หน้าหลัก
วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  ทบทวนระบบบริหารคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย  และบรรลุวัตถุประสงค์

 

ขอบข่าย

A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีอธิการบดี  เป็นประธานคณะกรรมการ  มีการกำหนดแผนการประชุม  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  ติดตามผลจากมติที่ประชุมมอบหมาย เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป

B : ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC)  ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน  โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน  เป็นประธานคณะกรรมการ  มีการกำหนดแผนการประชุม  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  ดำเนินการประชุม  บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  ติดตามผลจากมติที่ประชุมมอบหมาย เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป