ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาค 1 สมัยที่ 70

Table_ponkkati