Küfrü Meşrulaştırmak

Batılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar:

Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikle de yaptıkları çağrılar, islami partiyiz diyenlerin onları savunanların söylemleri maalesef Rasulün gösterdiği hareket metodundan oldukça uzaktır.Kur’anı Kerimde

"Andolsun biz her kavme Allaha ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber göndermişizdir." Buyrulur.

Evet, Rasulullah’ın ve o şanlı kadronun evvel veya sonra gelenleri hep bu noktayı vurgulamışlardır. "Allaha itaat, tağuta isyan" Oysa günümüz partileri bunun tersine tağutun idaresi altındaki beldelerde onların şeriatlerine ilke ve inkılablarına uyarak bu doğrultuda mücadele vereceklerini beyan ederek, partilerini açıyor ve insanları kendilerine çağırıyorlar.

 

Dikkat buyrunuz kendilerine ...Hiç kimse iddia edemez ki bu partiler Allah ve Rasulüne, ve onlara itaate çağırıyor diye ve dahi nefsaniyetin ağır bastığı bu arena da partiler kıyasıya çoğalıyor niçin?. Elbetteki çağıranların artmasından... Benim fikrim, benim partim, benim yolum, benim adayım, benim ideolojim vs...vs... Aslında bunların temelinde yatan temel saiktir o da bendir, enaniyetdir.Sırf iktidar olmak için, insanlara islamdan dem vurarak, tağuti güçlere köleliğe ve dahi kendi nefsaniyetlerine çağıranlara değil, elbette samimi ve art niyetsiz olarak Allah ve Rasulüne çağıranlara koşacağız...

 

Allah Buyuruyor,Deki:"Ben sizden bir ecir (çıkar, menfaat yada karşılık) beklemiyorum.Benim ecrim Alemlerin rabbinin indindedir."  Ayetiyle de şekli çizilen davet ve mucahede yolunda, katiyyen bir çıkar ve manfaat ilişkisi olmamalıdır.

 

Kendi “ene” leriyle güya islamilik taslayanlar! Sizler, biliniz ki fitneniz gerçekten çok büyüktür ve de tehlikeli. Bakınız Rabbul Aleminin uzlaşmacı tavrına... "Gelin bir tek kelimede birleşelim" Evet, Hodri meydan ey particiler, ey siyasiler, Ey bu ümmetin bir çoğunu istediği yöne çekebilecek çobanlar, tek kelimede birleşiniz. İştirak edilen günahlar Şimdi buradan itibaren de Particilerin içinde bulundukları halde düşme ihtimalleri bulunan günahları sıralamaya çalışacağız...

 

Günahların metinlerini aldığımız kaynaklar İmam Hadıminin Barika adlı eseri ve İbn-i Haceril Heyteminin Zevacir kitabı.


Particilerin Düşme İhtimali Olan Günahlar:

1. Küfür

2.Şirk

3. Sünnet-i Nebebviyi terketmek

4. Günah-ı Kebaire razı olmak

5. Din-i ilahinin ğayrısına hizmet etmek.

6. Kebair işleyene yardım etmek.

7.Büyüklerin kötü huylarını görüp sükut etmek.

8. Bidat çıkarıp ümmete miras bırakmak.

9. Haram şeylere para ve mal sarfetmek.

10. Vekil olanın müvekkili aleyhine ve zararına hareket etmesi.

11. Emaret ve emirliği ele geçirmek için para ve mal sarfetmek.

12. Umur-u Müslimine fasık ve facirleri tayin etmek.

13. Hükümdar ve emirlerin, hakim ve memurların tebaasına veya maiyyetindekilere zulmetmesi.

14. Gücü yettiği halde zalimlerin alinden mazlumları kurtarmamak.

15. Zalimin zulmüne rıza göstermek.Onlara yardım etmek ve yol göstermek.

16. Hudud-u İlahide şefaat etmek.

17. Sözü fiiline uymamak.

18. Batıla yerdım etmek ve göz yummak

19. Hududu ilahiyi ikamede mudahene etmek.

20. Ellerinde bulunan dünya nimetine tamah eden Hakim, Vali, Zengin, Amir ve asi fasıkların evleri ve mekanlarına ve dahi bulundukları yerlere gitmek.

21. Zalimlerin huzurunda durmak el etek öpmek.

22. Günah işleyeceklere yol göstermak.

23. Ahkam-ı Kuran ile hükmetmemek.

24. Zaruret olmadığı halde zalimleri emirlik ve kadılığa getirmek.

25. Zulme sebeb olma ihtimali varken nazıra ve nazırın yaptığı işlere bakmak.

26. Emirlik, kadılık, memurluk veya müftülük için aracılık istemek.

27. Müşriklerle musafaha etmek, Onlarla merhabalaşmak, dostluk izhar etmek ve edecek lafızlar kullanmak, onlardan bir şey ummak.

28. Ahitlerini bozanlarla oturmak.

29. Müşriki bayram ve törenlere katılmak ve tebrikleşmek.

İşte böyle... Mümin kişiye yakışan: tehlikeden uzak durmaktır. Hele şüpheli şeylere yaklaşmamak. Gerisi size kalmış ya kabul ya red...

 

Mehmet selim polat

 

Comments