Відділ тваринництва

Завідувач відділу - Савчук Іван Миколайович, заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

При відділі функціонує сучасний фізіологічний двір та аналітична лабораторія по визначенню якості кормів і тваринницької продукції.

З 1978 по 2000 рік завідувачем відділу був відомий учений з питань годівлі тварин, технології виробництва продукції тваринництва та радіоекології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Савченко Юрій Іванович, який і нині працює головним науковим співробітником відділу.

Основні напрямки наукової діяльності:

- визначення хімічного складу кормів та їх поживної цінності, питомої активності 137Cs і концентрації важких металів у кормах поліської зони України;
- розробка систем годівлі молочної худоби та свиней з використанням високобілкових кормів місцевого виробництва (пелюшки, люпину, вики);
- вивчення продуктивної дії багатокомпонентних силосів із злаково-бобових сумішок ярих зернофуражних культур при виробництві яловичини в умовах Полісся;
- встановлення економічної ефективності виробництва і використання в молочному скотарстві поліської зони України силосів із злаково-бобових сумішок порівняно з кукурудзяним силосом;
- проведення моніторингу екологічної якості кормів і тваринницької продукції, які виробляються в зоні радіоактивного забруднення;
- дослідження міграції 137Cs і важких металів у трофічному ланцюгу грунт-рослина (корми) – тварина - продукція тваринництва у зоні підвищеної екологічної небезпеки;

- розробка ефективних контрзаходів щодо зниження концентрації радіонуклідів і важких металів у кормах, молоці та м’ясі при їх виробництві в зоні Полісся України;
- порівняльна оцінка корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в аналогічних господарсько-кліматичних умовах одного господарства;
- дослідження ефективності непрямого відбору корів української чорно-рябої молочної породи за масометричними параметрами тулубу;
- оцінка корів за відтворною здатністю та тривалістю господарського використання;
- дослідження відтворної здатності корів поліської м’ясної породи, отриманих від прилиття крові вихідних порід та визначення кращих породних поєднань за цією ознакою на базі племзаводу;
- вивчення особливостей формування селекційно – господарських та біологічних ознак маточного поголів’я поліської м’ясної породи різних генотипів на базі племзаводу.

Співробітниками відділу розроблено і впроваджено у виробництво:

-систему згодовування тваринам природних мінералів-сорбентів у зоні радіоактивного забруднення;
- рекомендовані найбільш ефективні мінерали та адсорбенти, що значно підвищують продуктивність тварин (молочну продуктивність корів на 1,4-28,6%; середньодобові прирости живої маси молодняку ВРХ – на 1,4-34,7%; свиней – на 2,6-21,4%) і сприяють зниженню нагромадження радіоцезію у продукції тваринництва на 3,1-78,3%;
- удосконалено способи отримання екологічно чистої продукції тваринництва в зоні аварії на ЧАЕС шляхом оптимізації вуглеводневого, протеїнового і мінерального живлення великої рогатої худоби, що дозволяє знизити в молоці та яловичині питому активність 137Cs на 4,7-38,6%, концентрацію Pb, Cd, Hg в 1,2-3,8 рази;
- використання гороху польового (пелюшки) як в натуральному, так і екструдованому вигляді для балансування раціонів годівлі тварин за перетравним протеїном забезпечує отримання молочної продуктивності корів за лактацію 4000-5000 кг молока з умістом жиру 3,6-3,8%, середньодобового приросту живої маси молодняку ВРХ на відгодівлі в зимовий період 900-1000 г, а згодовування зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки в літній період – 1000-1200 г;
- розроблено способи використання для годівлі великої рогатої худоби і свиней високобілкових місцевих кормів (безалкалоїдного люпину, вики, гороху в нативному і екструдованому вигляді);

- опрацьовано параметри бажаного типу та цільові стандарти м’ясної худоби за показниками відтворної здатності та господарського використання, визначено шляхи досягнення найвищих показників за цими ознаками в умовах максимального використання природних пасовищ радіаційної зони Полісся;
- розроблено ефективні методи створення конкурентоспроможних стад молочної і м’ясної худоби в господарствах різної форми власності поліської зони України. Виявлено ефективні показники підвищення м’ясних якостей тварин з використанням вихідних порід.
У відділі працює 16 осіб, у т.ч. 9 наукових співробітників, із них 2 доктори і 3 кандидати сільськогосподарських наук.            За період з 2006 по 2011 рік у відділі захищено 2 докторських та 2 кандидатських дисертації, видано 5 монографій, більше 90 наукових статей, 12 рекомендацій.

Інститут сільського господарства Полісся НААН є оригінатором української чорно-рябої молочної породи (М.С.Пелехатий), її центрально-східного (М.С.Пелехатий) та поліського (Ю.І.Савченко, М.С.Пелехатий, В.М.Новоставський, І.М.Савчук) внутрішньопородних типів.

Співробітники відділу працюють в тісному контакті з виробництвом, надають практичну допомогу у створенні високопродуктивних стад молочної та м'ясної худоби.