۲- طرح ریزی فرایندها

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ فرایند را این گونه تعریف کرده است: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط یا تاثیرگذار که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند. همچنین سازمان ایزو در 

قسمتی از وب سایت خود که توضیحات کاملی از رویکرد فرایندی را ارایه می دهد در ادامه تعریف یک فرایند می گوید، فعالیت های یک فرایند به تخصیص منابع مانند نیروی انسانی و مواد اولیه نیازمند هستند. هم چنین در شکل ارایه شده نمایی از یک فرایند عمومی را ارایه می دهد.ورودي ها و خروجي هاي موردنظر ممكن است ملموس (مانند تجهيزات، مواد اوليه يا قطعات) يا غيرملموس (مانند انرژي يا اطلاعات) باشند. همچنین خروجي های ناخواسته مانند ضايعات يا آلودگي ممکن است به دست آيند. هر فرايندی مشتريان و دیگر ذينفعاني دارد (كساني كه مي توانند در درون يا بیرون سازمان باشند)، با نيازها و انتظاراتی از فرايند كه خروجي هاي مورد نياز فرايند را تعيين مي كنند. كارآيي و اثربخشي فرايند مي توانند با فرايندهاي بازنگري داخلي يا خارجي مورد ارزيابي قرار گيرند.