Напрями наукової діяльності

            Інститут приймає участь у виконанні завдань по 16 програмах наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки.
           Основними напрямами науково-технічної діяльності Інституту є:
  - розробка теоретичних основ підвищення родючості земель поліської зони України та комплексу заходів по ефективному їх використанню, захисту від водної і вітрової ерозії та раціональ­ному використанню осушених земель ;
  - розробка агротехнічних основ побудови інтенсивних та динамічних сівозмін, системи удобрення культур у сівозмінах та обробітку ґрунту, технологій вирощування зернових, зернобобових культур, кукурудзи, льону, хмелю на богарних та осушених землях Полісся, які забезпе­чують розширене відтворення ґрунтової родючості та найбільший вихід сільськогосподарської продукції з одного гектара ріллі;
  - проведення селекційної роботи по виведенню та впровадженню нових високопродуктивних, адаптованих до сучасних умов сортів зернових, зернобобових, кормових культур, картоплі, льону, хмелю;
  - виробництво насіння районованих і перспективних сортів зернових, зернобобових, кормових, технічних (льону) культур, картоплі, багаторічних трав, розсадництво хмелю для забезпечення ними дослідних, насінницьких та маточних (по хмелю) господарств та координація насінницької роботи з метою проведення сортооновлення та сортоза­міни в господарствах Житомирської області;
  - удосконалення системи кормовиробництва на основі високо­ефективних зелених конвеєрів, використання кормових сівозмін та поліпшення сінокосів і пасовищ;
  - удосконалення технології вирощування садів на клонових підщепах та вивчення сортів плодових культур для зони Полісся;
  - розробка та впровадження в зоні Полісся елементів селекції чорно-рябої худоби, створення високопродуктивного поліського типу чорно-рябої породи за рахунок використання внутріпородних ресурсів і генофонду кращих світових порід, зокрема голштинської ;
  - розробка та впровадження технології вирощування худоби м’ясного напрямку в зоні Полісся, створення високопродуктивного типу худоби для промислового виробництва яловичини ;
  - розробка та впровадження інтенсивної системи виробництва молока і яловичини на фермах у зоні Полісся на основі оптимальних раціонів годівлі сільськогосподарських тварин;
  - удосконалення племінних і продуктивних якостей планових порід свиней у Житомирській області, розробка і впровадження технологій промислового виробництва свинини на основі поточності та ритмічності, циклограми руху поголів’я на комплексах і фермах;
  - розробка технологічних процесів та технічних засобів для механізації виробництва льону, хмелю, кормів та збирання насінни­ків багаторічних трав;
  - оптимізація структури посівних площ у підприємствах-товаровиробниках сільськогосподарської продукції, фермерських господарствах різної виробничої спеціалізації, розміщених на осушених та богарних землях зони Полісся та удосконалення органі­зації окремих технологічних процесів на основі економічної оцінки Інтенсивних технологій вирощування зернових та інших культур ;
  - патентні дослідження науково-дослідних робіт, які проводять­ся в Інституті;
  - розробка рекомендацій на базі досягнень сільськогосподар­ської науки і техніки, передового досвіду підприємств-товаровироб­ників сільськогосподарської продукції, фермерів, особистих госпо­дарств громадян, які приймають активну участь в науково-технічному переозброєнні сільського господарства;
  - господарська діяльність, не заборонена законодавством. 
              Переважна більшість наукових досліджень Інституту проводиться в зоні радіаційного забруднення і є основою для опрацювання системи ведення сільськогосподарського виробництва в умовах хроніч­ного малоінтенсивного опромінювання. При цьому передбачається:
             1. Проведення комплексного радіологічного моніторингу забруднення радіонуклідами сільськогосподарської продукції в північних районах Житомирської області та комплексна оцінка радіаційної ситуації в північних районах Житомирщини.
             2. Радіоекологічна оцінка різних типів раціонів при виробництві тваринницької продукції в зоні Полісся України, що забезпечують отримання екологічно-безпечної продукції.
            Інститут розробляє прогнози науки і техніки з основних напрямків діяльності, розробляє і затверджує нормативно-технічну документацію з технологій виробництва сільськогосподарської продук­ції, виведення нових сортів сільськогосподарських культур та порід і типів худоби, виготовлення окремих деталей, вузлів та агрегатів до сільськогосподарської техніки.
            Інститут є автором:
- близько 60 сортів сільськогосподарських культур (озиме жито, льон-довгунець, хміль, картопля, люпин, кормові та бобові культури);
- ґрунтозахисної контурно-екологічної системи ведення землеробства в зоні Полісся;
- енергозберігаючої технології обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури;
- екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування основних культур в зоні Полісся;
- індустріально-потокової рулонної технології збирання, реалізації та переробки льоносировини;
- способів зниження вмісту радіоцезію в кормових культурах;
- прийомів створення культурних пасовищ для м’ясної худоби, які забезпечують її кормом з квітня по листопад;
- технології годівлі великої рогатої худоби за раціонами, які дозволяють коригувати надходження нітратів і нітритів, радіонуклідів, важких металів у тваринницьку продукцію;
- за участю науковців Інституту створений поліський тип української чорно-рябої молочної породи.
Науковцями Інституту розроблено і виготовлено хмелезбиральний комбайн КХ-300, який за продуктивністю і якістю роботи не поступається європейським аналогам, розроблено і виготовлено комплекс машин для механізації робіт у хмелярстві. Одержано 18 патентів, щорічно публікується біля 200 наукових праць.
            З 1992 року Інститут здійснює функції секретаріату ТК 36 «Хміль та продукти його переробки», розробляє стандарти, технічні умови та іншу нормативну документацію для галузі хмелярства. В Інституті вперше в Україні створений зональний науковий селекційний Центр хмелю, впроваджена у виробництво програма великомасштабної селекції молочної худоби. Після виробничої перевірки завершені конкурентоспроможні наукові розробки передаються виробництву для впровадження. Основні з них увійшли складовими частинами в науково-обґрунтовані системи землеробства і тваринництва агроформувань поліської зони, державні та обласні галузеві програми.
          З 2008 року Інститут видає фаховий збірник наукових праць в галузі сільськогосподарських наук "Агропромислове виробництво Полісся".