Info

Pärnu linna infootsimivõistlus põhikooli nooremale astmele (kuni 6. klass) 4. veebruaril 2012 kell 13.00-14.00 Pärnu Hansagümnaasiumi arvutiklassis.
Noorem aste võistleb grupis. Üks grupp on 2 õpilast.  Ülesannete lahendamiseks aega 60 minutit.

1. ülesanne on info otsimine, vastuste ja internetiaadresside kopeerimine valikku lahtrisse.
Ülesandes on 10 küsimust. (20 punkti)
2. ülesanne on teksti kopeerimine veebilehelt, vormindamine etteantud nõuete järgi,
salvestamine doc failina ja faili saatmine e-kirjaga. (20 punkti)

Infootsingu võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt nädala jooksul Pärnu Hansagümnaasiumi
kodulehel http://hansagymn.parnu.ee/
Võitjaid autasustatakse nende oma koolis. 
 
Üldised nõuded ja vajalikud oskused: 
 • leiab Internetist otsingumootori või kataloogi abil vajaliku info;
 • tunneb netiketti ja järgib seda võrgusuhtluses;
 • mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust
  (on teadlik sellest, et inter­netist leitud info ei pruugi olla usaldusväärne);
 • hindab internetist leitud info sobivust ja objektiivsust;
 • saadab ja võtab vastu elektronkirju (s.h. koos manustega);
 • kopeerib internetist tekstidokumneti tekstilõigu ja pildi(d),
  kujundab korrektselt tekstido­kumendi (s.h. loetelud, veerud, äärised, päise, jaluse);
 • otsib, asendab, kopeerib ja kustutab tekstilõike;
 • lisab tekstidokumenti leheküljenumbrid, tabeli ja pildi;
  muudab teksti värve, fonte ja tausta;
 • salvestab tulemuse antud nimega antud kohta, saadab elektron­postiga,  trükib printeri abil. 

Žürii on kooseisus:

Piret Suitso (esimees ja tehniline pool)
Eve Reinik (põhikooli vanemad)
Taimi Dreier (põhikooli nooremad)
Tiiu Leibur (gümnaasium)
Svetlana Solomonova (tõlk, vajadusel)