งานพัสดุ โครงการชลประทานเชียงใหม่
186/4 ม.5 ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5311-2200  ต่อ 107