IRL Rae ajaveeb‎ > ‎Agu Laius‎ > ‎

Lasteaia tasust

Vallavalitsus on ette valmistanud määruse eelnõu, millega tõuseb lasteaias käiva lapse eest makstav lasteaiatasu.

Lasteaiatasu on Rae vallas püsinud muutumatuna 2008. aastast (27,80 eurot), mil Vabariigi Valitsus suurendas palga alammäära. Tarbijahinna indeks (inflatsioon) on riigis selle ajaga kasvanud 15%.

Lasteaia kohamaksumus on vallas samal perioodil suurenenud 162 eurolt 196 euroni (21%).

Rae vald on lasteaedade rahastamisel pidanud oluliseks, et lasteaia pedagoogid oleksid töötasu osas võrdsustatud põhi- ja keskhariduse pedagoogidega (makstakse kõrgemat töötasu võrreldes mitmete teiste omavalitsustega), oleme rakendanud lasteaedades vajalikke tugiteenuseid.

Kõige selle tulemusel  on oluliselt kasvanud vallaeelarves alushariduse eelarve kulud.  Aastatel 2007 - 2011 on valla eelarve kuludes eelhariduse osa kasvanud 1,16 miljonilt eurolt 2,46 miljoni euroni (NB! enam, kui 2 korda!), ning eelhariduse kulude osakaal on eelarves kasvanud neil aastatel, 17,7%-lt 25,5%-ni.

Elanike, ennekõike noorte lastega perede, kiire juurdekasvu tulemusel ei ole vallavalitsus suutnud võimaldada kõigile vallas olevatele lasteaiaealistele lasteaiakohta. Rae valla lasteaia järjekorras on 938 last, kellest kohe vajab lasteaiakohta 535 last. Lasteaiakohtade vähesust on kompenseeritud koduse mudilase toetuse (128 eurot) abil neile peredele, kelle laps ei ole saanud kohta lasteaias. See kompensatsioon on aga oluliselt väiksem, kui kulud, mida vald teeb lasteaias käiva lapse kohta.  

Perede olukorra ühtlustamiseks on uute lasteaiakohtade rajamine vallas lähiaastate esmane prioriteet. Eeloleva nelja aastaga on vallas kavandatud ehitada juurde 560 lasteaiakohta. Selle saavutamiseks on vaja investeerida 6,7 miljonit eurot.

Olukord majanduses ja valla tulude kujunemine on oluliselt muutunud võrreldes 2008. aastaga. Valla eelarvet koostades ei saa enam loota maa müügist laekuvatele suurtele erakorralistele tuludele, millest saaks teha investeeringuid. Nende erakorraliste tulude tõttu jäi vallas teisejärguliseks ebapopulaarne  töö omatulude suurendamisel. Pikka aega jäid muutmata maksu- ja elanikele osutatavate  avalike teenuste omaosaluse määrad. Nii jõuti olukorrani, kus vallal puudus oma regulaarsetest tuludest (üksikisiku tulumaks, reklaamimaks, maamaks jmt) igasugune investeerimisvõimekus, sh võimekus teenindada võimalikke võetavaid laenusid.

Muidugi, alati võib kiruda riiki ja valitsust, mis on selle olukorra põhjustanud, ning jätta omalt poolt kõik tegemata üksnes soovist olla valijate seas populaarne. Vastutustundlik vallavõim aga samamoodi jätkata ja nii tegutseda ei saa.

Kindlasti ei ole lasteaiatasu tõstmine meeldiv otsus, aga see on paratamatu jätkusuutliku alushariduse korraldamiseks vallas. Eriti, kui võrrelda, et samaväärse teenuse eest eralasteaedades, kuhu vald panustab omalt poolt samuti lasteaia kohamaksumuse (196 eurot) ulatuses, võetakse lapsevanemalt tasu üle 400 euro kuus ja lastehoius 300 eurot kuus.

Tuleb ka lisada, et senine lasteaiatasu põhjustas nii mõnigi kord olukorra, kus pered maksid selle tasu kenasti ära, aga laps lasteaias ei käinud.

Perede lasteaiatasu suurenenud väljamineku osas toimib teatud kompensatsioonimehhanism. Vähese sissetulekuga pered saavad taotleda lasteaiamaksu vähendamist. On esitatud ettepanek ja loodetavasti volikogu seda ka toetab, et kui perest käib lasteaias kaks last, siis väheneb teise lapse eest makstav tasu 20%, kui käib kolm või enam last, siis 40% alates kolmandast lapsest.
Agu Laius
17. novembril 2011.a.
Comments