1706101 Information System for Business Management (ISBM)


ดูคะแนนทั้งหมดที่ด้านล่างนี้นะครับ

หากมีอะไรผิดพลาดรีบท้วงติงภายใน 30 พค 58 เลยกำหนดจะแก้ไขไม่ได้นะครับ


ติดต่ออาจารย์ที่ weerapat1003@gmail.com
ไม่ตอบ email ที่ไม่เขียนชื่อและรหัสนักศึกษา


ตอนนี้เหลือคะแนน Lab (บางกลุ่ม)  คะแนนจิตอาสารวมให้แล้วครับ 

ไฟล์ล่าสุด

 • ISBM1706101 2-57 .xlsx   218k - Jun 1, 2015, 1:48 AM by วีรภัทร เกียรติดำรง (v1)
Showing 1 files from page Download.


ไฟล์เอกสารบทสุดท้ายอยู่ที่หน้านี้ด้านล่าง ชื่อไฟล์ Chapter12....


อาจารย์ผู้สอน: วีรภัทร เกียรติดำรง

เกณฑ์การประเมินและวัดผล
สอบกลางภาค Midterm
ข้อสอบ 100 ข้อ 25 คะแนน

หัวข้อที่ออกสอบ
 • Hardware
 • Software + ประเภท
 • ประเภทของคอมพิวเตอร์
 • การบริหารจัดการ Hardware/ Software
 • ข้อมูล / สารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ
 • ฐานข้อมูล
 • ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 • ภัยคุกคาม / จริยธรรม
 • พ.รบ. คอม 2550 / กฎหมายลิขสิ
เนื้อหาข้อสอบปลายภาค 100 ข้อ 30 คะแนน
ให้เตรียมดินสอ 2 B มาด้วย
 • จริยธรรมทางด้านระบบสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศภายในองค์กร TPS OAS KWS MIS DSS ESS
 • Ecommerce
 • ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 • knowledge management
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนด้วยตัวเอง หากมีข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งอาจารย์ก่อนส่งเกรด

2. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย คณะบริหารฯ หรือชุมชนรอบๆ (1.5 ชั่วโมง) 1.5 คะแนน 

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่ใช่การบังคับให้เข้าร่วมแต่อย่างใด

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนพิเศษในรายวิชานี้ 3 คะแนน (ไม่มีการตัดคะแนนผู้ไม่เข้าร่วมแต่อย่างใด)

3. กลุ่มละไม่เกิน 10 คน

4. นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมและกรณีอื่นๆ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการอาสาไปเองไม่ได้เป็นการบังคับให้เข้าร่วม


5. ขอให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเต็มที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้

6. เริ่มเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2556 - 30 ม.ค. 2557

7. การส่งหลักฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้นศ.ทำเป็นรูปเล่มรายงาน 

- หน้าแรก รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม รหัส กลุ่มการเรียน (เขียนผิดหักคะแนนทุกคนทั้งกลุ่ม)

- หน้าสอง บรรยายรายละเอียดของกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานที่ที่ไป กิจกรรมที่ทำ วันที่ทำ

- หน้าที่ 3 ภาพถ่าย Before และ After ของกิจกรรมที่ทำ พร้อมกับภาพถ่ายของสมาชิกแต่ละคนโดยใส่ชื่อกำกับให้ถูกต้อง

- ส่งภายในวันที่ 30 ม.ค. 2557

 

หากมีปัญหาติดต่อที่ kiatdumrong2525@gmail.com  โดยบอกชื่อ รหัสด้วย 

แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมรายวิชา 1706101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 2/2556

กิจกรรมจิตอาสารายวิชา 1706101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 1/2556

          เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมมีงานแห่งเทียนพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี หลายๆวัดที่มีการทำเทียนพรรษาต้องการแรงงานในการช่วยแกะพิมพ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวัดและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัด จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่มีความสนใจและมีจิตอาสาที่อยากจะช่วยเหลือทางวัดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำเทียนพรรษาในวัดต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ วัดแจ้ง วัดทุ่งศรีเมือง วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดป่าใหญ่ วัดไชยมงคล


ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่ใช่การบังคับให้เข้าร่วมแต่อย่างใด

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนพิเศษในรายวิชานี้ 3 คะแนน (ไม่มีการตัดคะแนนผู้ไม่เข้าร่วมแต่อย่างใด)

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมต้องร่วมกิจกรรมกับทางวัดไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง โดยไปเป็นกลุ่มอย่างน้อย 5-10 คน ควรเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงกลางวัน และถ่ายภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนเป็นหลักฐาน ให้ทางวัดเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

4. เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงที่วัด ก่อนเริ่มทำกิจกรรมให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทางวัด เช่น ช่างเทียน หรือพระ ว่ามาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

5. นักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมและกรณีอื่นๆ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการอาสาไปเองไม่ได้เป็นการบังคับให้เข้าร่วม

6. ขอให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและช่วยเหลือทางวัดอย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้

7. เริ่มเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2556


ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับบุญกุศล

และมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้

อ.วีรภัทร เกียรติดำรง

อาจารย์ประจำวิชา

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการเข้าร่วมที่นี่


กิจกรรมรับเสด็จ

การเข้ารับเสด็จ

กิจกรรมการรับ-ส่งสมเด็จพระเทพฯ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 3 คะแนน (เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้เช็คชื่อและให้คะแนน)

นัดหมายนักศึกษา ณ ตึกอธิการหลังเก่าในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า แต่งกายชุดนักศึกษา 

1. เสื้อนักศึกษา ปักเข็มมหาวิทยาลัย
2. ชาย ใส่ เนคไท ม.อุบล
3. รองเท้า หญิงผ้าใบสีขาว เรียบ ไม่มีเพชร ไม่มีสีอื่น ชาย รองเท้าคัชชูดำ ไม่ใส่ผ้าใบ
4. นักศึกษาหญิง มัดผม ให้เรียบร้อย ด้วยยางสีดำ 
5. ไม่ควรนะทรัพย์สินติดตัวไปเพราะ ทางคณะไม่มีบริการฝากของ
6. เนื่องจากปีนี้ ทางสำนักพระราชวัง เคร่งครัดมาก เรื่องนักศึกษารับเสด็จ หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขออนุญาต ไม่ให้เข้ารับเสด็จและไม่เช็คชื่อให้


ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jan 8, 2015, 8:11 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 20, 2013, 4:06 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 13, 2013, 3:34 AM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Mar 13, 2014, 12:13 AM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jan 12, 2014, 10:40 PM
ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 28, 2012, 7:45 PM
ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 28, 2012, 7:52 PM
ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Nov 3, 2013, 7:44 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jul 14, 2014, 6:07 PM
ć
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Apr 26, 2015, 10:28 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Mar 12, 2013, 11:42 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Mar 2, 2014, 11:18 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Nov 5, 2013, 8:11 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Nov 18, 2012, 9:57 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Feb 20, 2014, 9:24 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Mar 11, 2014, 8:29 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Sep 12, 2013, 12:10 AM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Oct 15, 2013, 12:29 AM
ą
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Nov 28, 2013, 9:32 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jun 1, 2014, 8:26 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Mar 11, 2014, 8:22 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Aug 13, 2013, 7:40 PM
Ĉ
วีรภัทร เกียรติดำรง,
Jul 12, 2013, 12:54 AM