ฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน


ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
(ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์) 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักที่มีภารกิจหลักคือการผลิตนักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มีข้อเสนอประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เรื่องการเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารองค์กร และการพัฒนาองค์กร การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี มาตรการที่ 1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นภาคอีสาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

     “ศิลปวัฒนธรรม” ล้วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตลอดระยะเวลากว่า ๙ ปี ในการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบและผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อชุมชนและสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้จากบรรพบุรุษแก่คนรุ่นหลัง เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับสังคมยุคปัจจุบัน การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนำองค์ความรู้ ประวัติ ผลงาน ของศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เผยแพร่ไปยังศิลปินรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจจะเป็นแนวทางการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์      ต่อยอด และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมในคงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์
     3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในส่วนองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน
     3.2 เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูล ในด้านศิลปวัฒนธรรม ของศิลปินและปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     3.3 เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย เป็นต้น
     3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ