Arbeidsoppgaver

Utsyn mot internasjonale relasjoner

 1. Hva menes med at stater er suverene, og hvilken betydning får det for hvordan det internasjonale systemet fungerer?
 2. I hvilken grad kan globalisering og andre utviklingstrekk sies å endre grunnleggende trekk ved det internasjonale systemet?
 3. Drøft maktbegrepet og vis hvordan stater kan utøve makt i internasjonal politikk.

Internasjonal politikk

 1. Skisser grunntrekkene i det realistiske og det idealistiske/liberale perspektivet på internasjonale relasjoner. Hvilket av disse mener du er mest fruktbar i analysen av IR, ut fra det du vet om nyere historie?
 2. Diskuter hvordan den internasjonale orden ser ut i dag, med vekt på hvor god beskrivelse begreper som unipolaritet og amerikansk hegemoni gir. Vurder hvor stabil ordenen er, og i hvilken retning den kan tenkes å utvikle seg.
 3. Beskriv hva som menes med et internasjonalt regime, og konkretiser ved hjelp av eksempel fra et område du kjenner.

Global kultur og kommmunikasjon

 1. Skisser grunntrekkene i kulturbegrepet, slik det brukes her, og hvilken betydning det kan ha for å forstå staters atferd i det internasjonale systemet.
 2. Hvordan kan migrasjon og framveksten av multietniske samfunn i Europa være en utfordring for nasjonalstatene?
 3. Hvilken rolle har utviklingen av moderne medier og kommunikasjon spilt i forhold til globaliseringsprosessene?
 4. Drøft i hvilken grad det er realistisk å anta at statenes rolle i det internasjonale systemet reduseres – og om dette er en ønskelig utvikling.

Internasjonal politisk økonomi

 1. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er ofte definert som et sett av spørsmål og saksforhold som kommer fra den parallelle eksistenen av og dynamiske interaksjonen mellom stater og markeder. Velg ett aktuelt saksforhold som du mener kan defineres inn under fagområdet, og diskuter hvordan relasjonen mellom stat og marked skal forstås.
 2. Hvordan er stater og markeder forskjellige i sine verdinormer, mål og hvordan de søker å nå sine mål? Diskuter gjerne spørsmålet først generelt og bruk deretter et eksempel for å illustrere poenger.
 3. Drøft hvorfor det er logisk for en stat å være med i frihandelsorganisasjonen WTO og samtidig gjøre det den kan for å hjelpe hjemlandets produsenter i konkurranse med utenlandske.
 4. Skisser grunntrekkene i det realistiske og det liberalistiske perspektivet på IPØ. Hvilket av disse mener du er mest fruktbart i analysen av dagens internasjonale økonomiske situasjon?

Krig, konflikt og konfliktløsning

 1. Hva er hovedtrekkene i forekomsten av kriger og væpnede konflikter overtid? Diskuter deretter hovedårsakene til denne utviklingen.
 2. Drøft hvordan det internasjonale samfunnet, for eksempel via FN, har påtatt seg en mer aktiv rolle for å bidra til fred i løpet av de siste tyve årene.
 3. Beskriv de ulike elementene i fredsbyggingsprosessen.