IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Vallavolikogu tööst ja valla põhimäärusest

Vallavolikogu on töötanud mõned kuud uue põhimääruse alusel  (vt Rae Valla Põhimäärus).

Selle järgi on ümber korraldatud nii vallavalitsuse, vallakantselei kui ka volikogu ja tema komisjonide töö.

Peamine muutus on, et vallavalitsus esitab eelnõud volikogu menetlusse võtmiseks 3 nädalat enne volikogu istungit ning need avalikustatakse valla kodulehel (vana PM alusel 4 – 6 päeva ja neid kodulehel ei avalikustatud). Volikogu komisjonide koosolekud toimuvad 2 nädalat enne volikogu istungit (varem 1 päev). Volikogu istungi eel saavad volikogu liikmed tutvuda nii eelnõuga kui ka sellesse tehtud parandusettepanekutega ja komisjonide seisukohtadega (varem nägid volikogu liikmed parandusettepanekuid alles volikogu istungil).  

On ilmne, et selline korraldus tagab avatud valitsemise vallas. Nüüd saavad kõik huvilised volikogu eelnõudega tutvuda ja vajadusel ka oma ettepanekuid volikogu komisjonide kaudu esitada.

See ei meeldi paraku volikogu opositsioonile. Nemad ülistavad valla endist põhimäärust, kus vallavõim oli vallavanema käes ning volikogu liikmed olid statistid tema otsuste heakskiitmisel. Vallas on tekkinud selge seisukohtade erinemine: koalitsioon pooldab avatud ja võimalikult paljude osalejatega otsuste vastuvõtmist, opositsioon igatseb taga vallavanema keskset võimu. Igal juhul on nüüd selgelt eristunud, kes kuidas valda juhtida soovib.  Opositsiooni püüdlus vallavanemakeskse juhtimise taastamiseks on mõistetav, sest kuni 25% valijatest soovib alati, et oleks keegi Juht, kes kõike nende eest otsustab ja kellele saaks kaevata ning Juhi abil endale sobivaid lahendusi saada. Selline Juht lubab oma toetajatele toetust maksta, vastandab vallaelanikke üksteisele, sõimab võimalikult solvavate väljenditega kõiki, kes teisiti arvavad või teda kritiseerivad.

Valla uut põhimäärust ei ole lihtne nii otse rünnata. Selle ründamiseks võetakse kasutusele kõrvalteed.

Mõni aeg tagasi kasutati selleks volikogu istungil arupärimise esitamise ja sellele vastamise korraldamist PM-is ning vallavalitsusele küsimuse esitamise ja sellele vastuse saamist. Opositsioon leiab, et nemad võivad tegutseda nii, nagu neile parasjagu meeldib – esitavad volikogu istungil aina küsimusi ja arupärimisi ning vallavalitsus saatku aga neile 10 päeva jooksul vastus. Selliselt arupärimisena esitatud küsimuste maht on muutunud meeletuks. Küsitakse tohutut infohulka ka ajast, mil opositsioon  ise võimul oli. On selge, et tegelikult ei huvita opositsiooni mitte küsitud info, vaid soov võimalikult ulatuslikult häirida vallavalitsuse ja tema ametnike tööd. Iga saadud vastus on aga andnud uue võimaluse vallavalitsuse ründamiseks ja uute arupärimiste esitamiseks. 

Põhimäärus lõpetas sellise  destruktiivse tegevuse. Nüüd on võimalik esitada arupärimine konkreetsele isikule vallavalitsusest ja sellele vastabki volikogu istungil antud konkreetne poliitik. See vastus ei ole ega peagi olema vallavalitsuse ametlik vastus.  Vallavalitsuse ametlikke vastuseid saadakse otse vallavalitsusele esitatud küsimustele, mida volikogu enam ei vahenda. Selline lahendus ei meeldi opositsioonile, sest nii väheneb võimalus poliitilist vahtu üles keerata.

Viimasel volikogu istungil leiti uued võimalused valla põhimääruse ründamiseks.

Kõigepealt vaidlustati volikogu istungi kokkukutsumine kiireloomulisena (st ei jõua läbi viia menetlust volikogu komisjonide koosolekutel, vaid arutatakse kohe istungil). Põhjendati seda sellega, et volikogu esimees saatis kiireloomulise istungi kutse välja varakult – 8 päeva enne istungit (mäletame, et tavapärane protseduur eeldab 3 nädalat). Samuti, et päevakorras olevad küsimused ei olevat kiireloomulised.

Niisiis – opositsioon lähtub sellest, et küsimus on kiireloomuline, kui kutse selleks istungiks saadetakse välja nii hilja, kui võimalik. Praegune vallavõim eelistab anda volikogu liikmetele eelnõudega tutvumiseks võimalikult palju aega.  Jälle selge erisus vallavõimu ja opositsiooni vahel.

Erinevad on vallavõimu ja opositsiooni arusaamised ka esitatud eelnõude kiireloomulisusest. Opositsioon nõustus, et kiireloomulisena võib käsitleda Tallinna vangla detailplaneeringu algatamisega seonduvaid eelnõusid.  Samas vaidlustas kiireloomulisena  Peetri küla asustusüksuse liigi muutmise ja valla avalikult kasutatavate teede nimekirja eelnõu.

Miks siis ka need eelnõud on kiireloomulised? Vallavalitsus andis Peetri asustusüksuse liigi avalikuks arutamiseks võimalikult pika aja, et kõik saaksid oma seisukohad esitada. Volikogu istungil selle otsustamine annab võimaluse, et vabariigi valitsus otsustab selle veel 2011. aastal.  Tasus proovida, sest see on seotud vallaeelarve tuludega.  Teede nimekirja eelnõu, mis samuti eeldab, et sellega saaksid võimalikult paljud tutvuda ja sinna oma ettepanekuid teha, väärib seetõttu arutamist kahel volikogu istungil. Hiljemalt augustis on vaja nimekiri kinnitada, et vallavalitsus saaks selle alusel välja kuulutada teehoolde (sh lumetõrje) pakkumise konkursi. Sellega hilinemisel võib talvekuudel tekkida määramatus teede hooldajate osas. 

Viimasel volikogu istungil käivitus üks veelgi naljakam vaidlus. Opositsioon soovis mõned päevakorrapunktid päevakorrast välja hääletada. Valla põhimäärusesse surus aga opositsioon sisse sätte, mille alusel volikogu liikmetelt võeti ära õigus sellist ettepanekut teha. Nüüd jõudsime arusaamisele, et oleks vaja taastada sätte sõnastus, mis opositsiooni ettepanekul ära muudeti. Hea, kui hakkame põhimääruse mõttest sarnaselt aru saama. Põhimääruses vajalike korrektuuride tegemine on võetud koalitsiooni tööplaani. Seda tehakse, kui on selgunud piisav hulk sätteid, mille sõnastust oleks vaja korrigeerida, et need oleksid üheselt mõistetavad.

Tundub, et opositsioon lähtubki põhimõttest – mida halvem, seda parem.  Palju opositsiooni tegevuses paistab just nii käivat. On vaid hea, et vallavalitsus ei ole pideva rünnaku all olemise tõttu murdunud ega hakanud kasutama valla ajalehte opositsioonitegelaste sõimamiseks, nagu eelmine vallavanem seda tegi.

Vallavolikogu on tõesti hädas olnud revisjonikomisjoni moodustamise ja tööga. Sellest kirjutasin mõni aeg tagasi (vt revisjonikomisjonist). Kui opositsioon ei soovi siin kokku leppida, siis keegi teda selleks vägisi sundida ei saa. Eks seegi annab mugava võimaluse vallavõimu ründamiseks.

Opositsioon on korduvalt ähvardanud pöörduda õiguskantsleri või kohtu poole saamaks neutraalset hinnangut valla põhimääruse mõnede sätete kohta. Sellega kaasneb juba enne hinnangu saamist nende enda seisukoht vallavõimu ebaseadusliku tegevuse kohta. Opositsioon käsitleb oma ähvardust, kui alust vallavõimu vahetamiseks.

 Demokraatias ongi kombeks, et lahkarvamuste korral küsitakse hinnangut selleks volitatud institutsioonidelt: õiguskantslerilt, kohtust, maavanemalt jne. See ei ole tont, millega hirmutada. Nii soovib opositsioon vaid järjekordselt eksitada oma valijaid.  Seni ei ole märgata olnud, et nad ka tegelikult valla põhimääruse sätetele hinnangut soovivad saada. See ei tarvitse tulla nende ootustele vastav. Siis on raske seletada, miks vallavõimu põhjuseta rünnati ja ähvardati. Hoopis mugavam on seda jätkuvalt kasutada poliitilise retoorikana, mille juurde kõlbab igasugune argument.

Igal juhul on väga hea, et oleme hakanud arutama valla põhimääruse ja selle rakendamise üle ning loeme hoolikalt seal olevaid sätteid. See annab lootust, et Rae  vallas töötataksegi põhimääruse alusel, mitte vallavanema suvaliste otsuste alusel. See on praeguse vallavõimu päris hea saavutus.
Agu Laius

10. juuli 2011.a.

Comments