ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาค 1 สมัยที่ 70

Table_kaim