הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים

מקור: _______; אתר מקור: _______

הסכמי מקרקעיןאזהרה: הסכם זה נועד לצרכי התרשמות ולימוד עצמי בלבד, הוא אינו מהווה משום המלצה או הצעה להשתמש בו וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש אחר כלשהו. הסכם זה  ואינו יכול להוות תחליף לקבלת ייעוץ מעו"ד שיערוך עבורכם הסכם המתאים לנסיבות הפרטניות שלכם.


הסכם שכירות בלתי מוגנת

נחתם בעיר _________  ביום _________

 

בין:

__________________, ת.ז. ______________

מרחוב _________________

(להלן: "המשכיר")                                                         מצד אחד

 

 

 לבין:

1. __________________, ת.ז. ______________

2. __________________, ת.ז. ______________

מרחוב _________________

(להלן, ביחד ולחוד: "השוכר")                                        מצד שני

 

 

הואיל   והמשכיר הינו הבעלים ובעל זכות החזקה הבלעדי בדירת מגורים בת ____ חדרים, הכוללת ____________________ [להשלים: מטבח/סלון/X חדרי מגורים/ממ"ד/ מחסן/חני/ות) הנמצאת בקומה __ בבנין מגורים בכתובת ________________________   (להלן: "המושכר").

 

והואיל  והשוכר מעוניין לשכור את המושכר  בשכירות בלתי מוגנת, והמשכיר מסכים להשכיר לשוכר את המושכר בשכירות בלתי מוגנת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה;

 

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

1.             כללי

1.1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.

1.2.      נספחיו של הסכם זה, ככל שישנם, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2.             שכירות בלתי מוגנת

2.1.      מוסכם ומוצהר, כי השכירות לפי הסכם זה איננה ולא תהיה מוגנת לפי חוק הגנת  הדייר (נוסח  משולב) תשל"ב - 1972 או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומו.

2.2.      השוכר מצהיר כי לא שילם דמי מפתח למשכיר.

 

3.             תקופת השכירות

3.1.      תקופת השכירות תהא שנה אחת שתחילתה ביום _____  ועד ליום _____ (להלן: "תקופת השכירות").

3.2.      הצדדים יהיו רשאים להאריך את תקופת השכירות בתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, בכפוף לכך שהשוכר קיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם ובמועדן ולשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר.

3.3.      ככל שהשוכר ירצה להאריך את תקופת השכירות עליו למסור למשכיר הודעה בכתב 60 יום לפני תחילת השכירות. המשכיר יהיה רשאי לקבל את הודעת השוכר כפי שהיא, ובמקרה כזה תקופת השכירות תתחדש ותוארך אוטומטית לשנה נוספת בתנאי הסכם זה, או להציע לשוכר תנאים שונים מאלו הנקובים בהסכם זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשכיר.

 

4.             דמי שכירות

4.1.      השוכר ישלם למשכיר ב-1 לכל חודש קלנדרי דמי שכירות חודשיים עבור החודש המתחיל בסך ______  (במילים: _________) ש"ח בעבור כל  חודש שכירות. דמי השכירות הנ"ל ישולמו בשקלים ישראליים בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. במידה ויום התשלום הינו במועדים ושבתות ישלם השוכר למשכיר את דמי השכירות ביום שלאחר מכן.

4.2.      מוסכם בזה בין הצדדים כי איחור מעבר ל- 7 ימים בתשלום סכום מן הסכומים  הנקובים בהסכם זה ובמיוחד דמי השכירות יהווה הפרה יסודית של ההסכם ואשר יזכה את המשכיר לבטל הסכם זה  ולדרוש  את פינוי  השוכר מן  המושכר לאלתר  ומבלי לפגוע בזכות המשכיר לכל סעד אחר ו/או נוסף.

4.3.      מבלי לפגוע באמור בהסכם זה הרי שכל איחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה  יחייב את  השוכר ריבית חודשית בשיעור של % 2 לכל חודש או חלק יחסי מכך לחלק מחודש.

 

5.             מטרת השכירות

5.1.      מטרת השכירות הינה למגוריו של השוכר בלבד. השוכר לא יהיה רשאי להשתמש במושכר לכל מטרה אחרת ו/או להתיר לאדם אחר כלשהו לעשות שימוש במושכר לכל מטרה שהיא.

5.2.      השוכר אינו רשאי להעביר זכויותיו כלפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן אסור לו  להשכיר את  המושכר ו/או  למסור את החפצים ו/או חלק מהם בין  מוגדר ובין בלתי מוגדר וכן אסור לו למסור החזקה במושכר ולא להרשות  לאחר לגור  בה ולהשתמש  בה או בתכולה או בחלק ממנה, בין מוגדרים  ובין לא מוגדרים ובין יחד עמו,  ללא הסכמת המשכיר ו/או בא כוחו לכך.

 

6.             תשלומים

6.1.      השוכר ישא על חשבונו בכל התשלומים והחיובים שיחולו על השימוש בדירה והחזקה בה בתקופת השכירות לרבות מיסי ארנונה, שימוש במים, חשמל, גז, לוויין/כבלים וועד הבית.  

6.2.      ככל שהשוכר ירצה לחבר את הדירה לקו טלפון או לקו DSL, השוכר יבצע זאת באחריותו ועל חשבונו והוא מתחייב לנתקם מייד בסיום תקופת השכירות על חשבונו וללא צורך בהודעה נוספת מטעם המשכיר.

6.3.      השוכר מתחייב לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציא  ובכלל  זה  קבלות  בגין  תשלומים  שוטפים ולהעבירם למשכיר לפי דרישת המשכיר.

6.4.      מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהשוכר לא ישלם תשלום החל עליו, השוכר  מתחייב להחזיר למשכיר כל סכום שהוציא ושהחובה לשלמו חלה על השוכר בצירוף ריבית פיגורים בשעור 2% לחודש כל חלק יחסי ממנו.

6.5.      אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות יהא חייב לשלם את  דמי השכירות  עד סוף תקופת השכירות ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר  כל סכום  מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף תקופת השכירות.

6.6.      על אף האמור לעיל מוסכם כי במידה והשוכר ירצה לפנות המושכר לפני תום התקופה יהא חייב לדאוג למציאת דייר חלופי לשביעות רצונה של המשכיר. ובתנאי שהשוכר החדש יהא מוכן לקבל על עצמו מלוא ההתחייבויות ע"פ הסכם זה.

 

7.             הצהרות השוכר

7.1.      השוכר מצהיר כי ראה ובדק את המושכר  ומצא אותה במצב טוב ותקין,  ומתאים לדרישותיו  והשוכר מוותר  על כל  טענת אי  התאמה או  טענה בגין המושכר או בגין פגם ו/או מום גלוי ו/או נסתר.

7.2.      השוכר מתחייב לשמור על ניקיון המושכר וסביבותיה, על השקט ועל יחסי שכנות  טובה עם השכנים בבית.

7.3.      השוכר מתחייב לאפשר למשכיר או לבא כוחו להיכנס למושכר בכל זמן סביר וככל  האפשר לאחר  תיאום מראש למטרת פיקוח ו/או לשם ביצוע תיקונים ו/או להצגת המושכר בפני אחר.

 

8.             שמירת המושכר ואחריות

8.1.      השוכר מתחייב לשמור על המושכר ועל תכולת המושכר (כהגדרתה להלן) שמירה מעולה ולתקן ולחזור ולתקן  על חשבונו  ולשביעות רצון  המשכיר או ב"כ כל פגם או  ליקוי במושכר  כתוצאה משימוש השוכר או מטעמו מיד עם דרישת  המשכיר  או בא  כוחו לכך  ומיד עם  התגלות הפגם  או הליקוי,  הכל לפי  הענין אך  למעט בלאי סביר ורגיל שיתהווה כתוצאה משימוש  סביר וזהיר  והוא מתחייב  להחזיר למשכיר את המושכר   מסודרת ונקייה  ובמצב טוב,  למעט בלאי סביר כאמור לעיל.

8.2.      במועד תחילת השכירות נמצאים במושכר המתקנים, החפצים והרהיטים הבאים (לעיל ולהלן: "תכולת המושכר" או "התכולה"):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8.3.      השוכר מצהיר כי קיבל את המושכר נקי, מסויד ומתאים למגורים והוא מתחייב לסיידו על חשבונו עם החזרתו למשכיר ולתקן כל קלקול או פגם שיימצאו במושכר או בתכולה או בכל חלק מהם.

8.4.      השוכר יפצה את המשכיר במלוא הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהפרת תנאי מתנאי סעיף זה או כל תנאי אחר מהסכם זה.

8.5.      המשכיר מצידו יהא חייב לתקן פגמים ו/או קלקולים אשר יתהוו במשך תקופת השכירות ואשר החובה לתקנם תהא עליו כמשכיר וזאת תוך זמן סביר מיום דרישת השוכר, כגון נזילות בצנרת, תקלות במים דלוחים, בעיות במערכת החשמל המרכזית וכיו"ב.

8.6.      אם יגרמו למושכר נזקים שעל המשכיר לתקנם המצריכים תיקון מיידי והמשכיר לא יעשה כן תוך 48 שעות - יהיה השוכר רשאי לתקנם על חשבונו ועל המשכיר יהיה להחזיר לשוכר את ההוצאות שהוציא תמורת קבלות שימציא השוכר למשכיר. היה  ולא יחזיר המשכיר לשוכר את הוצאות התיקונים הנ"ל יהיה השוכר רשאי לקזזם מדמי השכירות.

8.7.      השוכר יהא אחראי על חשבונו לפצות צד שלישי כלשהו על כל הנזקים שהוא  עלול לגרום  לצד שלישי בקשר לשימוש במושכר בין אם נגרם  הנזק במושכר  או בין  מחוצה לה  ולהחזיר למשכיר כל סכום שייתבע לשלם בקשר לנזקים כאמור, והכול אם נזקים אלו יגרמו כתוצאה מרשלנותו של השוכר.

8.8.      מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם זה וכדי להסיר ספקות הרי שהשוכר משחרר את המשכיר מכל  אחריות מכל סוג שהיא לאובדן ו/או לנזקים מכל סוג שהם העלולים להיגרם לשוכר או למי מאורחיו או מבקריו ו/או לחפציו של השוכר והנמצאים בין בתוך המושכר ובין מחוצה לה.

 

9.             שינויים במושכר

9.1.      השוכר מתחייב שלא לעשות כל שינוי במושכר או בסביבתו או בתכולה וכן לא להוציא ולהעביר כל חלק מהתכולה ללא הסכמת המשכיר בכתב.

9.2.      כל שינוי שיעשה ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב, הרי מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לתבוע בשל כך פינוי המושכר על ידי השוכר ו/או לכל סעד אחר עפ"י  כל דין  יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

9.3.      כל שינוי שיעשה בהסכמת המשכיר בכתב יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

 

10.        פינוי המושכר

10.1.  השוכר מתחייב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה  לידי המשכיר או בא כוחו.

10.2.  אם השוכר לא יפנה את המושכר בתום תקופת השכירות יהא עליו לשלם למשכיר סך של ___________ ש"ח לכל יום של פיגור בפינוי המושכר והחזרתה למשכיר,  וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד משפטי אחר או נוסף ו/או לתביעת פיצוי גבוה יותר.

 

11.        בטוחות

11.1.  השוכרים יתנו צ'ק בטחון על סך 5,000 ₪ ביום חתימה על ההסכם וכן יחתמו בפני ב"כ המשכיר שני ישראלים בשטר התחייבות לפצות המשכיר במידה והשוכרים לא יעמדו בתשלומי השכירות והנלווה לכך.

11.2.  בנוסף השוכר ימסור למשכיר 5 שיקים ללא תאריך וסכום הראשון לפקודת הרשות המקומית להבטחת תשלום הארנונה, השני לפקודת תאגיד המים להבטחת תשלום המים, השלישי לפקודת חברת החשמל להבטחת תשלום החשמל, הרביעי לפקודת חברת הגז לבטחת תשלומי הגז, והחמישי לפקודת ועד הבית להבטחת תשלום ועד הבית. השיקים יוחזרו לשוכר 14 ימים לאחר תום תקופת השכירות כנגד קבלת כל האישורים והאסמכתאות המראים כי השוכר שילם את התשלומים שהגיעו ממנו לגופים אלו.

 

12.        כתובות הצדדים

12.1.  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשכיר: הכתובת המפורטת במבוא להסכם.

השוכר:  כתובת המושכר.

12.2 כל הודעה שתשלח לצד כל שהוא לפי כתובתו הנ"ל תחשב כנמסר לתעודתה בתום 72 שעות מיום הפקדתה בסניף בית הדואר.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום,

 

                       _________                          __________________

         ה מ ש כ י ר                                        ה ש ו כ ר