Committee Draft CD/ISO 9001:2015 gepubliceerd

De commissie (TC-176 / SC-2) die binnen ISO belast is met de herziening van de ISO 9001-standaard loopt nog op schema. Inmiddels heeft de zgn. Committe Draft, ofwel CD-versie, het levenslicht gezien en is beschikbaar voor het brede publiek.

Het document, voluit ISO-TC176-SC2_N1147_ISO_CD_9001_E, laat zien in welke richting de commissie denkt. Hoewel we pas enige zekerheid hebben op het moment de DIS (Draft International Standard) in het voorjaar van 2014 wordt gepubliceerd, kunnen we uit dit schetsontwerp het nodige afleiden.

Navolgend de wijzigingen ten opzichte van ISO 9001:2008. Wat valt op?

(1) Het kleurgebruik in de tekst.
In het document is de letterlijke tekst uit de Annex SL (ofwel de High Level Structure) in het rood weergegeven. Op deze manier is snel te zien welke eisen specifiek voor ISO 9001 van toepassing zijn en welke generiek zijn.

(2) Vervanging van het begrip "Product" door "Goods and Services".
Door de aanpassing van de terminologie wordt het krampachte gebruik van het woord "product" voor een dienst vermeden. De norm wordt hierdoor algemeen toegankelijker.

(3) Vervallen van de begrippen "Procedure" en "Registratie".
Beide begrippen en eisen die er aan worden gesteld, worden aangeduid met de term "Documented Information". Overal waar deze eis wordt vermeld moet er dus iets op het spreekwoordelijke papier staan (kan dus ook elektronisch).

(4) Introductie van "Interested Parties".
In de huidige versie van ISO 9001 is er maar één belanghebbende partij en dat is de klant. De scope van de standaard wordt verbreed door ook andere belanghebbende partijen te duiden. Er kan hierbij gedacht worden aan medewerkers, leveranciers, ketenpartners en financiers.

(5) Vervallen van het begrip "Preventieve Maatregelen".
De norm gaat vragen om het in kaart brengen van risico's en kansen. Op basis van deze analyse moet de organisatie treffende beheersmaatregelen treffen.

(6) Vervanging van "Management Responsibility" door "Leadership".
Nadruk op actieve betrokkenheid van het top-management en het geven van actieve sturing. Van "de dingen goed doen" naar "de goede dingen doen". Tevens is de eis om een management representative / directievertegenwoordiger te hebben komen te vervallen.

De ontwerptekst kan besteld worden bij normalisatie-instituut NEN voor 30 Euro op het volgende adres: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/ISOCD-90012013-Ontw..htm

Update / Nieuws: 
De ongeveer 3.000 binnengekomen opmerkingen zijn inmiddels besproken en gerangschikt. Het waren er overigens minder dan de commissie had verwacht (en daar kan ik me alles bij voorstellen, want bij de 2000-versie waren het er ongeveer 54.000, meen ik me te herinneren). Er zijn zgn. Task forces samengesteld die met de commentaren en amendementen aan de gang gaan om teksten te formuleren welke opgenomen kunnen worden in de DIS-versie. De publicatie van deze Draft International Standard is gepland aan het einde van kwartaal 1 in 2014.Comments