקשור

        למתן השירותים נשוא הסכם זה.

25.2 זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה, לרבות

        חוות-דעת, דוחו"ת, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה

        דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

25.3 המזמין יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק

              מהסכם זה, ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או למי שיצר את החומר "הזכות

              המוסרית".

25.4 נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי המזמין

              בביצוע מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

 

26. שמירת סודיות

 

26.1 נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא    

             לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד

             מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם

              נכסי הכלל  (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי

              מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם

              המזמין, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן - ללא אישור המזמין

              מראש ובכתב.

26.2 נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי

             שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או

             בקשר עם המזמין.

26.3 המזמין רשאי להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת

             סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה

             מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנדון. 

26.4 נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע

             הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המזמין המוסמך.

26.5 נותן השירותים מתחייב למסור למזמין מיד עם סיום מתן השירותים על פי

             הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל

             מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין, ולא להשאיר בידיו כל מידע

             כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.                                  

26.6 נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה

             עבירה על חוק העונשין, התשל"ז-1977.

26.7 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המזמין

              בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר

              לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן - "המידע"). כל המידע יועבר למזמין ו/או לצד

              שלישי שימנה המזמין, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או

              כל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע ע"י המזמין, וללא כל תמורה נוספת. למען

              הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המזמין.

26.8  נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף

             למידע כאמור על נספח ד' "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"

             המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

27. נציג המזמין

 

27.1 נציג המזמין לביצוע הסכם זה הוא עובד המזמין הנושא בתפקיד ____________________

27.2 הזכות בידי המזמין להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב.

 

28. ישוב חילוקי דעות

 

28.1 אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות

  וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע

  בהסכמת שני הצדדים.

28.2 היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת

  היוועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה

  משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.

28.3 לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.

28.4 פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.

28.5   אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

 

29. תניית שיפוט

 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

30. כתובות והודעות

 

30.1 כתובת נותן השירותים והמזמין הינן  כמפורט בראש ההסכם.

30.2 כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד 

 שנשלחה בדואר רשום.

30.3 נותן השירותים רשאי להודיע למזמין, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג המזמין ולחשבות מזמין התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 

31. ביקורת

 

31.1 חשב המזמין, המבקר הפנימי של המזמין או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

31.2   ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

31.3 נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המזמין.

31.4   נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

 

32. שינוי בהסכם או בתנאים

 

32.1 מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

32.2 נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב   של המזמין. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המזמין.

32.3 המזמין מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות.

32.4 גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי בפני המזמין לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 

33. אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

 

33.1 היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המזמין מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

33.1.1 לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי   

             מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים

              לנותן השירותים לפי הסכם זה.

33.1.2   לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

33.2   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למזמין את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, ולשפות את המזמין בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

33.3   אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למזמין על-פי כל דין או הסכם.

 

34. ערבות

 

34.1   להבטחת זכויות המזמין לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על- פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות  בנקאית אוטונומית לפקודת המזמין, בסכום ___________₪ (5% מהיקף ההתקשרות המשוער המקסימאלי כולל מע"מ).

34.2       הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה."מדד הבסיס" ו- "יום הבסיס" משמעותו – מועד  החתימה על הסכם זה כאמור ברישא של הסכם זה.

34.3       הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

34.4        נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצורף להסכם.

34.5        עלויות הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

34.6         נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות  תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

34.7   לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המזמין רשאי לחלט את  הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

34.8    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המזמין הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות עפ"י דרישת המזמין.

34.9   הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המזמין לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם לנותן השירותים.

34.10  חילט המזמין את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן  השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

 

35. מיצוי זכויות

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 

 

 

ולראייה באו הצדדים על החתום

 

       ֹ_________          __________                 __________                  

                                   

      המנהל הכללי            חשבת המזמין                נותן השירותים