Інститут створено з метою науково-технічного забезпечення технологій виробництва сільськогосподарської продукції в поліській зоні України шляхом розробки нових і удосконалення існуючих виробничих процесів у галузях рослинництва і тваринництва, виведення нових сортів сільськогосподарських культур, порід, типів і ліній великої рогатої худоби та свиней, впровадження і пропаган­ди досягнень науки і передового досвіду в агропромислових підпри­ємствах і господарствах різних форм власності. На даний час структура Інституту включає власне Інститут, який розміщений на трьох базах – в м. Житомирі, м. Коростені й м. Любарі (Чорторійське дослідне поле) та два Державних підприємства: ДП Дослідне господарство "Нова Перемога" та ДП Дослідне господарство "Рихальське". У відповідності з напрямками науково-виробничої діяльності в Інституті створено 6 наукових відділів.  В Інституті працює балансово-лізіметрична станція, комплекс по мікроклональному розмноженню картоплі (тимчасово законсервований), фізіологічний двір для проведення досліджень з питань тваринництва, чеська лабораторія по визначенню якості кормів і тваринницької продукції, американо-індійський аналітичний комплекс для експрес-аналізу якості сільськогосподарської продукції (методи інфрачервоної спектрометрії), лабораторія оцінки якості льонопродукції, сертифіковані лабораторії біохімії хмелю та пива, агрохімії та масових аналізів. З 1998 року Інститут є головною науковою установою Центру наукового забезпечення АПВ Житомирської області. 

Науковий потенціал Інституту налічує 60 наукових співробітників, з них 4 доктора та 22 кандидата наук. 

Основні напрямки діяльності Інституту:

   - розробка і реалізація державних галузевих і регіональних науково-технічних програм по вирішенню найважливіших проблем агропромислового комплексу України;
   - створення і впровадження сучасних прогресивних ресурсозбе­рігаючих технологій виробництва рослинницької і тваринницької продукції, які забезпечують підвищення врожайності сільськогоспо­дарських культур та продуктивності тварин, інтенсифікацію вироб­ництва, підвищення продуктивності праці;
   - розробка теоретичних основ підвищення родючості ґрунтів Полісся України і комплексу заходів по ефективному їх використанню;
   - виведення нових високоврожайних сортів зернових культур, льону, хмелю, картоплі, кормових та інших сільськогосподарських культур, при­датних для вирощування на богарних і осушених землях поліської зони, імунних до хвороб і стійких до вилягання, удосконалення системи їх насінництва;
   - розробка і впровадження науково-обґрунтованих систем кормовиробництва для господарств зони з різним рівнем концентрації і спеціалізації тваринництва,
   - розробка рекомендацій для товаровиробників сільськогосподарської продукції, фермерських і особистих господарств по застосуванню найбільш раціональних сівозмін, ефективній структурі посівних площ, високопродуктивному використанню землі, добрив, боротьбі з шкідниками, хворобами і бур’янами сільськогосподарських культур на богарних і осушених землях;
   - розробка пропозицій і проектів з наукової організації пра­ці, удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом в господарствах різних форм власності, концентрації та спеціалізації виробництва поліської зони України;
   - розробка системи ведення сільськогосподарського виробництва в зоні радіоактивного забруднення, контроль за радіаційною ситуа­цією і проведення моніторингу накопичення радіонуклідів у ґрунті, кормах, розробка рекомендацій, впровадження і пропаганда заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у рослинницьку та тварин­ницьку продукцію;
   - виконання функцій обласної сільськогосподарської дослідної станції по впровадженню і пропаганді досягнень науки і передового досвіду у виробництво, підвищенню кваліфікації спеціалістів різних ланок сільськогосподарського виробництва;
   - здійснення реклами науково-технологічних та виробничих розробок, технологій, кращих сортів сільськогосподарських культур, порід тварин, придатних для зони машин, устаткування шляхом видання наукових праць, методичних вказівок, матеріалів конференцій, брошур, плакатів, листівок і бюлетенів, ведення шкіл передового досвіду, "Днів поля", виступи по радіо, телебаченню та в періодичній пресі;
   - надання інформаційних послуг міністерствам, відомствам, асоціаціям, об’єднанням, товаровиробникам сільськогосподарської продукції, фермерам, громадянам та іншим юридичним особам щодо науково-технологічних та виробничих розробок Інституту.
       Інститут є головною установою з виконання програми наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки 09 «Наукові основи новітніх методів селекції, біотехнології, розсадництва та інноваційних енергоощадних технологій виробництва, переробляння і використання хмелю» ("Хміль"). З метою координації досліджень та контролю методичного рівня проведення досліджень створена координаційно-методична рада, до складу якої входять провідні науковці Інституту, службовці Міністерства аграрної політики та продовольства України, представники Асоціації хмелярів України, керівники хмелярських господарств. Для стандартизації процесів виробництва хмелепродукції і адаптації до європейських регламентних вимог вирощування хмелю в Інституті працює Технічний комітет 36 та Міжнародний технічний комітет.