Tagutun Her Türlüsünü Reddetmek

Tağutun her türünü reddetmek, Allah (c.c)’ın birliğine imanın bir şartıdır. Allah (c.c)’ın birliğine iman ile tağuta iman birbirine zıt olan şeylerdir. Bir kulun kalbinde bu ikisinin aynı anda bulunması mümkün değildir. Kulun kalbine birisi girdiğinde diğeri çıkar. Kulun kalbinde ya Allah (c.c)’ın birliğine iman ya da tağutların herhangi birine iman bulunur. Tağutu reddetmeyen bir kalpte, Allah (c.c)’ın birliğine iman bulunmaz.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Kim tağutu inkar eder ve Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa tutunmuş olur.” (Bakara: 256)

Kurtubi şöyle dedi: “Allah (c.c):

“Kim tağutu inkar eder ve Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa tutunmuş olur” ayetinde; sağlam kulpa tutunmak için iki şart koşmuştur: Tağutu red ve Allaha iman.”

Mücahid şöyle dedi: “Sağlam kulp”tan kasıt; imandır. Suddi ise; İslamdır, dedi. İbni Abbas, Said b. Cübeyr ve Dahhak ise sağlam kulp hakkında; la ilahe illallah’tır, dediler. Bu alimlerin açıklamaları birbirine zıt değildir. Hepsi tek manada birleşir.” (Kurtubi tefsiri)

İmam Begavi şöyle dedi: “Kim tağutu inkar ederse...” Ayetteki tağut, şeytandır. Bazı alimler, Allah’tan başka ibadet edilen herşeydir, dediler.

“Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa tutunmuştur.” Yani; kopmak bilmeyen, sağlam, bozulmayan bir dine sarılmıştır.(Begavi Tefsiri)

İmam Şankitiy şöyle dedi:

“Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Muhakkakki biz her ümmete: “Allah’a ibadet edin ve tağuttan kaçının” demesi için bir rasül gönderdik.” (Nahl: 36) Bu ayet; Allah (c.c)’a yapılan ibadetin geçerli olabilmesi için, O’ndan başka ibadet edilenleri reddetmenin şart olduğunu göstermektedir. Allah (c.c)’ın şu ayette belirttiği gibi:

“Kim, tağutu inkar eder ve Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa tutunmuş olur. Allah Semi’ dir, Alim’dir.” (Bakara: 256)

Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyuruyor:

“Onların çoğu, ancak şirk koşarak Allah’a iman ederler.” (Yusuf: 106) Buna benzeyen çok ayetler vardır.” (Edvaul-Beyan Tefsiri)

İbni Kesir şöyle dedi:

“Kim tağutu inkar eder ve Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa tutunmuş olur.” (Bakara: 256) Bu ayete göre; putları, Allah (c.c)’la beraber ibadet edilenleri ve şeytanın ibadete çağırdığı her şeyi reddeden, yalnız Allah (c.c)’a ibadet edip O’nu birleyen ve la ilahe illallah’a şehadet eden kişi ancak hak üzere olmuş ve doğru yola sarılmıştır.

Ömer (r.a) tağutun manasının şeytan olduğunu açıklamıştır, bu görüş çok kuvvetlidir. Çünkü şeytan; cahiliyet ehlinin üzerinde bulunduğu putlara tapma, onlardan yardım isteme, onların kanunlarına muhakeme olma gibi her şerrin kaynağıdır.”

Mucahid dedi ki:

“Sağlam kulp”tan kasıt; imandır.” Suddi ise “sağlam kulp” tan kasıt; İslamdır” dedi. Said b. Cübeyr ve Dahhak ise: “Sağlam kulp”tan kasıt; la ilahe illallahtır” dediler. Bu manaların hepsi doğrudur, birbirine zıt değildirler.” (İbni Kesir Tefsiri)

İmam Taberi şöyle dedi:

“Bana göre tağutun en doğru manası şudur: “Allah (c.c)’ın kendisine koyduğu sınırı aşan ve kendisine ibadet edilen varlıktır. İster insanları kendisine ibadete zorlasın isterse yapılan ibadetlerden razı olsun farketmez, tağuttur. Bu, insan olabileceği gibi, şeytan, put veya her hangi bir varlık da olabilir. Buna göre ayetin manası şöyle olur: “Kim, Allah (c.c)’dan başka ibadet edilenlerin rabliğini reddedip inkar ederse ve Allah (c.c)’ın onun tek ilahı, rabbi ve mabudu olduğunu kabul ederse, Allah (c.c)’ın azabından kurtulacağı en sağlam bir kulpa sarılmış olur.

“Allah Semi’dir, Alimdir.” Yani; Allah (c.c) sadece Allah (c.c)’ya iman eden, tağutun her türlüsünü reddeden ve Allah (c.c)’dan başka ibadet edilenlerden beri olan kişinin ikrarını duymaktadır. “Bilendir” yani; kişinin söylediği tevhidde ve Allah (c.c)’dan başka ibadet edilenleri reddetme konusunda kalpten ne kadar ihlaslı olduğunu çok iyi bilir. Ayrıca Allah (c.c), bütün kullarının kalplerinde gizledikleri her şeyi en ince detaylarına kadar bilir. O’ndan hiçbir şey gizli kalmaz ve kıyamet gününde her kulunu söylediğine, yaptığına ve kalbinden geçirdiğine göre hesaba çekecektir. Yaptıkları hayır olanı mükafatlandıracak, şer olanı ise cezalandıracaktır.” (Taberi Tefsiri)

Muhammed bin Abdu’l Vahhab şöyle dedi:

“Bilki! İnsan tağutu red etmeden mü’min olamaz. Bunun delili;

Dinde zorlama yoktur. Hak batıldan ayrılmıştır. Kim, tağutu inkar eder ve Allah’a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa tutunmuş olur.” (Bakara: 256) ayetidir. “Hak”; Muhammed’in dinidir. “Batıl”; Ebu Cehil’in dinidir. “Sağlam kulp”; la ilahe illallah şehadetidir. La ilahe illallah şehadeti ise; Allah’tan başka ibadet edilenlerin hepsini reddetmeyi, ibadetlerin hepsini sadece ortağı ve şeriki olmayan Allah’a yapmayı gerektirir.” (Mecmuat’ut-Tevhids: 15)

Kul Şirkten İslam’a Nasıl Girer?


Comments