Matjaž Barbo

Matjaž Barbo (1965) je študiral muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1997 doktoriral s tezo Pro musica viva: Prispevek k slovenski moderni po drugi svetovni vojni. Zaposlen je na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 2010 kot redni profesor. S predavanji je gostoval na univerzah v Leipzigu, Brnu, Gradcu in Salzburgu.

Več kot desetletje je bil glavni urednik mednarodne znanstvene muzikološke revije Muzikološki zbornik / Musicological Annual, poleg tega je v uredništvu več drugih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter je vključen v različne domače in mednarodne znanstvene projekte. Bil je predstojnik Oddelka za muzikologijo in predsednik Slovenskega muzikološkega društva.

Raziskovalno se osredotoča na vprašanja, povezana z glasbo od 18. stoletja do danes, posebej s tisto, ki se tako ali drugače dotika slovenskega kulturnega prostora. Poleg tega je večji del njegovih raziskav posvečen glasbenoestetskim temam, zlasti v povezavi z definiranjem glasbenih referenčnih sistemov, analizo njene interpretacijske in recepcijske zgodovine ter konceptom glasbenega dela in improvizacijskih principov. Objavil je več knjižnih del, znanstvenih člankov, poljudnih tekstov in prevodov s področja muzikologije.


IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

Monografije

BARBO, Matjaž. Simfonija v 19. stoletju : zadrege zvrsti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 308 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-518-8. [COBISS.SI-ID 262728192]

 BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík : the biography of an eighteenth-century composer, (Specula spectacula, 2). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2011. VIII, 151 str., ilustr., note. ISBN 978-3-99012-002-6. ISBN 978-3-99012-003-3. [COBISS.SI-ID 45442146]

 BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 138 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-319-1. [COBISS.SI-ID 247773952]

DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Simphonia grande in G, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 52). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 1 partitura (XXIX, 69 str.), faks. [COBISS.SI-ID 236420096]

BARBO, Matjaž. Izbrana poglavja iz estetike glasbe. V Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2007. 117 str. ISBN 961-237-186-5. ISBN 978-961-237-186-9. [COBISS.SI-ID 230798848]  (ponatis: 2008)

BARBO, Matjaž. Obča muzikologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004. 199 str. ISBN 961-237-089-3. [COBISS.SI-ID 214546432]

BARBO, Matjaž. Pro musica viva : prispevek k slovenski moderni po II. svetovni vojni, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 235 str., note. ISBN 86-7207-136-0. [COBISS.SI-ID 114664448]

BARBO, Matjaž. Slovenska glasbena zavest, (Umetnost in kultura, št. 120). Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 79 str., [8] f. zganj. zvd. [COBISS.SI-ID 40679936]


Znanstveni članki

BARBO, Matjaž. Klavirska dela Františka Josefa Benedikta Dusíka = Piano works of František Josef Benedikt Dusík. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 129-143, note. [COBISS.SI-ID 57816418], [SNIP]

BARBO, Matjaž. "Tihi ton" estetike umetnostne religije. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 57-66, [236]. [COBISS.SI-ID 58099042], [SNIP]

 BARBO, Matjaž. Resurrecturis - musical triptych in the form of a concert requiem, composed by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak = Resurrecturis - glasbeni triptih v obliki koncertnega rekvijema skladateljev P. Ramovša, J. Trošta in S. Vremšaka. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2014, zv. 50, [št.] 2, str. 251-272, note, doi: 10.4312/mz.50.2.251-272. [COBISS.SI-ID 56517986]

 BARBO, Matjaž. Referential contexts of early Slovenian symphonic music = Referenčni konteksti zgodnje slovenske simfonične glasbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2013, zv. 49, [št.] 2, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 53588578]

 BARBO, Matjaž. Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.). Dragotin Cvetko in glasbeno zgodovinopisje v 20. stoletju = Dragotin Cvetko and music historiography of the twentieth century, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 8, št. 1). Ljubljana: Založba ZRC, 2012, letn. 8, št. 1, str. 53-65. [COBISS.SI-ID 49717346]

 BARBO, Matjaž. Simfonična ustvarjalnost Rista Savina = Risto Savinʼs orchestral works. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2012, zv. 48, [št.] 2, str. 187-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 51274850]

 BARBO, Matjaž. Iz komornega opusa Marijana Lipovška. V: KOTER, Darja (ur.). Marijan Lipovšek : (1910-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 15). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2011, zv. 15, str. 99-116, note. [COBISS.SI-ID 47362658]

 BARBO, Matjaž. "Moj življenjski načrt": Dragotin Cvetko in začetki študija muzikologije na Slovenskem = "My life's plan": Dragotin Cvetko and the beginnings of the study of musicology in Slovenia. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2010, zv. 46, št. 2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 44306018]

 BARBO, Matjaž. Duh in črka glasbe. De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2009, letn. 5, št. 1, str. 43-49. [COBISS.SI-ID 39435362]

 BARBO, Matjaž. Pavel Šivic in Collegium musicum. V: KOTER, Darja (ur.). Pavel Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 11). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009, str. 37-52. [COBISS.SI-ID 41162082]

 BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík and the beginnings of Slovene symphonic music. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2008, št. 1. http://acta.musicologica.cz/. [COBISS.SI-ID 37602402]

 BARBO, Matjaž. Zwischen Werkkonzeption und Improvisation : Der slowenische Komponist Primož Ramovš. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2007, št. 1, str. 1-6. http://acta.musicologica.cz. [COBISS.SI-ID 35023970]

 BARBO, Matjaž. "Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane" = "A merry song cheers up a sad heart - a tender sonng soothes its wounds". De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2007, letn. 3, št. 1, str. 55-63. [COBISS.SI-ID 34988898]

 BARBO, Matjaž. Glasba kot globalizacijski jezik? : metajezikovni kontekst Lebičeve glasbe = Music as a globalisation language? = metalinguistic context of Lebič's music. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 1, str. 187-192. [COBISS.SI-ID 36248674]

 BARBO, Matjaž. Večsmernost začetkov slovenske operne ustvarjalnosti = The multiple directions of the beginnings of Slovene opera creativity. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 2, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 36259170]

BARBO, Matjaž. Korenine slovenskega samospeva = The roots of the Slovene song. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2006, let. 42, št. 2, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 34983778]

BARBO, Matjaž. Pripevek k orisu življenja in dela F. J. B. Dusíka. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2005, zv. 5, str. 53-68. [COBISS.SI-ID 29920354]

BARBO, Matjaž. Improvisation as a hermeneutic interpretation. Chronika aisthetikes, ISSN 1105-0462, 2001-2002, [Št.] 41B, str. 539-547. [COBISS.SI-ID 21243746]

BARBO, Matjaž. Pojmovanje glasbenega časa v judovsko-krščanski tradiciji = The Comprehension of Musical Time in Jewish-Christian Tradition. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2002, zv. 38, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 21080674]

BARBO, Matjaž. Osnutek statuta skupine Pro musica viva kot poskus začrtanja njenih estetskih koordinat. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1996, 32, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 73785344]

BARBO, Matjaž. "Slovenski duh" kot poetska kategorija. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1993, 29, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 56128256]

BARBO, Matjaž. Glasba kot trpno-tvorni del slovenske družbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1991, zv. 27, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 7672930]

BARBO, Matjaž. The composers group Pro musica viva : a paradigm for the modernism of the sixties in Slovenian music. World new music magazine, ISSN 1019-7117, 2003, 13, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 23235426]

 

Objavljena poglavja v monografijah

BARBO, Matjaž. Glasbeno življenje v Ljubljani v času ustanovitve Academiae philharmonicorum. V: VINKLER, Jonatan (ur.), WEISS, Jernej (ur.). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival: Slovenska filharmonija, 2015, str. 33-44. [COBISS.SI-ID 57280866]

BARBO, Matjaž. Vpliv čeških glasbenikov na vznik slovenske simfonične tradicije. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 57147746]

BARBO, Matjaž. "Cantual" brežiškega frančiščanskega samostana. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 257-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 1601653]

BARBO, Matjaž. Systems of values in diverse aesthetic realities. V: BARBO, Matjaž (ur.), HOCHRADNER, Thomas (ur.). Music and its referential systems, (Specula spectacula, 3). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, str. 21-31, note. [COBISS.SI-ID 48308066]

BARBO, Matjaž. Današnja glasba v trku med starim in novim : poglabljanje poglobitve sodobnih konroverz. V: DAVIDOVIĆ, Dalibor (ur.), BEZIĆ, Nada (ur.). Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga = New unknown music : essays in honour of Nikša Gligo, (Biblioteka Posebna izdanja, Knjiga 5). Zagreb: DAF, 2012, str. [152]-163, note. [COBISS.SI-ID 51879010]

BARBO, Matjaž. Music as a metaphor?. V: STEFANIJA, Leon (ur.), SCHÜLER, Nico (ur.). Approaches to music research : between practice and epistemology, (Methodology of music research, ISSN 1618-842X, Vol. 6). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 46156898]

BARBO, Matjaž. Novo mesto und seine Musikidentität : zwischen Zentrum und Peripherie. V: LOOS, Helmut (ur.). Musik-Stadt : Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 1, Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder, cop. 2011, str. 395-401. [COBISS.SI-ID 45815394]

BARBO, Matjaž. Modernismus in der Slowenischen Musik. V: BRAUN, Joachim (ur.), et al. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig : Heft 12. Leipzig: Gudrun Schröder, 2008, str. 268-279. [COBISS.SI-ID 38057314]

BARBO, Matjaž. Orgelske improvizacije Primoža Ramovša med liturgično procesualnostjo in konceptom dela. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca = Essays presented to Jože Sivec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 257-266. [COBISS.SI-ID 13937965](Celotna bibliografija dostopna na:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20151001122918-12243.html)