Hadisi o Braku

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koja je žena najbolja, pa je odgovorio: “Najbolja žena je ona koja te, kad u nju pogledaš, obraduje, koja te, kad joj nešto narediš, posluša i koja ti se ne suprotstavlja u onome što prezireš u pogledu nje i tvog imetka.” Ahmed, 2/251, 432, 438, Hejsami, 4/273; Hadis je hasen, od Ebi-Hurejre, r.a

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta je najvrednije, pa je rekao: “Srce zahvalno, jezik koji Allahu zikr čini i žena vjernica koja jednog od vas pomaže na putu za Ahiret.”
Ahmed, 5/278, 282, Tirmizi, br. 3093, “Tefsir”, poglavlje: “Sure Et-Tevbe”; Hadis je hasen.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je onom ko se želi oženiti, da prvo vidi svoju izabranicu.
Muslim, br. 1424, Nesai, 6/77; Od Ebu-Hurejre, r.a.

Mugire b. šu’be, r.a., zatražio je od Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mišljenje o ženi sa kojom se imao namjeru vjeriti, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vidi je, jer ćete se tako najbolje zbližiti.” Mugire je otišao do njenih roditelja i obavijestio ih o Poslanikovoj poruci, a njima kao da ne bi drago. Čuvši to, djevojka koja je bila u sobi, reče: “Ako ti je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da me vidiš, onda me vidi; u suprotnom, kunem te Allahom da me ne gledaš.” Ona je taj njegov postupak smatrala isuviše krupnim. Mugire joj je rekao: “Vidio sam je, pa smo se nakon toga i vjenčali.”
Ahmed, 4/245, Tirmizi, br. 1807, Nesai, 6/69, 70, Ibn-Hibban, br. 1236; Hadis je sahih, od Mugire b. šu’be, Džabira, r.a. i Ebu-Hurejre, r.anhum.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Ummu Selemi i Mejmuni da se pokriju pred Ibn ebi-Mektumom. Neka od njih reče: “Allahov Poslaniče, zar on nije slijep? Niti nas vidi, niti nas raspoznaje.” Rekao im je: “Zar ste vas dvije slijepe, zar vi ne vidite?”
Ebu-Davud, br. 4112, poglavlje: Kur’anski ajet: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje,” (En-Nur, 31), Tirmizi, br. 2779, Hafiz, “El-Feth,” 9/294, od Ummu Seleme, r.a.

Neki čovjek je zatražio od Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga oženi, a on mu naredi da za vjenčani dar nešto pripremi, makar to bio i prsten od željeza. Pošto ni to nije imao kod sebe, reče mu Poslanik: “Znaš li šta iz Kur’ana?” Odgovorio je: “Znam te i te sure.” (nabrojao je one koje zna). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Znaš li ih napamet?” Rekao je: “Znam.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Idi, ja te ženim njome sa onim što znaš napamet iz Kur’ana.”
Buhari, 9/113, Muslim, br. 1425, “Muvet’a,” 2/256, Ebu-Davud, br. 2111, Tirmizi, br. 1114, Nesai, 6/113. Od Sehl b. Sa’da es-Sa’idija, r.a.

Aiša, r.a., upitala je Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, treba li ili ne treba tražiti pristanak djevojke (misli se na djevicu) čiji su je roditelji željeli udati. “Treba,” odgovorio je. Aiša je rekla: “Djevojka se, kad se upita, obično zastidi.” Reče: “Njena šutnja je znak njenoga pristanka.”
Buhari, 9/165, Muslim, br. 1420, Nesai, 6/85, 86, od Aiše, r.a.

Neka neudana djevojka je došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazala da je njen otac udao za onoga za kojega ne želi, pa joj je dao pravo da izabere između ostanka ili rastave braka.
Ebu-Davud, br. 2096, Ahmed, “Musned,” br. 2469; Hadis je sahih, od Abdullaha b. Abbasa, r.a.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako se ponijeti u slučaju kad su ženi, koja se nakon udaje razboljela i opala joj kosa, htjeli naplesti kosu.” Rekao je: “Allah je prokleo i onu koja upliće i kojoj se upliće kosa.”
Buhari, 10/316, 317, Muslim, br. 2122, Nesai, 8/187, 188, od Esme, r.a.

Comments