הסכם קבלנות - עבודות שיפוץ

מקור: עירית ירושלים; אתר מקור: http://www.jerusalem.muni.il

הסכמי מקרקעיןחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי

1
תאריך התחלת העבודה - _____________________________________
תאריך סיום  החוזה - ______________________________________
ערבות ביצוע ובדק בנקאית ע"ס – 150,000 ₪ 
המנהל – מנהל המינהל ו/או מי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע חוזה זה
אישור ועדת המכרזים מס' _____ מיום_________________________
בין:
עיריית ירושלים
מינהל תרבות ופנאי
מרחוב :____________________
טל: ____________________
פקס : ____________________
ירושלים
אשר תקרא )להלן "העירייה"(
מצד אחד
לבין
____________________
_____________________
ח.פ./ ע.מ. _____________
   מרחוב __________________
טל: ____________, פקס: ________________
אשר יקרא )להלן "הקבלן" ו/או "החברה" (
מצד שני
הואיל : והעירייה פרסמה מכרז מסגרת מס' מ"פ ______ )להלן "המכרז"(.
והואיל:  והקבלן הגיש הצעה למכרז וועדת המכרזים של העירייה בישיבתה מס' 
___________מיום _____________המליצה בפני ראש העיר להכריז על הצעת הקבלן 
כזוכה במכרז, וראש העירייה בהחלטתו מיום__________ אישר את ההמלצה הנ"ל של 
ועדת המכרזים והוחלט למוסר לקבלן את ביצוע העבודות והכל כמפורט להלן:
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
2
1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. הצדדים מסכימים כי המסמכים הבאים יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה:
א. נספח א – נספח התייקרויות 
ב. נספח ב – ביטוח גג קבלנים 
ג. נספח  ג - המפרט הטכני 
ד. נספח  ד - מחירון כתב הכמויות הוא גם דף הצעת המחיר 
ה. נספח  ה - הוראות בטיחות 
ו. נספח  ו - כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת
ז. נספח  ז - תעודת השלמה.
ח. נספח  ח - תעודת סיום.
ט. נספח  ט - הצהרה על חיסול תביעות 
י. נספח  י - נוסח ערבות הביצוע וטיב 
לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים הבאים כדלהלן:
3. הגדרות
"המנהל" – מנהל מינהל תרבות ופנאי בעירייה ממלא מקומו, או כל מי שיבוא במקומו 
ומטעמו.
"הקבלן" –לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, וכן כל קבלן משנה הפועל 
בשמו או בשבילו בביצוע העבודה ושאושר ע"י המנהל  
"העבודה"/"העבודות" –  כל העבודות שיש לבצע בהתאם להוראות החוזה על כל נספחיו 
"ביצוע העבודה" – לרבות השלמתה ובדיקתה
"המפקח"- נציג מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודה 
4. ביצוע העבודה בפיקוח המנהל ו/או המפקח לשביעות רצונו.
המנהל ו/או המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 
החומרים והציוד שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן 
רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו של המנהל.
5. מועד ביצוע העבודות חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
3
א. לוח זמנים לביצוע עבודות מעל סכום כולל של 14,700 ₪ כולל מע"מ פר עבודה,  יבוצע
הדבר רק באמצעות מסירת הזמנה לוגיסטית )חתומה ע"י גזבר העירייה וראש העירייה 
גם יחד ו/או מי שהוסמך על ידם(, לוח זמנים לביצוע כל עבודה ועבודה כמפורט להלן: 
המפקח/  המנהל ימסור לקבלן דרישה לביצוע עבודות )שהיקפם הכספי מעל 14,700 ₪ 
כולל מע"מ(  במוסד מסוים,  לדרישה יצורף כתב כמויות ספציפי.  תוך עד 3 ימי עבודה 
ממועד קבלת הדרישה הנ"ל מתחייב הקבלן להיפגש עם המפקח ולתאם עימו לוח זמנים 
מוסכם לביצוע כל האמור בדרישה הנ"ל וכן הנחיות לביצוע במוסד הספציפי.  לוח 
הזמנים יאושר בכתב ע"י המנהל/המפקח וע"י הקבלן בהזמנת העבודה או במסמך אחר 
שיצורף. להזמנה הלוגיסטית תצרף העירייה את כתב כמויות ספציפי לביצוע עבודה 
מסוימת בהתאם לכתב הכמויות הכללי שבמכרז ובהתאם למפרט הטכני וכן את לוח 
הזמנים שאושר ע"י הצדדים. והקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שאושר ע"י הצדדים.
ב. הקבלן יתחיל בביצוע כל עבודה ועבודה בתאריך שייקבע בהזמנה הלוגיסטית או במסמך 
נפרד, ויסיים את העבודה לפי הקבוע בהזמנת העבודה/במסמך נפרד שסוכם בין הצדדים  
ובלוח הזמנים הנקוב בו וישלים את ביצועה וימסור אותה למנהל כשהיא נקיה ומתאימה 
למטרתה ולשביעות רצונו של המנהל.
ג. הקבלן ידאג לביצוע כל ההכנות הדרושות לו לצורך ביצוע כל עבודה ועבודה ובהתאם 
להנחיות המפקח / המנהל.
ד. פרט אם הותנה בהזמנת העבודה לא תבוצע העבודה בשעות הלילה,  בשבתות  
ובמועדי ישראל.
ה. אם בכל זמן שהוא יהיה המנהל בדעה כי קצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את 
השלמת העבודה בזמן הקבוע,  יודיע המנהל לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל 
האמצעים הדרושים ולבצע את העבודה תוך הזמן הקבוע.
ו. לא מילא הקבלן אחר התחייבותיו לפי סעיפים א-ה לעיל רשאית העירייה לבצע את 
העבודה כולה או מקצתה ע"י צד ג'  אחר או בכל דרך אחרת שהיא,  על חשבון הקבלן 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והעירייה תהיה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע 
ממנה לקבלן בכל זמן שהוא את סכום ההוצאות הנ"ל. 
ז. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם על הצדדים כי בגין כל יום איחור בהשלמת ביצוע 
העבודות מעבר לקבוע בס"ק א-ה הנ"ל ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם בסך של 1000
₪ לכל יום איחור וזאת מבלי לפגוע ביתר הסעדים העומדים לעירייה מכוח חוזה זה ו/או חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
4
עפ"י כל דין.
ח. עוד מוסכם על הצדדים כי איחור של מעל 7 ימים בהשלמת כל עבודה ועבודה עפ"י 
הזמנות העבודה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
6. אופן ביצוע העבודה ע"י הקבלן.
א. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להוראות חוזה ולמפרט הטכני המצ"ב,ובהתאם 
להוראות כל יתר הנספחים לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל/המפקח וימלא לצורך 
זה אחרי כל הוראותיו של המנהל/המפקח,  בין שהן מפורטות בחוזה זה ובין שאינן 
מפורטות בו.
ב. הקבלן מתחייב כי כל העבודות יבוצעו ע"י  אנשי מקצוע מוסמכים בעלי רישיון מטעם 
משרד העבודה /התמ"ת.
ג. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות,  במיומנות,  בצורה מקצועית מעולה 
ובבטיחות מרבית ולהשתמש בביצוע העבודה בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר, 
ובהתאם לאמור במפרטים ובכתב הכמויות  ובכמויות מספיקות.
ד. הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך ישגיח וימצא בכל עבודה 
ועבודה מקום העבודה במשך על תקופת ביצוע העבודה.
ה. בכל הכרוך בביצוע העבודה,  ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין,  והנחיות כל הרשויות 
המוסמכות לרבות בדבר מתן הודעות,  קבלת רשיונות ותשלומי מיסים ואגרות.אולם 
מיסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן ותשלומם חל כדין על העירייה – יוחזרו לקבלן ע"י 
העירייה.
ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כריית החול תעשה במחצבה הפועלת כדין ואם יידרש לכך 
ימציא הקבלן למנהל אישור על כך.
7. ניהול יומן עבודה
א. ביום  התחלת  כל עבודה ועבודה  ינהל  מנהל העבודה מטעם הקבלן יומן  עבודה בשלושה 
עותקים )להלן: "היומן"(; הקבלן ישמור את היומן במקום העבודה וירשום בו מדי יום חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
5
ביומו את הפרטים הבאים:
1. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה.
2. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה  או המוצאים 
ממנו.
3. כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.
4. הציוד המכאני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו.
5. תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.
6. תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
7. ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.
8. הוראות שניתנו לקבלן ע"י המנהל או ע"י המפקח, לרבות הוראות 
לעבודות נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה.
9. הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.
11. כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי 
במהלך ביצוע העבודה.
ב. היומן יימסר למנהל מייד עם דרישה מטעם המנהל .
ג. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו-משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין 
הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות, והקבלן 
ינהג על פי הוראותיו.
8. ספקות וסתירות במסמכים והוראות מילואם
א. על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז או כל אחד ממרכיביו את כל, הנתונים והמידע 
האחר הכלולים בהם.
ב. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הזמנת העבודה או שהיה 
הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו,  או שמסר המפקח הודעה 
לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל 
ייתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
6
ג. אי-מתן הודעה ע"י המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה,  אין בה משום הסכמה 
לפירושו של הקבלן ולא תגרע מאחריותו בחוזה זה.
ד. הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מכלול מסמכי החוזה, ככל 
שגילה סתירה כאמור, לפני ביצוע העבודה, ולקבל הוראות כאמור; לא עשה כן ונהג לפי 
פירוש מסוים לחוזה, לא יהא בכך ובסתירה כאמור כדי למנוע מהמפקח להורות לקבלן 
לנהוג לפי פירוש אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי 
הוראות המפקח בעניין זה ולא יהיו לו כל תביעות, או דרישות, או טענות בשל כך שנהג 
לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח כאמור.
ה. רשאי המנהל וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, 
לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה.
ו. הוראות המנהל שניתנו והוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים הנ"ל מחייבות את 
הקבלן.
9. מנהל עבודה 
א. הקבלן מתחייב לדאוג להצבת במקום העבודה בקביעות מנהל עבודה מוסמך המאושר 
ע"י משרד התמ"ת  /העבודה והרווחה ורשום במשרד זה בכל עבודה ועבודה שהיקפה 
הכספי מעל 30,000 ₪ כולל מע"מ או לפי דרישה מאת המנהל.  
ב. מנהל העבודה יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. 
מינוי מנהל העבודה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לתת את 
אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא.
ג. מבלי לפגוע באמור לעיל הקבלן מתחייב לדאוג להעסקה בקביעות מנהל עבודה מוסמך 
המאושר ע"י משרד התמ"ת /העבודה והרווחה ורשום במשרד זה שיהא אחראי לניהול 
ופיקוח צמוד על יתר העבודות.
10. חומרים ציוד ומתקנים.
א. הספקת הציוד,  החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל 
חשבונו, כל החומרים ישאו תו תקן ישראלי מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובמידה חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
7
ואין תו תקן ישראלי לגבי אותם החומרים ו/או המתקנים יישאו החומרים והמתקנים תו 
תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה ).I.S.0 ( ומבלעדי תקנים כאמור אסור 
לקבלן להשתמש בחומרים ולבצע כל עבודה בשום דרך.
ב. בכל מקרה שלדעת המנהל הקבלן משתמש בחומרים בלתי מתאימים, רשאי הוא לדרוש 
מהקבלן לסלקם מיד וכן רשאי הוא לדרוש מהקבלן ביצועו מחדש של כל חלק מהעבודה 
שנעשה על-ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים והקבלן מתחייב לבצע מייד את הוראות 
המנהל, כאשר כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראת המנהל יחולו אך ורק על הקבלן.
11. בטיחות בעבודה.
א. הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו 
של הציבור, לרבות עובדיו, פועליו וכל מי שימצא במקום העבודה מטעמו וברשותו ולמלא 
אחרי כל הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,  תש"ל  – 1970
והתקנות שהותקנו על-פיה.
ב. הקבלן מתחייב להעסיק אחראי על הבטיחות בכל מוסד ומוסד ובכל מקרה הקבלן יישא 
באחריות הבטיחותית וכן לכל המתרחש באתר.
ג. בנוסף, הקבלן ינהג לפי הוראות הבטיחות המופיעות בנספח "ד" לחוזה זה.
12. דו"ח תקופתי
א. הקבלן ימסור למנהל, על פי דרישתו, דו"ח תקופתי בדבר התקדמות העבודות וכן רשאי 
המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר בכל מוסד ומוסד לפקח על העבודות המבוצעות ואופן 
ביצועם.
ב. הקבלן ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו על טיב ואופן ביצוע העבודות.
13. סמכויות המנהל
א. המנהל/המפקח יהיה רשאי מפעם לפעם,  ועד לסיום מתן השירותים לבדוק  את טיב 
העבודות ואת אופן ביצועם ואם הקבלן מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
8
ב. במשך כל תקופת ההסכם המנהל/המפקח יהיה רשאי לתת לקבלן הוראות והנחיות, בכל 
הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שינתנו לא יעמדו בסתירה לאמור 
בהסכם זה.
ג. המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד שהתמנה על ידי הקבלן לצורך ביצוע  הסכם 
זה וזאת מכל נימוק סביר לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.
14. אחריות לנזקים
מתחילת העבודה ועד לגמר העבודה,  לרבות גמר תקופת הבדק,  על הקבלן להגן על 
העבודה וכל דבר העלול להיפגע על-ידי העבודה וכן תחול עליו אחריות לכל נזק שייגרם 
לכל דבר השייך למי שהוא כתוצאה מן העבודה ועליו לתקן מיד כל נזק שייגרם כמתואר 
להלן.  לא מילא הקבלן אחר התחייבותו זו תוך הזמן שנקבע לכך ע"י המנהל רשאית 
העירייה לתקן את הנזק בעצמה ולזקוף את הוצאותיה על חשבון הקבלן והקבלן מתחייב 
לשאת בכל סכום שיידרש ממנו כאמור.
15. נזיקין לגוף או לרכוש
הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מביצוע העבודה 
לגופן או לרכושו של אדם כלשהוא,  לרבות עובדיו משמשיו ופועליו של הקבלן וכל מי 
שימצא במקום העבודה בשמו ומטעמו, והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים המעשיים 
למניעת כל נזק כאמור והקבלן חייב לשפות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו 
כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך.
16. נזיקין לעובדים
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על-פי דין לכל אדם,  כתוצאה 
מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו במישרין או בעקיפין מביצוע העבודה והקבלן חייב 
לשפות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות 
שייגרמו לה בקשר לכך מייד עם דרישת העירייה.
17. אחריות הקבלן לפי פקודת הנזיקין
הקבלן אחראי כלפי צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת 
הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו במישרין או בעקיפין מביצוע 
העבודה ובקשר לכך, באם תידרש העירייה ו/או תתבע לשלם סכום כלשהו לניזוק כאמור חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
9
בגין נזק שנגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהעבודה,  חייב הקבלן מיד עם קבלת 
הודעה מאת המנהל   לשפות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל 
ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך . באם לא יעשה זאת תוך הזמן הנדרש ע"י 
המנהל, תהיה העירייה רשאית  לבוא לידי הסכם עם הניזוק בתנאים שיראו לה וכל סכום 
שהעירייה תשלם ינוכה מהכספים המגיעים ממנה לקבלן.
18. ביטוח
א. העירייה תיגבה מהתשלום הראשון לקבלן או עם חתימתו על חוזה בגין הביטוחים 
שערכה המפורטים בנספח הביטוחי המצ"ב וכל הכרוך בנושא הביטוח, סכום השווה ל-  
%0.6 )ששה פרומילים( מסכום החוזה. )ראה הנספח הביטוחי- נספח א'(.
ב. על הצדדים יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד 
הימנו )להלן ולעיל – "נספח הביטוח"(.
19.    העסקת עובדים 
א. לפי דרישה מאת המנהל/  המפקח הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים 
במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה לפי תנאי חוזה זה במידה והחליט המנהל כי עבודות 
מסוימות מצריכות העסקת בעלי מקצוע כגון מהנדסים, אדריכלים, מהנדסי אינסטלציה, 
מהנדסי חשמל וכו'  מתחייב הקבלן להעסיקם לצורך ביצוע העבודות לפי החלטת 
המנהל.התשלום בגין העסקת עובדים אלו יהא בהתאם לאמור במחירון נספח ג'.  
ב. הקבלן יחליף כל עובד מעובדיו, אם יידרש לכך ע"י המנהל וזאת מיד עם  קבלת הדרישה.
ג. הקבלן ישלם לעובדים המעוסקים לצורך בצוע העבודה לפחות שכר עבודה הקבוע בחוק 
שכר מינימום ויקיים אותם תנאי עבודה  שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל  על המספר 
הגדול של עובדים  במדינה בענף בו מועסקים עובדים בעבודה דומה.
ד. הקבלן יעסיק עובדים בהתאם לאמור בנספח הביטחון המצורף לחוזה זה נספח ט'.
20. שינויים בעבודה.
א.    הקבלן יהא זכאי לתוספת לשכר הנקוב בהזמנת העבודה בכל מקרה בו יתבקש לבצע 
עבודות נוספות שאינן כלולות במחירון וכן בכל מקרה בו יתבקש הקבלן לבצע שינויים 
אשר יגרמו ו/או עלולים לגרום לו לעלויות נוספות. ישולם לקבלן תוספת שתקבע על פי חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
11
עפ"י מו"מ בין הצדדים.
21. סילוק חומרים ופסולת 
א. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה על סילוק כל חומרים 
שהם ממקום העבודה בתום תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח 
אין החומרים מתאימים ו/או אינם עומדים בתקן.
ב. הקבלן יחתום על כתב התחייבות לפינוי פסולת מכל סוג, הנוצרת כתוצאה מביצוע החוזה
נספח "ה" לחוזה. 
22. הגנה על עצים וצמחיה
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה אלא אם דרוש הדבר 
לצרכי העבודה וקיבל את אישור האגף לשיפור פני העיר לדבר עקירה או העתקה של עצים 
וצמחים וכן המציא ערבות הנדרשת לצורך כך לאגף לשיפור פני העיר, ככל שיידרש.
23. השלמת העבודה
הושלמה העבודה יודיע על כך הקבלן למנהל, והמנהל יחל בבדיקת העבודה תוך עד 15 יום 
מיום ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהתחיל בה.  מצא המנהל את 
העבודה מתאימה לתנאי החוזה- ייתן לקבלן תעודת השלמה לפי הנוסח המצ"ב.  מצא 
המנהל שיש  צורך בביצוע תיקונים בעבודה, יגיש לקבלן רשימת תיקונים והקבלן  מתחייב 
לבצעם.
24. תקופת הבדק ותיקונים
א. תעודת גמר 
הושלמה עבודת מסוימת בהיקף כספי של מעל 14,700 ₪ כולל מע"מ נשוא 
הזמנת עבודה במוסד מסוים יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח 
לאחר שבדק כי העבודה הושלמה יאשר את המסירה הראשונה תוך 15 יום 
מיום ההודעה וישלם את תהליך המסירה הסופית 30 יום מיום שהתחיל 
בה.  מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה וההזמנה ימסור 
לקבלן תעודת גמר.  ימצא המפקח שהעבודה לא בוצעה בהתאם לחוזה, 
ימסור לקבלן בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח לשםחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
11
התאמת העבודה לחוזה והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על-
ידי המפקח עד לתקופה מרבית של 15 יום.
ב. לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה ע"י המפקח תהיה 
העירייה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא 
לנכון על חשבון הקבלן, וזאת רק לאחר שנתנה התראה )גם בע"פ( לקבלן בת 
10 יום לפחות והקבלן לא ביצע התיקונים כמתחייב, העירייה תגבה הוצאות 
אלו בתוספת %25 מהן כתמורה להוצאות משרדיות ו/או כפיצוי ע"י ניכוי 
משכר החוזה ו/או מערבות הביצוע ו/או בכל דרך אחרת וזאת מבלי לפגוע 
ביתר זכויות העירייה לפיצויים לרבות חילוט הערבות.
ג. קבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל 
הקבלן היה להשלימו במועד מסוים,  לפי דרישת המנהל )בעבודות מסוג 
מסויים כמו עבודות פיתוח תשתיות וכו'( חייב הקבלן למסור לעירייה על 
חשבונו בלבד תוכניות )AS/MADE(  ולאשר את התוכניות אצל המחלקה 
הרלוונטית בעירייה כתנאי להנפקת תעודת גמר.
ד. עם מתן תעודת גמר בכל מוסד ומוסד וכן בתום כל שנה משנות החוזה 
יחתום הקבלן על הצהרה על חיסול תביעות נספח "ח" לחוזה , ומובהר כי 
מתן תעודת גמר אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי 
מתנאי החוזה.
א. מבלי לפגוע בס"ק ב' הנ"ל בגין כל יום איחור מעבר לקביעת המנהל כאמור 
בס"ק )ב( הנ"ל בהשלמת התיקונים הנדרשים ישלם הקבלן לעירייה פיצוי 
מוסכם בסך של 200 ₪ בגין כל יום איחור.
25. הגדרת "תקופת האחריות
הקבלן יהיה אחראי מלאה ומוחלטת לכל העבודות )כגון אינסטלציה, חלונות, גבס ריצופים, 
קירות, דלתות, ניקוז, צבע, וכו'( שבוצעו במסגרת החוזה לתקופה של 12 חודשים, מניינה של 
תקופת האחריות יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמה לכל עבודה ועבודה.
הקבלן יהיה אחראי מלאה ומוחלטת לעבודות איטום לתקופה של 7 שנים, מניינה של תקופת 
האחריות יתחיל מתאריך מתן תעודת הגמר לכל עבודה ועבודה. 
26. מדידות הכמויות.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
12
א. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות /  במסמכים שיצורפו להזמנת העבודות אין לראותן 
ככמויות שהקבלן ביצע למעשה.
ב. הקבלן מתחייב בגמר ביצוע כל עבודה ועבודה למסור למפקח דו"ח בכתב בו יפרט את כל 
הכמויות שביצע בפועל,  לדו"ח יצרף הקבלן "חישוב כמויות"  וכן סקיצות,  תוכניות, 
צילומים המתעדים את ביצוע העבודות ו/או כל מסמך אחר לפי הנחיית המפקח.   
ג. הכמויות הסופיות תקבענה על- ידי המנהל ו/או ע"י המפקח על  סמך מדידות שתעשינה, 
עם גמר העבודה,  בנוכחות הקבלן.  הקבלן יעזור למנהל ולמפקח לבצע את המדידות 
ויספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו,  כן ימציא למנהל 
ולמפקח את הפרטים והמסמכים הדרושים בקשר  לכך.
ד. לא נכח הקבלן במועד שנקבע לביצוע המדידות,  יבצען המנהל ו/או המפקח בהעדרו 
והקבלן לא יהיה רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח כאמור.
27. ביקורת חשבונות ותשלומים
העירייה שומרת לעצמה זכות לביקורת ולבדיקות נוספות של חשבונות ותשלומים המגיעים 
לקבלן.  כולל בדיקות כתבי כמויות,, בדיקות מחירים לעבודות חריגות,  בדיקות חישובי 
כמויות למדידה, בדיקת ביצוע העבודות במקום,מדידות במקום וכן בדיקת כל מסמך שעליו 
מבוססים מחירים וחישובי שכר החוזה, הבדיקה תבוצע באמצעות מהנדסים נוספים מטעם 
העירייה.
28. התמורה לקבלן. 
א. בתמורה לביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, תשלם 
העירייה לקבלן עפ"י הצעתו במכרז לכתב הכמויות שייקבע על יסוד 
המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות,  בכמויות שנמדדו,  בהוספה או 
הפחתת ערכו של כל שינוי עליו יורה המנהל לפי האמור לעיל ובהתחשב  
ביתר הוראות החוזה.
ב. הקבלן יגיש חשבון כל חודש חשבון בו יפרט את כל העבודות שבוצעו על ידו 
כמויות מחירים וכו' בהתאם להזמנות העבודה שנמסרו לו , המנהל יבדוק 
את החשבון שהוגש לו ע"י הקבלן תוך 14 יום מיום שנמסר לו,והמנהל יאשר 
את החשבון כולו או חלקו לפי שיקול דעתו ולאחר אישור החשבון ימסור 
הקבלן לעירייה חשבונית מס כדין על הסכום שאישר המנהל. לאחר אישור 
החשבון ע"י המנהל לעיל תשלם העירייה לקבלן את התמורה שוטף +  30חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
13
יום מיום אישור החשבון ע"י המנהל /  המפקח בצירוף חשבונית מס כדין 
לעירייה.
ג. הערה: הקבלן יהא זכאי לתוספת לשכר הנקוב בהזמנת העבודה בכל מקרה 
בו יתבקש לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות במחירון וכן בכל מקרה בו 
יתבקש הקבלן לבצע שינויים אשר יגרמו ו/או עלולים לגרום לו לעלויות 
נוספות.  ישולם לקבלן תוספת שתקבע על פי מחירוני דקל )מאגר מחירים 
לענף הבניה הספר הצהוב ו/או דקל שיפוצים( בהנחה של %15 מהמחירים 
הנקובים במחירון ו/או עפ"י מו"מ בין הצדדים לפי הנמוך.  לא תשולם 
תוספת קבלן ראשי על מחירון דקל. סעיף זה יבוצע אך ורק על פי אישור 
בכתב מטעם המנהל והמפקח ביחד.
ד. מוסכם ומובהר כי המחירים הנקובים במחירון והצעת הקבלן הינם סופיים 
ובכל שנות החוזה לא תשולם לקבלן תוספת מכל סוג שהוא למעט הצמדה 
אשר תשולם כמפורט בנספח ההתייקרות נספח א1. 
29.   סילוק סופי של שכר החוזה פר עבודה ועבודה.
א. לא יאוחר מ-30 יום מתאריך חתימת העירייה על תעודת ההשלמה לגבי כל 
עבודה ועבודה שנמסרה לקבלן, יגיש הקבלן חשבון סופי אשר יפרט את כל 
העבודה שבוצעה וכן את שכר העבודה הנדרש,  המנהל יבדוק את החשבון 
הסופי שהוגש תוך עד 30 יום מיום הגשת החשבון הסופי והתמורה בגין 
אותה יחידת עבודה או יתרת התמורה )במידה ונותרה תמורה(, עם אישור 
המנהל את החשבון ימסור הקבלן חשבונית מס תואמת את הסכום שאישר 
המנהל והעירייה תשלם לקבלן את סכום החשבונית בתנאי תשלום שוטף + 
30 יום מיום מסירת החשבונית לעירייה )לאחר הפחתת כל תשלומי הביניים 
וכל סכום אחר המגיע לעירייה מהקבלן(.
ב. לפני סילוק סופי של שכר החוזה ימציא הקבלן למנהל הצהרה על חיסול כל 
תביעותיו עפ"י הנוסח המצ"ב .
30. הפסקת העבודה לפי דרישה מאת המנהל.
א. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה.  לזמן מסוים או 
לצמיתות לפי  הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ותקופה שיצוינו חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
14
בהוראה ולא תחדשנה אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב מאת המנהל.
ב. הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי סעיף קטן )א(  לעיל,  ינקוט 
הקבלן    באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה  לפי הצורך.
ג. הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של העבודה כאמור לעיל, 
תחולנה על הקבלן .
ד. הופסקה העבודה לצמיתות לאחר שהוחל בביצועה,  לא יאוחר מ-30 יום 
ממתן ההודעה על הפסקת העבודה תבוצענה מדידות סופיות לגבי העבודות 
או כל חלק מהן שבוצעו, וישולם לקבלן הסכום המגיע לו בהתאם לביצוע 
בפועל של העבודות שביצע עד למועד הודעת העירייה.
הפסקת עבודה מסיבות מיוחדות  
ה. אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או 
מקצתן מפאת מלחמה,  צו מאת רשות העתיקות ו/או כל סיבה שאין 
לעירייה שליטה עליהן, העירייה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ליתן לקבלן 
אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או 
מקצתן והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי-המשכת ביצוע 
העבודה כאמור.
ו. הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי-אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי
סעיף קטן )ה( יהיה לפי הקבוע בס"ק ד' הנ"ל.
ז. תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל
תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
ח. הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן לפי כ"א מהסעיפים האמורים לעיל 
ובחוזה זה ינקוט הקבלן מאמצים להבטחת העבודה ולהגנתה, לפי דרישות 
המנהל ולשביעות רצונו .
ט. לא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל רשאית העירייה לבצע את 
הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן 
יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת של %25 שייחשבו כהוצאות 
משרדיות.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
15
31. סילוק יד הקבלן במקרים מסויימים.
בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה העירייה רשאית, לאחר מתן הודעה בכתב 5 ימים מראש 
לבטל את החוזה עם הקבלן לסלק יד הקבלן מהעבודה,  לתפוס את העבודה ולהשלימה 
בעצמה או באמצעות אחרים,  ולהשתמש לשם כך בכל החומרים,  הציוד והמתקנים 
שבמקום העבודה:
א. כשמי ממנהלי הקבלן נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או הוכרז כמוגבל 
באמצעים ו/או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים,  או במקרה של גוף מאוגד 
כשהוא בפירוק ו/או בהליכי פירוק ו/או בהקפאת הליכים.
ב. כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
ג. כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ו/או מי ממנהליו הרשומים 
ו/או בפועל ביצע עבירות שיש עמן קלון.
ד. כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו של המפקח שהקבלן או אדם אחר 
בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת 
הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה
ה. ביטול החוזה ותפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנה אינו משחרר 
את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצע 
עד למועד ההפסקה.
ו. המנהל יקבע לפי שיקול דעתו אם מגיע לקבלן תשלום עבור אותו חלק 
מהעבודה שבוצע על ידו עד למועד ההפסקה.
ז. בכל מקרה בו הופסקה העבודה לפי סעיף זה ו/או לפי סעיף אחר בחוזה, 
רשאי המנהל להמשיך בעבודה בעצמו או למסור את המשך ביצוע העבודה 
לקבלן אחר. כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר, יחולו על 
הקבלן והעירייה תהיה רשאית לנכות כספים אלו מהכספים  המגיעים 
ממנה לקבלן בגין חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת.
  
32. איסור הסבת החוזה.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
16
א. הקבלן מתחייב לא להסב ו/או להעביר ו/או למסור ו/או להמחות ו/או 
למשכן לאחר כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו כל חלק מהן 
לפי חוזה זה ,  אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתב. כל המחאת 
זכות/משכון /הסבה/העברה שתעשה שלא על-פי האמור לעיל לא תחייב את 
העירייה.
ב. אין האמור לעיל בא לפגוע בזכותו של הקבלן להעסקת עובדים שכירים.
33. העסקת קבלני משנה  
א. אין  הקבלן   רשאי  להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות כולן או 
חלקן אלא בהסכמת המנהל מראש ובכתב.
ב. מסר המנהל את הסכמתו במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף א' הנ"ל, אין 
ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 
והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של קבלני המשנה, 
עובדיהם ו/או מי מטעמם.
ג. מסר המנהל את הסכמתו  בכתב בהתאם לאמור לעיל בסעיף א'  הנ"ל,  על 
קבלן המשנה להיות בעל הסיווג הקבלני הנדרש לאותו סוג של עבודה 
שיבצע בהתאם להוראות חוק לרישום קבלנים ותקנותיו.
ד. ניתנה הסכמת המנהל בהתאם לאמור לעיל,  אין ההסכמה פוטרת את 
הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי חוזה זה והקבלן ישא באחריות 
מלאה לכל האמור בחוזה זה ביחד ולחוד עם מי שהועבר אליו ביצוע 
העבודות או חלק מהן.
34. מעמד הקבלן.
הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודה ואין לראות בכל זכות הניתנת על-פי הסכם 
זה לעירייה לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על-ידו על זכויות 
של עובד עירייה והם לא יהיו זכאים לתשלומים, לפיצויים, לפיצויים או הטבות אחרות 
כלשהן בקשר עם ביצוע העבודה, הקיימות מכוח הדין או מכוח הסכם קיבוצי.
35. ערבויות ביצוע לקיום החוזה וערבויות בדק חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
17
א. להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה ימציא הקבלן לעירייה, 
ערבות בנקאית אוטונומית הניתנת למימוש תוך 3 ימים מדרישת העירייה 
בסך של 150,000 ₪, הערבות תהא צמודה למדד ותעמוד בתוקף עד לתום 
90 יום ממועד תום תקופת החוזה או האופציה לפי העניין.
ב. מובהר כי הקבלן ימסור לעירייה ערבויות כאמור בסעיף א' הנ"ל תוך עד 10
ימים מיום הודעת העירייה לקבלן דבר זכייתו במכרז וכתנאי מתלה 
לחתימת העירייה על החוזה.    
ג. העירייה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה - לחלט את 
סכום הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או 
הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה כתוצאה מהפרת הקבלן אחת מהוראות 
החוזה ו/או בגין הפיצוי המוסכם.
ד. ערבות הביצוע תוחזר לקבלן מתום  90 יום ממועד תום תקופת החוזה או 
האופציה וזאת רק לאחר שהמציא הקבלן ערבות בדק לפי האמור בסעיף 
)ה( להלן או לחילופין רשאי הקבלן וכן רשאית העירייה להמיר אוטומטית 
את ערבות הביצוע בערבות בדק. 
ערבות בדק 
ה. להבטחת איכות וטיב העבודות ימציא הקבלן לעירייה ערבות בדק, לתקופה 
של שנה שמניינה יחל מיום תום תקופת החוזה או האופציה לפי העניין, 
גובה ערבות הבדק יעמוד על סך של 150,000 ₪
ו. העירייה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה - לחלט את 
סכום הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או 
הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה כתוצאה מפגמים באיכות העבודה/המוצרים 
שסופקו וכן בגין הפרות הקבלן אחת מהוראות החוזה ו/או בגין אי ביצוע 
תיקונים.
ז. הערבות תוחזר לקבלן בתום התקופה הנ"ל, בכפוף לאישור המנהל כי אין 
כל ליקויים ו/או תיקונים אשר על הקבלן לבצעם ואין כל מניעה לשחרר את 
ערבות הבדק. 
ח. ההוצאות הכרוכות בהוצאה וקיום הערבויות יחולו על הקבלן.  נוסח 
הערבות הביצוע לרבות טיב מצ"ב נספח י'.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
18
ט. הבהרה – החליטה העירייה לממש את זכותה להאריך את החוזה, הקבלן 
ימסור ערבות בדק רק בתום תקופת/ות ההארכה,  בתקופות ביצוע החוזה 
ערבות הביצוע של הקבלן תשמש גם כערבות בדק.  
36. הפרות ותרופות בגין הפרת ההסכם
א. מבלי לגרוע בזכותה של העירייה לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים 
כי הוראות סעיפים 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
,32,33,35 וכל האמור במפרט הטכני וביתר הנספחים הינם יסודיים 
ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את 
העירייה )מבלי לגרוע בזכותה של העירייה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י 
החוזה ו/או עפ"י כל דין ( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב לקבלן 7
ימים מראש וכן תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם בסך של 150,000 ₪ בגין 
כל הפרה והפרה, והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל 
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 
מהערבות הבנקאית בכל דרך אחרת.
ב. תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את הקבלן  
מהתחייבויותיה לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי 
חוזה.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים לביצוע כל 
עבודה ועבודה בהתאם לקבוע בסעיף 6 הנ"ל תהא העירייה זכאית לפיצוי 
מוסכם בסך של 1500 ש"ח לכל יום של איחור ומוסכם כי איחור של 10
ימים בהשלמת כל עבודה לפי הזמנת העבודה מהווה הפרה יסודית של 
ההסכם.
37. תקופת ההסכם 
א. תוקפו של חוזה זה הינו למשך 12 חודשים החל מיום _________ ועד ליום 
 ._________
ב. לעירייה בלבד עומדת הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה בהודעה לקבלן  עד 20
)עשרים( יום לפני תום תקופת ההסכם או ההארכה, על רצונה להאריך הסכם 
זה, הודיעה העירייה כאמור יוארך תוקפו של הסכם זה לתקופה של שנה נוספת 
או תקופה אחרת לפי החלטת הועדה להארכת חוזים בעירייה, והוראות הסכם 
זה תחולנה על תקופת ההסכם הנוספת,  בתום שנת הארכה הראשונה השנייה 
וכו'  ניתן יהיה להאריך ההסכם בשנה נוספת או תקופה אחרת לפי החלטת 
הועדה להארכת חוזים בעירייה, באופן שתקופת ההסכם הכוללת לא תעלה  על 
5 שנים מתאריך תחילתה.
ג. מובהר ומוסכם כי הארכת החוזה כפופה לאישור הועדה להארכת חוזים 
בעירייה וחתימת העירייה על הסכם הארכה ומבלעדי אישור בכתב מאת הועדה חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
19
הנ"ל וחתימת העירייה על הסכם הארכה בחתימת גזבר העירייה וראש העירייה 
גם יחד אין כל תוקף לכל הארכה אם בוצעה בכל דרך אחרת. 
ד. על אף האמור בכל סעיף בהסכם זה תהא העירייה רשאית לבטל הסכם זה תוך 
תקופת ההסכם ע"י מתן הודעה מוקדמת של 30 )שלושים(  יום מראש לחברה 
וזאת מכל סיבה שהיא וללא  כל צורך בנימוק  כלשהו.
38. זכויות העירייה
א. במקרה שהעירייה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים 
בזכויותיה על-פי חוזה זה,  לא ייחשב הדבר כוויתור של העירייה על 
זכויותיה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים אחרים.
ב. מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא 
המוסכם בין הצדדים,  וכי צד לא יהיה קשור במצגים,  הבטחות 
והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפי חתימת ההסכם זה, כל שינוי ו/או 
ויתור ו/או הוספה להסכם זה לא יחייבו את העירייה אלא אם כן נעשו 
בכתב וקיבלו את אישור היועץ המשפטי לעירייה ו/או מי מטעמו מראש 
ובכתב  
39. כתובות הצדדים.
כתובת הצדדים לצרכי חוזה זה כברישא להסכם זה. כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על-
פי אחת הכתובות המפורטות לעיל תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 72 שעות וכל הודעה 
שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על-פי אחת הכתובות המפורטות לעיל,  תראה כאילו הגיעה 
לתעודתה כעבור 72 שעות מתאריך מסירתה בבית הדואר.
40. סמכות שיפוט ייחודית  
מקום השיפוט בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה או שהיא פועל יוצא ממנו מסורה  לבתי 
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.
ולראיה באו הצדדיים על החתום,
מבצע השירותים / קבלן - תאריך שם מלא חתימה וחותמת
מנהל האגף - תאריך שם מלא חתימה וחותמת
גזבר העירייה - תאריך שם מלא חתימה וחותמת
ראש העירייה - תאריך שם מלא חתימה וחותמתחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
21
נספח א 
נספח התייקרויות
"מדד" – מדד הכללי של מחירי התשומה בבניה כפי שמתפרסם לכל חודש על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי גוף או 
מוסד רשום אחר שיבוא במקומו.
"מדד בסיס"  - המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות למכרז.
"תנודות במדד"
)א( העירייה תשלם לקבלן הפרשי הצמדה שהם ההפרשים בין מדד הבסיס של המועד 
האחרון הקבוע להגשת ההצעות במכרז הוא מדד חודש _________ 2012 שעמד על                     
נקודות לבין המדד של החודש שבו הושלמה כל העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום.
המחירים המוצעים בהצעה/ )ות(  למכרז/ )ים(  יהיו סופיים ויכללו את כל המסים 
וההיטלים למעט מס ערך מוסף והקבלן לא יוכל לדרוש כל תשלום מעבר לסכום הנקוב 
בהצעה.
בחישוב התנודות במדד לא יובא בחשבון שיעור מס ערך מוסף. אם יעלה שיעור מס ערך 
מוסף לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות,  תקוזז השפעת השינוי בעת חישוב 
ההתייקרות מהמדד המתייחס, במידה ולשינוי הנ"ל ישנה השפעה על המדד.
)ב( אם יחולו תנודות במדד העולות על %3, תגדל או תקטן תמורה לפי החישוב הבא:
לא תשולם כל תוספת עבור תנודות של %3 )שלושה למאה( הראשונים העלאה או הפחתה 
של התמורה תחושב כל חודש לגבי התשלומים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם 
לשיעור התנודה במדד פחות %3, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן 
וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן או המגיע ממנו, הן בתור מקדמה,  החומרים, מפרעה 
לחומרים, והן מכל סיבה שהיא. חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
21
נספח ב – ביטוח גג קבלנים
נספח ביטוח לחוזה ............... מיום ............... 
שנערך בין עיריית ירושלים...............  )להלן ביחד ולחוד:     "המזמין"  ו/או "העיירה"  (    לבין 
............... )להלן : " הקבלן"( למתן שירותים ועבודות קבלניות )להלן ביחד ולחוד : "השירותים"
ו/או "העבודות" ו/או המוצרים"(
מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות נספח זה גוברות על כל הוראה אחרת בחוזה או 
בנספח אחר שענינו ביטוח.
ביטוח עבודות קבלניות )העיירה(
1. מבלי לגרוע  מאחריות הקבלן עפ"י  הסכם זה או עפ"י  כל דין,  ומבלי שהעיירה )להלן: 
"המזמין" ( נוטלת  על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן,  מצהיר המזמין כי יערוך 
פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "ביטוח עבודות קבלניות"( מפני 
אבדן,  נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  בכפוף 
לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 
העבודות הקבלניות,  יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים 
להלן:
פרק )1( - נזק רכוש
אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.
פרק )2( - אחריות כלפי צד ג'
חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע.
פרק )3( - אחריות מעבידים
חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב 
ביצוע העבודות.
2. שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן,  והקבלן ישתתף בדמי 
הביטוח של ביטוח זה.
3. השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם,  של סכום השווה ל- 0.6%)שישה 
פרומיל(  ממנו מהיקף העבודות ללא מ.ע.מ  )לרבות שינויים בחוזה(.  הניכוי יבוצע 
מהתשלום הראשון לקבלן או מכל סכום אחר המגיע לו מהעירייה.  העירייה רשאית 
לדרוש את התשלום מאת הקבלן מייד עם החתימה על החוזה.
4. בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, 
המבוטח על פי פרק )1( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, מתחייב 
המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח 
)אם יתקבלו(  בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק 
לעבודות המבוצעות על ידי קבלן ובכפוף לקימום הנזק.
5. המזמין יאפשר לקבלן לעיין בפוליסות ביטוח העבודות הקבלניות, והקבלן מתחייב ללמוד 
את תוכן פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקיא בכל תנאיו וזאת לפני תחילת 
ביצוע העבודות הקבלניות.
6. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין 
או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות.
7. הקבלן מתחייב להודיע למזמין מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח 
העבודות הקבלניות,  כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין ככל שיידרש לשם 
מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור. במקרה של אי דיווח 
ע"י הקבלן יהיה הקבלן אחראי בלעדי לנזקים ו/או האובדן שייגרמו לו או למזמין ו/או 
לגופים עירוניים  או לצד שלישי ולא תהיה לו כל טענה כלפי המזמין ו/או גופים עירוניים. 
המזמין  יהיה רשאי לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם לו בגין אי דיווח חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
22
כאמור לעיל וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. כן מתחייב הקבלן לשתף 
פעולה עם המזמין ו/או גופים עירוניים  ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת 
ביטוח הקבלנים ולפעול עפ"י הוראותיה.
8. הקבלן פוטר במפורש את המזמין ו/או גופים עירוניים  ואת כל הבאים מטעמם,  את 
המנהל והמתכנן, וכן את כל הקבלנים היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות וכל 
הבאים מטעמם של הנ"ל, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא 
המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב כלים ומנופים(  לאתר 
העבודות וכן לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עורך, או שהיה 
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה 
ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
9. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם ע"י 
המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל 
דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח 
אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.
בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או גופים עירוניים 
והבאים מטעמם לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(.    
10. למזמין תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי עפ"י ביטוח העבודות בגין אובדן או נזק 
לעבודה.  שיקם הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני המזמין תעודה חתומה ע"י 
המפקח או מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות רצונם,  אזי יעמיד המזמין את 
הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו נזק לרשות הקבלן.  
ביטוחי הקבלן
11. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין,  מתחייב הקבלן לבצע 
ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, למשך תוקפו של הסכם זה
ו/או למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין על חשבונו את הביטוחים 
המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי הקבלן"(:
א. ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח 
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק 
אחד.
ב. ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהן כנגד סיכוני "אש מורחב",
ולעניין ציוד מכני הנדסי ייערך ביטוח במתכונת "כל הסיכונים".
ג. ביטוח "אחריות מוצר"  לביטוח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה 
במשך תקופת הביטוח בגין נזק גוף או רכוש שנגרם עקב פגם ו/או ליקוי בעבודות, 
וזאת בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 2,000,000 ₪  למקרה אחד ולתקופת 
הביטוח.  הקבלן יערוך הביטוח החל ממועד מסירת העבודות )או חלקן(  למזמין, 
וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל 
דין. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 6 חודשים מתום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא 
נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
הביטוח יורחב לשפות את המזמין ו/או גופים עירוניים בגין אחריות מי מהם  לפגם 
ו/או ליקוי בעבודות,  וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת"  על פיו יראו כאילו נערך 
בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. הביטוח כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד
תחילת פעילות הקבלן אף אם מועד זה חל לפני חתימת החוזה. 
12. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את 
היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 30 יום 
מראש.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
23
13. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח 
אחר שנערך על ידי המזמין ו/או גופים עירוניים  או לטובתם.
14. ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף 
כנגד המזמין ו/או גופים עירוניים  ו/או מי מטעמם, כל יחיד מיחידי המבוטח, וכל אדם 
או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, או הקשור לעבודה, 
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
ביטוחים – הוראות כלליות
15. למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הקבלן ישא בעצמו בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי 
ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות 
הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי 
הסכם זהו/או על פי הסכמים אחרים שערך עם העירייה.
16. הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור. כן 
מתחייב הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח שהתחייב לערוך לפי נספח זה,  מדי פעם 
בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות 
במהלך כל תקופת התחזוקה,  תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בחוזה, 
ולעניין "ביטוח אחריות המוצר"  לכל תקופה בה הקבלן עשוי להימצא אחראי על פי 
הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין.
17. לדרישת המזמין ימציא הקבלן העתקים חתומים של ביטוחי הקבלן.
18. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות 
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או גופים 
עירוניים ו/או לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, 
לדרישת המזמין, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם 
להוראות הסכם זה.
19. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף 
ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים,  יערוך הקבלן את הביטוח 
הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא.
20. הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו 
וקבלני המשנה שלו. 
21. הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם 
זה, יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 
למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה 
מוטלת על הקבלן.
22. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ולמסור לו,  תוך פרק זמן סביר לאחר שנדרש 
לכך,  את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות,  ואם אינן ברשותו,  עליו לעזור 
למבטח ככל שיוכל להשיגם.
23. על הקבלן לנקוט על חשבונו באמצעים סבירים על מנת להימנע מאבדן, נזק או חבות.
24. על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת 
פגיעה,  אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל 
מקום בסעיף זה לעיל,  מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
24
לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 
הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל 
עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
25. בכל מקרה של סתירה בין הסעיפים הביטוחיים והנספחים הביטוחיים בהסכם לבין תנאי 
הפוליסה יחולו הוראות הפוליסה.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
25
נספח  ג - המפרט הטכניחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
26
נספח ד מחירון כתב הכמויות הוא גם דף הצעת המחירחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
27
נספח ה - הוראות בטיחות
מוקדמים
1. הקבלן מצהיר בזה, שמוכרים לו חוקי הבטיחות ותקנותיהם על כל פרטיהם וידועים לו 
תנאי העבודה כמפורט ברישיונות. הקבלן מתחייב בזה שהוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי 
ההוראות ויקיימו את חוקי הבטיחות במלואם וכן ינהג הקבלן בהתאם לחוקים בדבר 
שימוש בחומרי נפץ ואחסנתם – תשי"ב-1952 וימנה אחראי להצבת צופים לצרכי בטיחות 
ביצוע בפיצוצים.
2. הקבלן יתחייב וידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו 
או מטעמו,  יכירו את חוקי הבטיחות של המדינה,  ואת נהלי הבטיחות של החברה,  את 
חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו על 
פיהם.
3. הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים 
המקובלים בחברה ויקפידו על הוראות גיהות.
4. הקבלן מצהיר בזה,  כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים בכל מוסד ומוסד שבו 
תבוצע העבודה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו.
5. הקבלן מתחייב להעסיק אחראי על הבטיחות בכל מוסד ומוסד ובכל מקרה הקבלן יישא 
באחריות הבטיחותית וכן לכל המתרחש באתר.
הזכות בידי העירייה ו/או גורם בטיחותי מטעמו להורות לקבלן על הפסקת כל פעילות 
המסכנת את העובדים, עוברי האורח, מבנים סמוכים והשוהים בהם עד למילוי תנאים 
שיוכתבו על ידי הגורם המזמין.
כלי העבודה 
6. הקבלן אחראי לכך שכל הציוד,  המכונות והכלים,  שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן 
העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה וכיוצא 
בזה.
7. עובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים,  אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל 
ולנוסעים או מתקן מתאים.
8. הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש 
על ידי החוק.
9. הקבלן יספק לעובדיו ציוד בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.
10. הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך,  שיהיו תנאים נאותים 
המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה.
מהלך העבודה
11. הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים,  צדדים שלישיים כלשהם 
והרכוש.
12. הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.
13. הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא 
אם קיבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של החברה. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני 
התחלת העבודה בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
28
14. הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור 
שאושרו על ידי נציג מוסמך של חברת החשמל ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן 
הבטיחות בהתאם לחוק.
15. הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג 
לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה.
16. הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מגורם 
מוסמך; בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.
17. במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:
א. יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.
ב. יודיע ללא דיחוי לנציג המוסמך של העירייה.
ג. במקרה של תאונה קטלנית,  יודיע ללא דיחוי למשטרה;  את המכונות והכלים 
ישאיר במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.
מניעת תאונה
18. המפקח/המנהל רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות 
לקויים,  או כי הציוד,  המכונות,  הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם 
תקינים; במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. 
הפסקת עבודה כאמור,  לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו,  הוא הדין,  במקרה 
שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של החברה או 
של צד שלישי כלשהו.
19. המפקח או גורם בטיחותי מטעם המזמין יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות 
העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.
אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:
______________________________________
מורשי חתימה של הקבלן + חותמתחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
29
נספח ו - כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת
1. א. הקבלן מתחייב בזה לפנות פסולת מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע 
ההסכם עם העירייה )להלן: "ההסכם "( הכל בהתאם להוראות נספח זה.
ב. התחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם 
העירייה או מהוראות כל  דין.
2. א. הקבלן מאשר בזה כי ידועה לו רשימת אתרי פינוי/הטמנה 
מוסדרים ומאושרים על פי דין ו/או על ידי העירייה )להלן: "אתר מורשה"(.
3. א. הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו:
1( כי הוא מתחייב לבצע הובלת פסולת לאתר מורשה בפרק זמן 
ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל.
2( כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני 
מנהל את השובר המתייחס לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר 
פינוי.
3( כי המנהל יהא רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום 
             כלשהו לקבלן, לרבות כל תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת 
השובר כאמור.
4( למען הסר ספק,  כי המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, 
במידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי 
הוראותיו או לפי הוראות נספח זה.
הקבלן ישא בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה 
כאמור וזאת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם העירייה.
4. א. למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בחוזה עם האתר 
ובפינוי הפסולת לאתר הפינוי יחולו על הקבלן בלבד.
ב. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין פינוי 
הפסולת לאתר מורשה , מעבר לתמורה שנקבעה בגין ביצוע ההסכם עם 
העירייה.
ג. מובהר בזה כי הקבלן בלבד ישא באחריות לפריקת פסולת בניגוד להוראות 
ההסכם עם העירייה לרבות נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
ד. מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם העירייה הקבלן ישא במלוא 
האחריות וההוצאות הנובעות מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות 
עקב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק בהתייחס לביצוע ההסכם עם 
העירייה.
5. א. מוצהר ומוסכם בין הקבלן לבין העירייה כי במידה והעירייה תאלץ לפנות 
פסולת כלשהי עקב כך שהקבלן לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או 
בהתאם להוראות כל דין, ו/או שהעירייה נאלצה לשאת בהוצאות כלשהן 
אשר תהיינה כרוכות בפינוי פסולת ו/או אי-פינויה,  הקבלן ישפה את העירייה 
על כל הוצאה כאמור תוך 7 ימים מהיום שקיבל דרישה לעשות כך 
מהעירייה.
ב. למען הסר ספק, הוראות ס"ק )א( לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות 
אשר תהיינה כרוכות:  בפינוי פסולת כלשהי;  בקנסות שיופסקו כנגד העירייה 
ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסולת ו/או אי-פינויה ו/או פינויה כנדרש על פי 
הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
31
ג. מובהר ומוסכם בזה בין הקבלן לבין העירייה כי העירייה תהא רשאית לקזז 
כל סכום המגיע לה מהקבלן בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום המגיע 
לקבלן ממנה, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או כל תביעה ו/או כל עילה כנגד 
העירייה על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל.
ד. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע 
מכל סעד או זכות העומדת לרשות העירייה כנגד הקבלן על פי כל דין או 
הסכם.
אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:
______________________________________
מורשי חתימה של הקבלן + חותמתחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
31
נספח  ז - תעודת השלמה 
תאריך: _________
שם הפרויקט: ____________________________
לכבוד
_______________
_______________
_______________
)להלן "הקבלן"(
הנדון: תעודת השלמה
בהתאם הוראות החוזה מיום __________ לביצוע עבודות _______________ )  להלן -
"החוזה"( ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה,  הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה,  הושלמה 
ונמסרה לעירייה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור 
ולאחר שהתחייבתם בפני כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות 
רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.
בכבוד רב,
המנהל 
_____________________
חתימת המנהל מטעם העירייה חוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
32
נספח ח - תעודת סיום )בתום תקופת הבדק(
תאריך: ____________
לכבוד
________________
________________
________________
הנדון: תעודת סיום
בהתאם להוראות החוזה מיום ____________ לביצוע עבודות __________________ )להלן 
- "החוזה"( ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה והושלמה 
ונמסרה לעירייה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני 
המלאה.
בכבוד רב,
________________ ______________
    שם המפקח              חתימה
________________ _______________
שם המנהל חתימהחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
33
נספח ט - הצהרה על חיסול תביעות בתום כל שנה משנות החוזה
לכבוד
עירית ירושלים 
הנדון: הצהרה על חיסול תביעות מכרז מ"פ   _____ /_____ 
לביצוע עבודות _________________________
הואיל: והוזמן מאתנו על ידי עירית ירושלים במסגרת המכרז שבנדון, ביצוע עבודות 
____________________________ )להלן: "החוזה"(.
והואיל:וביום ______________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבודה האמורה.
לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
1. הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת החוזה או בקשר אליו ותמורת כל 
התחייבויותינו לפיו ועל פי המכרז הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי מיום __________ 
שהינו בסך של ___________ ₪ )כולל מע"מ( )להלן: "התמורה הסופית"(.
2. פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין 
וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בחוזה ו/או 
הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכול במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, 
טענה או דרישה כאמור, בי שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים 
אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.
3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בזק 
ותיקון פגמים וליקויים.
4. כל האמור לעיל בלשון רבים-אף לשון יחיד משמע.
ולראיה באנו על החתום היום
__________________
חתימת הקבלןחוזה לביצוע עבודות שיפוצים מינהל תרבות ופנאי
34
נספח י - נוסח ערבות הביצוע וטיב
)דוגמא בלבד(
תאריך _____________
לכבוד
עיריית ירושלים
כיכר ספרא 1
ת"ד 775
ירושלים.
הנדון ערבות לביצוע חוזה ל_____________________________________
ערבות בנקאית מס' ______________________
על סך - __________ ובמילים ______________
בתוקף מיום - _________ עד ליום - _________ )15 חודשים מיום תחילת ההסכם(
המדד בגין חודש ________________  שנת ___
אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 150,000 ₪, סכום במילים : 
מאה חמישים אלף ₪ (. 
בקשר עם חוזה מסגרת לביצוע עבודות במוסדות חינוך ברחבי העיר ירושלים פרי מכרז 
מ"פ  ____________.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות(  כפי שהוא מתפרסם 
מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש 
______  שנת _______  שהתפרסם ב- 15 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד 
היסודי".
"המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על 
פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
המדד היסודי,  יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש 
למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
היסודי,  נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  ללא כל הפרשי 
הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו 
לפי כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה,  מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את 
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___  לחודש ___  שנת ____  )כולל(  בלבד ולאחר 
תאריך זה   תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב 
לפי כתובתנו המצוינת לעיל,  לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד 
שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו,  אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, 
טלפקס, או מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
__________________________________
חותמת וחתימת הבנק הערב
טופס זה דוגמא לבנק בלבד