Відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та економічного аналізу

Завідувач відділу – Герасимчук Василь Іванович,
 кандидат сільськогосподарських наук, доцент  
Відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій є структурним науковим підрозділом Інституту сільського господарства Полісся і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, маркетингової та інноваційної діяльності ІСГП.

Основні напрямки наукової діяльності:
 •  Розроблення методологічних засад створення інтелектуальної продукції, набуття завершених наукових розробок форми специфічного товару, методичних підходів маркетингу інновацій.
 •  Дослідження наукового потенціалу ІСГП з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямів наукових розробок в галузях рослинництва, льонарства, хмелярства, кормовиробництва, тваринництва, що представляють комерційний інтерес.
 •  Розроблення науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень (виявлення ОІВ, набуття прав власності, визначення первісної їх вартості та постановка на бухгалтерський облік установи, як нематеріальних активів).
 •  Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, аналіз ринкових зв’язків, цінової ситуації, пропозицій і попиту на об’єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати  яких носять комерційну спрямованість.
 •  Розроблення технологій трансферу інновацій, методичних підходів прогнозування наповнення ринку інтелектуальною продукцією аграрного спрямування, ліцензування прав на результати наукових досліджень, авторського консультаційно-методичного їх супроводження.
 •  Опрацювання на основі проведених маркетингових і патентно-кон'юнктурних досліджень тематики структурних підрозділів ІСГП, рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності завершених наукових розробок.
 •  Здійснення контролю конфіденційної інформації, обов’язкової експертизи результатів наукової продукції, підготовлених для оголошення в письмовій та електронних формах, щодо наявності в них інформації, яка складає комерційну таємницю.
 •  Створення та формування в ІСГП відповідних фондів кон'юнктурної, економічної, патентної і науково-технічної інформації для забезпечення проведення досліджень з питань інтелектуальної власності, маркетингових і патентно-кон'юнктурних розробок, порівняльної оцінки технічних і технологічних показників аналогів та прототипів з показниками проведених випробувань завершених розробок.
 •  Участь в оформленні (спільно з авторами розробок) матеріалів на винаходи, корисні моделі, сорти рослин та породи тварин, проведення з цих питань листування з експертними органами.
 •  Сприяння  у підготовці та оформленні ліцензійних договорів на передачу або використання прав на ОІВ та договорів на передачу (реалізацію) наукоємної продукції чи проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та здійснення заходів щодо запобігання порушення майнових прав установи.
 •  Здійснення моніторингу результатів наукових досліджень з використанням виставок-ярмарок, аукціонів, Днів поля, усної пропаганди, реклами для своєчасного виявлення комерційно значимих об’єктів інтелектуальної власності.
 •  Дослідження і реалізація правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом, що виникають в процесі комерціалізації права на об’єкти інтелектуальної власності та наукову продукцію.
 •  Виявлення та аналітичний аналіз потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням ОІВ до рівня комерційного продукту, здатного забезпечити потреби і вимоги агропідприємств, ІСГП та інвесторів.
 •  Забезпечення методологічного супроводу щодо практики застосування законодавчих і нормативних актів з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, оперативне доведення до наукових підрозділів ІСГП інформації про зміни, внесені до чинних законодавчо-нормативних актів, положень, рекомендацій тощо.
 •  Своєчасне подання до Президії НААН звітності про результати проведеної роботи з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.