۱- شناسایی فرایندها

 ایزو ۹۰۰۱ در زیر بند ۰-۲ می گوید: بکارگیری سیستمی از فرایندهای درون سازمان، همراه با شناسایی و تعیین ارتباط متقابل این فرایندها و همچنین مدیریت آنها، به منظور ایجاد خروجی مطلوب، می تواند به عنوان رویکرد فرایندی نامیده شود. در ادامه این مطلب نیز می گوید یکی از امتیازات رویکرد فرایندی، کنترل مستمری است که بر روی ارتباط بین تک تک فرایندها درون سیستم فرایندها اعمال می گردد، همان طور که بر روی ترکیب و تعامل بین آنها اعمال می‌شود.


سند ؛راهنمای مفاهیم و کاربردهای رویکرد فرایندی برای سیستم های مدیریت؛ منتشر شده از سوی کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو فرایندهایی که برای برآورده سازی اهداف کسب و کار یک سازمان به طور عمومی مورد نیاز هستند را به شرح زیر معرفی کرده است:

الف- فرایندهایی برای مدیریت سازمان، مانند طرحریزی راهبردی، ایجاد خطی مشی ها، تنظیم اهداف، حصول اطمینان از ارتباطات و در دسترس بودن منابع برای سایر اهداف کیفیت سازمان و پیامدهای مورد انتظار آن و همچنین برای بازنگری های مدیریت.

ب- فرایندهایی برای مدیریت منابع، از جمله فرایندهایی که برای تامین منابع به منظور دستیابی به اهداف و پیامدهای سازمان ضروری هستند.

پ- فرایندهای پدیدآوری که شامل تمام فرایندهایی است که پیامدهای مورد انتظار سازمان را پدید می آورد.

ت- فرایندهای اندازه گیری، تحلیل و بهبود، این فرایندها برای اندازه گیری و جمع آوری داده ها به منظور تحلیل عملکرد و بهبود کارآیی و اثربخشی مورد نیاز هستند. این فرایندها شامل فرایندهای پایش و اندازه گیری، ممیزی، تحلیل عملکردها و بهبود (بعنوان مثال اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه) هستند. فرایندهای اندازه گیری اغلب بعنوان بخشی از فرایندهای مدیریتی، منابع و پدیدآوری مستندسازی می شوند در حالی که فرایندهای تحلیل و بهبود بعنوان یک دسته فرایندهای مستقل و دارای تعامل با دیگر فرایندها مطرح می شوند که ورودی هایی را از نتایج اندازه گیری ها دریافت کرده و خروجی هایی را برای فرایندهای بهبود ارسال می نمایند.


یادآوری مشاور مدیریت: دیگر الگوهای سیستم های مدیریتی تنوع و دسته بندی فرایندهای یک سازمان را به گونه ای دیگر مدنظر قرار داده اند. بعنوان مثال APQC فرایندهای یک سازمان را به شرح شکل زیر دسته بندی کرده است. با این حال چون در این کتاب اصول و الزامات مطرح از سوی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ملاک عمل قرار گرفته است از این رو از دسته بندی فرایندی که ایزو ۹۰۰۱ مطرح کرده است استفاده می شود.ایزو ۹۰۰۱ در بندهای مختلف خود از کلمه فرایند برای برخی از نیازمندی های استاندارد نام برده است. برای نمونه فرایند ارتباطات داخلی و فرایند خرید را می توان از این دسته برشمرد ولی در جای دیگر مانند بازنگری مدیریت حتی وقتی ورودی ها و خروجی های آن را مشخص می نماید یادی از فرایند بودن نیازمندی بازنگری مدیریت نمی نماید. جای دیگر از روش های اجرایی مدون صحبت می کند ولی برای نیازمندی هایی که نیاز به روش اجرایی مدون دارند از فرایند حرفی به میان نمی آورد. بنابراین در این کتاب نگاه فرایندی مطرح شده فارغ از نام بردن کلمه فرایند در متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ است و با الهام از تعریف فرایند که در استاندارد ایزو ۹۰۰۰ آمده است شناسایی فرایندهای حداقلی در یک سازمان مبتنی بر استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مد نظر خواهد بود.

یادآوری مشاور مدیریت: استاندارد ایزو ۹۰۰۰ فرایند را این گونه تعریف کرده است: مجموعه ای از فعالیت های مرتبط یا تاثیرگذار که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند.


توصیه مشاور مدیریت برای شناسایی حداقل فرایندهای مورد نیاز یک سازمان بدون در نظر گرفتن اندازه و نوع فعالیت آن در این پایگاه داده فهرست شده است.


استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در یادآوری پایان زیر بند ۰-۲ (رویکرد فرایندی) از روشی با عنوان ؛طرح- اجرا- بررسی- اقدام؛ یا همان چرخه معروف PDCA نام می برد و می گوید این روش می تواند در مورد تمام فرایندها به اجرا درآید. این کتاب نیز با الگو گرفتن از نیازمندی های این چرخه تلاش می نماید تا برای طرحریزی، پیاده سازی، اندازه گیری و تحلیل و بهبود فرایندهای شناسایی شده سازمان گام بردارد. از این رو فصل های اصلی کتاب مطابق چهار گام معرفی شده در این چرخه دسته بندی و تدوین شده اند. یادآوری می‌گردد در تدوین مطالب با استفاده از چرخه معرفی شده هر کجا نیاز به استفاده یا استناد به الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ باشد این الزامات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.