فهرست فرایندهای سازمان

Showing 25 items
ردیفنام فراینددسته بندی مرتبطورودیخروجیتوضیحات
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ردیفنام فراینددسته بندی مرتبطورودیخروجیتوضیحات
۱ کنترل مستندات الزامات مستندسازی درخواست صدور یا تغییر سند سند منتشر شده  
۲ کنترل سوابق الزامات مستندسازی سابقه ایجاد شده سابقه کنترل شده  
۳ ارتباطات داخلی فعالیت های مدیریتی پیام آگاهی موثر  
۴ بازنگری مدیریت فعالیت های مدیریتی هفت ورودی تعیین شده ایزو ۹۰۰۱ سه خروجی تعیین شده ایزو ۹۰۰۱  
۵ استخدام ‍مدیریت منابع درخواست نیروی انسانی نیروی انسانی شایسته  
۶ آموزش ‍مدیریت منابع درخواست نیازسنجی اثربخشی آموزشی  
۷ نگهداری و تعمیر زیرساخت ها ‍مدیریت منابع درخواست تعمیر یا برنامه نگهداری ادواری زیرساخت تعمیر و نگهداری شده ۱- زیرساخت ها عبارتند از: ساختمان، فضای کاری و تسهیلات مرتبط، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فرایندها، خدمات ‍پشتیبانی مانند حمل و نقل، ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی، ۲- می توان فرایند نگهداری را از تعمیر مجزا دانست. 
۹ طراحی و توسعه محصول ‍پدیدآوری محصول درخواست طراحی محصول طراحی شده این فرایند تنها در سازمان هایی که ادعای طراحی دارند کاربرد دارد. 
۸ فرایندهای مرتبط با مشتری ‍پدیدآوری محصول الزامات مشتری (بیان شده و نشده)، قانون و مقررات دولتی، الزامات سازمانی تعهد سازمان به ارایه یک محصول  انعقاد قرارداد فروش، شرکت در مناقصه ها، ارایه فاکتور فروش و فروش اینترنتی نمونه هایی از این دست هستند. 
۱۰ خرید ‍پدیدآوری محصول درخواست کالا یا خدمات کالا یا خدمات خریداری شده  
۱۱ ارزیابی تامین کننده ‍پدیدآوری محصول تامین کنندگان شناسایی شده تامین کننده انتخاب شده  
۱۲ تصدیق محصول خریداری شده ‍پدیدآوری محصول محصول خریداری شده محصول تصدیق شده ۱- محصول خدمات را هم شامل می شود. ۲- نام دیگر این فرایند بازرسی و آزمون اقلام وارده نیز می تواند باشد. 
۱۳ تولید و ارایه خدمات ‍پدیدآوری محصول برنامه تولید و ارایه خدمات محصول تولید شده و خدمات قابل ارایه برنامه ریزی تولید خود می تواند فرایندی مستقل باشد. 
۱۴ نگهدار اموال مشتری ‍پدیدآوری محصول اموال مشتری اموال مشتری ۱- این فرایند در برخی سازمان ها کاربرد ندارد. ۲- اموال مشتری شامل اموال فکری و اطلاعات شخصی نیز می باشد. 
۱۵ محافظت از محصول ‍پدیدآوری محصول محصول تولیدی محصول انبارش شده در این فرایند بسته بندی و انبارش محصولات نیمه ساخته و نهایی مدنظر است. 
۱۶ کالیبراسیون ‍پدیدآوری محصول تجهیزات ‍پایش و اندازه گیری شناسایی شده تجهیزات ‍پایش و اندازه گیری کالیبره شده  
۱۷ اندازه گیری رضایت مشتری اندازه گیری، تحلیل و بهبود اطلاعات برداشت مشتری میزان رضایتمندی مشتری  
۱۸ ممیزی داخلی اندازه گیری، تحلیل و بهبود برنامه ممیزی گزارش ممیزی  
۱۹ پایش و اندازه گیری محصول اندازه گیری، تحلیل و بهبود محصول محصول نام مرسوم این فرایند کنترل کیفیت است. 
۲۰ کنترل محصول نامنطبق اندازه گیری، تحلیل و بهبود محصول نامنطبق شناسایی شده محصول نامنطبق تحت کنترل  
۲۱ تحلیل داده ها اندازه گیری، تحلیل و بهبود داده های شناسایی شده گزارش تحلیل داده ها  
۲۲ اقدام اصلاحی اندازه گیری، تحلیل و بهبود عدم انطباق بالقوه اقدام اصلاحی اثربخش  
۲۳ شکایت مشتری اندازه گیری، تحلیل و بهبود شکایت مشتری رسیدگی به شکایت و اقدام اصلاحی موثر  
۲۴ اقدام ‍پیشگیرانه اندازه گیری، تحلیل و بهبود عدم انطباق بالقوه اقدام ‍پیشگیرانه موثر  
۲۷ بهبود مستمر اندازه گیری، تحلیل و بهبود هفت ورودی تعیین شده ایزو ۹۰۰۱ بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت  
Showing 25 items
Comments