2013.a valimised

IRL Rae 2013.a. kohalike omavalitsuste valimise programm - jätkame valla juhtimist ausalt, avatult ja hoolivalt!

Nelja aastaga on Rae vald võimuliidu vedamisel teinud arenguhüppe:
valla eelarvepoliitika on stabiilne ja konservatiivne, edenenud on elu-keskkond ja -kvaliteet, ehitatud on 400 lasteaiakohta, valla kogukond on ühtsem, korrastatud on valla juhtimine, ELVESO töötab tulemuslikult.

Ajame Rae valla asja!


1. Valla juhtimine

2. Valla tulud, ettevõtlus

3. Haridus, lapsed ja noored

4. Sotsiaal-valdkond

1.1. Koostasime valla uue põhimääruse – vallavolikogu ja –valitsuse töö aluse.

Suurendame  jätkuvalt vallavolikogu rolli valla asjade otsustamisel, rakendame volikogu komisjonid   eelnõude menetlemisel  veelgi aktiivsemalt tööle.

2.1. Vald saab oma tulud peamiselt vallaelanike tulumaksust.

Valla arengu, vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste kaudu motiveerime vallas elavad inimesi registreerima end valla elanikeks.

3.1. Oleme loonud 400 lasteaiakohta Assakul, Lagedil, Peetris ja Jüris. 

Jätkame kavakindlalt lasteaiakohtade loomist. Rajame 500 uut lasteaiakohta (Peetri, Jüri, Lagedi).

Lõpetame lasteaiakohtade puuduse vallas.

4.1. Kehtestasime mudilastoetuse lapsevanematele, kellele vald ei suuda pakkuda lasteaia-kohta.

Suurendame mudilastoetust valla lasteaiakoha maksumuseni.  

1.2. Rakendasime vallas vastutustundliku eelarvepoliitika.

Valla 4-aastane eelarvestrateegia   tagab jätkusuutliku valla arengu.

 Koostasime valla arengukava . Koos vallaelanikega täien-dame seda ja viime ellu.

2.2. Töötame  koos arendajatega  tööstusparkide aktiivsemaks kasutuselevõtmiseks.

Vaida arengu kiirendamiseks soodustame seal arendustegevust, ettevõtlust  ja töökohtade loomist.

3.2. Toetame lastehoidude tegevust ja rajamist investee-ringutoetuse  kaudu.

Muudame vastavalt investeeringutoetuste korda.

Tagame toidu kohale-veo lastehoidudele.  

4.2. Korrastasime valla sotsiaal- ja peretoetused.

Võimalusel suuren-dame toetusi. Kehtestame  uued toetused  üksikvane-matele.

Toetuste tingimu-seks seame eel-misel aastal elanike registris olemise.

1.3.  Muutsime valla ajalehe   Rae Sõnumid vallaelanike teavitamise  leheks.

Vallaelanike valla asjadest paremaks teavitamiseks  uuen-dasime valla veebilehe ja käivitasime FB-lehe.   

2.3. Vallal on Tallinna läheduse tõttu arvestatav turismi-potentsiaal.

Koostame valla tervikliku turismi- kontseptsiooni ja asume seda ellu viima.

3.3. Renoveerisime Lagedi kooli, laien-dasime Peetri kooli.

Ehitame ligi 300 uut õpilaskohta Jüri Gümnaasiumis, loome juurde õpilaskohti Peetri koolis.

Jätkavad Lagedi ja Vaida koolid.

4.3.  Üle 63-aastas-tele vallaelanikele töötame välja ja rakendame täiendavalt  hamba-ravi  osalise hüvita-mise  korra kuni 40 eurot aastas.

1.4.   Erilise tähelepanu alla võtame suhtlemise vallaelanikega ja nende teenindamise vallavalitsuses.

Suhtlemine on väärikas ja  pädev, kirjadele vastatakse, elanike teavitamine on läbimõeldum. 

Volikogu liikmed on vallaelanikega suhtlemisel aktiivsed.

2.4.  Oleme valla ettevõtte  ELVESO pannud tulemuslikult tööle.

Jätkame, et kasvaks ettevõtte klientide / liitujate arv.

Tagame hea klienditeeninduse.

Peame vajalikuks valida nõukogusse vähemalt 2 vallas tegutseva ettevõtte esindajat.

3.4.  Koostöös hoole-kogude ja kooli- juhtidega jätkame tööd hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks ning hea töö- ja õppekliima loomiseks koolides.

Käivitame hoolekogude koostöökogu valla haridusasjade  arutamiseks.

4.4.  Taotleme regulaarsemat ja tõhusamat koostööd:       

- noortega noortevolikogude ja noortefoorumite kaudu;

- eakatega eakate nõukogude ja Memme-taadi klubi kaudu.

1.5.   Teadvustame  huvide konflikti ja sellest tulenevaid järelevalve nõrkuse ohtusid vallavõimu juures.

Selle vähendamiseks taotleme, et vallaasutuse juht ja vallavalitsuse töötaja ei ole samaaegselt volikogu liige.

Vallajuhtide majandus- huvid on avalikud.

2.5. Koostasime Rae valla noorte ette- võtlikkuse arengu- kava.

Jätkame koostöö edasiarendamist valla ettevõtetega nende vajaduste lahenda- misel, ettevõtlikkuse edendamisel ja karjäärinõustamise läbiviimisel. 

3.5. Laiendame Rae Huvialakooli  tegevust.

Toetame jätkuvalt kõigile lastele ringiraha maksmist. Lastele on tagatud hea ja tasku-kohane huviringides osalemine.

Ringirahast 50%, suurperede puhul 75% tasub vald, kuid mitte rohkem, kui 250 eurot lapse kohta aastas.

4.5.  Jätkame hästi tööle rakendatud valla alaealiste komisjoni  kaudu tööd valla probleem-sete noorte ja nende vanematega.

Toetame valla-elanikele osutatavaid perenõustamise teenuseid.

1.6.     Pooldame jätkuvalt põhimõtet, et valla täitevvõimu eesotsas on erakondlike vallajuhtide  asemel mittepoliitilised juhid ja otsime selle elluvii-miseks liitlasi.

 Poliitikat vallas peab tegema volikogu, valla-valitsus peab selle ellu viima.

2.6.  Kaasame  valla ettevõtteid valla elu-keskkonna paranda-misse. Teeme ettevõtetega koostööd  Rae Õpilasmaleva töö korraldamisel ja laiendamisel.

Rajame Jüri keskusesse taluturu.

3.6. Toetame valla noortekeskusi lisaks tegevustoetusele ürituste toetamise kaudu.

Ehitame Peetri ja Vaida noorte-keskused.

 

4.6.  Käivitame Peetris perearsti-keskuse.

 Jätkame  vastavalt seadusele pensio-näridele ja repres-seeritutele täiendava kodualuse maa maksuvabastust.

Analüüsime hooldekodu teenuse laiendamise võimalusi..


 
 

5. Kultuur, sport ja seltsielu

6. Planeerimine ja heakord

7. Teed, pargid ja ühistransport

8. Kodaniku-ühiskond

5.1.  Toetame vallaelanike osalemist  ja  Rae Kultuurikeskuse  tegevust valla kultuurielu hoidmi-sel ja eestveda-misel ja valla-elanike osasaamist mitmekülgsest kultuurielust.

6.1. Kehtestasime valla ja Jüri üldplaneeringud.

Algatame Peetri ja Järveküla üldplaneeringu  ning teemamaplanee-ringu puhke – ja virgestusalade arendamiseks vallas.

7.1.  Rajame  kergliiklusteid ja taotleme selleks riigilt vahendeid:

- Vana-Tartu mnt; - Assaku – Peetri - Tallinn; Jüri –Lagedi;  pikendame Jüri kergliiklusteed Seli tee otsani jt.   Vaidas, sõltuvalt arendustegevusest.

8.1. Oleme saavutanud hea koostöö valla vabaühendustega.

 Toetame jätkuvalt vabaühendusi ja kodanikualgatusi investeeringutoetuste ja sihtotstarbelise toetamise kaudu.

 

5.2   Jüri – Peetri, Lagedi ja Vaida raamatukogud on olulised valla piirkondlikud kultuurikeskused. Väärtustame nende tööd.

 6.2. Järgime kaasava ruumilise planeerimise põhi-mõtteid  -  aleviku- ja külavanemad ning -seltsid on partneriks planeerimisotsuste tegemisel.

 7.2. Avasime ühistranspordi liini Peetri alevikku.  

Töötame läbi ja rakendame täien-davad võimalused ühistranspordi, sh siseliinide arendamiseks.

 

 8.2. Toetame jät-kuvalt RVAKS kaudu valla alevike ja külade kogukondlikku  tegevust ja seltsielu korraldamist.

Eraldame selleks 30 000 eurot aastas ja lisaks lepingu alusel projektide omaosaluse katteks.

 5.3. Andsime Rae Koolimaja  valla-elanike seltsitege-vuseks.

Loome seal uusi võimalusi, investeerime igal aastal hoone kordategemiseks vähemalt 20 000 eurot.

6.3. Hoolime valla loodusest ja elukeskkonnast.

Rajame nõuetekohase jäätmejaama Jüris.

 

7.3.  Rekonstrueerime teid ja tänavaid:  Betooni tänav, Nabala tee,

Kodala piirkonna tänavad.

Muudame tolmuva-baks: Ülase tee, Mee-lespea tee, Golfi tee, Liiva tee osaliselt.
Ehitame Veskitaguse silla.

 8.3. Toetame Kaitseliidu Jüri kompanii , Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevust valla  riigikaitselises tegevuses ja isamaalises kasvatuses..

5.4.  Muudame Rae Spordikeskuse võimekamaks ja tulemuslikumaks valla spordielu  korraldajaks ning eestvedajaks. 

Laiendame Spordikeskust.

Koostame ja raken-dame valla liikumis-harrastuse ja spordi arengukava.

6.4. Oleme koos-töös elanikega parandanud lõpe-tamata arenduste elukeskkonda: vesi, kanalisat-sioon, teed, tänavavalgustus, haljastus.

 Jätkame koostöös elanikega sihi-kindlalt lõpetama-ta arendustes taristu rajamist.

7.4. Jätkame Kurna mõisapargi korrastamist, taas-tame ajaloolise pargi jalgteede võrgustiku.

Projekteerime ja rajame Peetri külaplatsi ja pargi koos jalgradadega.

 Koostöös elanikega rajame ja uuendame laste mänguväljakuid.

8.4. Tegime vajaliku eeltöö külaplatside rajamiseks ning koostöös alevike ja küladega ehitame need valmis.

Ehitame Vaida ja Lagedi skatepargid ja laiendame Jüri skateparki.

5.5. Teeme liikumis-harrastuse kättesaadavaks igas valla kandis:

- tervise- ja suusarajad Jüris, Peetris, Lagedil ja Vaidas;

- uisuväljakud Jüris, Peetris; Vaidas, Lagedil.

- kergliiklusteed vastavalt arengu-kavale.

6.5.  Lahendame Peetri aleviku sademevee probleemid.

Rekonstrueerime Kopli küla  ühisvee-varustuse ja –kanalisatsiooni ning rajame sadevee-torustiku.

7.5.  Jätkame Lehmja tammiku hoidmist ja sihipärast hooldust.

Jätkame tööd valla   loodus- ja kultuuriväärtuste esiletoomisel ning nende tutvustamisel vallaelanikele ja külalistele.

 

8.5.  Anname lepingute alusel tegevustoetust valla jaoks olulistele MTÜdele:

RVAKS,

Päästeselts,

noortekeskused,

Naabrivalve

Vabadusvõitluse Muuseum.

5.6.  Väärtustame Jüri kiriku hoone ja kirikut ümbritseva kirikaia ning kirikus ja kirikaias paiknevate muinsus-, kultuuri- ja ajalooväärtusi.

Toetame Jüri Kiriku renoveerimist igal aastal vähemalt 20 000 euroga.

6.6.  Loome juurde Pirita jõe ümbrus-konnas  puhkuse, kalapüügi ja matka-mise võimalusi.

Hoiame Pirita jõe ujumiskoha  avatuna ja korras, tagame korraliku juurdepääsu.    

 

7.6  Läbiviidud avaliku pakkumise tulemusena  on vallal hea töökultuuri- ja kvaliteediga aastaringne teede hooldaja Teehoolduse OÜ  

Töötame, et koostöö teehooldajaga paraneks  veelgi.

8.6.  Valla lõuna-piirkonna arengu edendamiseks teeme koostööd MTÜ-ga Lilleoru sealse õppe-koolitus-  ja üritustekeskuse väljaarendamiseks.

 

 

Tee ettepanek, kirjuta meile, küsi!

Saada kiri: irlrae@gmail.com

Comments