De nieuwe Katechismus van de Katholieke Kerk (1992)

De nieuwe Katechismus van de Katholieke Kerk (1992)

Na de Latijnse uitgave is de eerste uitgave in het Frans verschenen in 1992 en daarna gevolgd door uitgaven in ruim dertig andere talen, waaronder in 1995 de Nederlands-Vlaamse editie. Het is een uitgave van 733 pagina’s die ik ten persoonlijken titel verwerkt heb tot 376 pagina’s met weglating van de nota’s en ver-wijzigingen. Die volumineuze editie zal waarschijnlijk alleen door bibliotheken aangeschaft worden en alleen gelezen door academici. Er bestaat nog geen verkorte versie die dan lees- en bruikbaar zou zijn door de gewone mens.

              De KKK is een kennis- en leerboek en is geschreven in een vaak moeilijke taal. De wens ligt erin uitgedrukt dat het een taak is voor de pastoraal en catechetisch geschoolden van alle landen de inhoud van het boek in cursussen en publicaties toegankelijk te maken voor iedereen. Mijn indruk is dat dit niet of zeer weinig gebeurt. Dit theologisch document omwille van zijn omvang en zijn moeilijk leesbare teksten is zeer ver verwijderd van de gewone gelovige voor wie het waarschijnlijk toch wel bedoeld is. Spijts het op veel gebieden vernieuwende Vaticaan II Concilie schijnt weinig of niets daarvan doorgedrongen te zijn in dit document. Het is alsof er niets veranderd is in de voorbije 50 jaren.

Ik citeer daarom hieronder enkele teksten uit de KKK waarvan ik persoonlijk denk dat ze niet beantwoorden aan een postmoderne manier van bijbelinterpretatie en bijbelonderricht in de leer van Jezus, wat aantoont dat de schrijvers, m.a.w. het Vaticaan, nog ver staan van de ideeën die ik probeer naar voor te brengen in mijn boek Our  Human World, en wat door de protestantse Evangelische kerk op het Internet betiteld wordt als “Radicaler rooms dan ooit”

Par.4: Heel vroeg al heeft men met catechese het geheel van initiatieven aangeduid, die er in de kerk ondernomen zijn, om de mensen tot leerlingen te maken, om mensen te helpen geloven dat Jezus de Zoon van God is, opdat zij door het geloof het leven in zijn naam zouden bezitten, en om hen op te voeden en te onderrichten in dit leven en zo Christus' Lichaam op te bouwen.

De godheid van Jezus blijft benadrukt met de Bijbelse terminologie van Zoon van God. “Zoon van God” komt dertig maal voor in de catechismus.

Par.67: Het christelijk geloof kan geen “openbaringen” aanvaarden die de openbaring waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren. Dit is het geval met sommige niet-christelijke godsdiensten en ook met sommige sektes van recente datum die zich baseren op dergelijke openbaringen.

Exclusiviteit en superioriteit van het christendom!

Par.66: “Toch is de openbaring, ook al is zij voltooid, niet geheel ontvouwd; het zal de taak van het christelijk geloof zijn in de loop der eeuwen geleidelijk de gehele omvang ervan te begrijpen.”

Hierin is dan toch wel een postmodern concept terug te vinden

Par.74: God “wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid” d.w.z. van Jezus Christus, “komen” (1 Tim. 2,4). Christus moet derhalve aan alle volken en alle mensen verkondigd worden en zo moet de openbaring de uiteinden der aarde bereiken.

Par.75: Christus, de Heer, in wie de gehele openbaring van de allerhoogste God wordt voltooid,...

Superioriteit van de christelijke openbaring en aanspraak op bezit van de waarheid.

Par.389 De leer over de erfzonde is, om zo te zeggen, de “keerzijde” van de blijde boodschap dat Jezus de Heiland is van alle mensen, dat allen behoefte hebben aan het heil en dat het heil aan allen dankzij Christus aangeboden wordt. De kerk die de gedachte van de Heer kent, weet goed dat men de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van Christus.

Exlusiviteit van het christendom. Zie mijn opinie over de erfzonde verder op.

Par.390: Het verhaal van de zondeval (Gen. 3) gebruikt een beeldende taal, maar het bevestigt een oergebeurtenis, een feit dat plaats heeft gehad aan het begin van de geschiedenis van de mens.. De openbaring geeft ons de geloofszekerheid dat heel de menselijke geschiedenis getekend wordt door de misstap die onze stamouders, uit vrije wil, aan het begin begingen.

Par.397: De mens heeft, door de duivel verleid, in zijn hart het vertrouwen jegens zijn Schepper laten sterven en door van zijn vrijheid misbruik te maken is hij ongehoorzaam geweest aan het gebod van God. Daarin bestaat de eerste zonde van de mens.. Iedere zonde zal dientengevolge ongehoorzaamheid aan God zijn en een gebrek aan vertrouwen in zijn goedheid.

Par.399: De Schrift toont de dramatische gevolgen van deze eerste ongehoorzaamheid. Adam en Eva verliezen onmiddellijk de genade van de oorspronkelijke heiligheid. Zij zijn bang voor deze God van wie zij een verkeerd beeld hebben, het beeld van een God die angstig waakt over zijn voorrechten.

Par.408: De gevolgen van de erfzonde en van alle persoonlijke zonden van de mensen brengen de wereld in haar geheel in een staat van zonde die met een uitdrukking van de heilige Johannes omschreven kan worden als “de zonde van de wereld” (Joh. 1,29).

Par.417: Adam en Eva hebben de door de eerste zonde gewonde, en dus van haar oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid beroofde menselijke natuur op hun nakomelingen overgedragen. Dit beroofd-zijn wordt “erfzonde” genoemd.

In deze paragrafen over de erfzonde is er geen schijn zelfs van een hertaling, van een postmoderne interpretatie van de erfzonde.

Par.411: De kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God “begenadigd” (Lc. 1,28), vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het dogma van de onbevlekte ontvangenis, door paus Pius IX in 1854 afgekondigd: De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde.

Overdreven aandacht voor Maria, de moeder van Jezus. “Maagd Maria” komt 47 keer voor in deze KKK.

Par.836: Tot de katholieke eenheid van het volk Gods zijn alle mensen geroepen; en daartoe behoren of daarop zijn gericht, zij het op verschillende wijze, én de katholieke gelovigen, én de anderen die in Christus geloven, én tenslotte alle mensen zonder uitzondering die door Gods genade tot het heil geroepen zijn”.

Par.1035: De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, “het eeuwige vuur”, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn; alleen in Hem kan de mens het leven en het geluk vinden. Hiertoe is hij immers geschapen en hiernaar streeft hij.

En dit wordt nog voorgesteld als de onfeilbare leer van de kerk. Het is niet te geloven dat dit nog geschreven is in het jaar 1992.

Par.1261: Wat betreft de kinderen die zonder doopsel gestorven zijn: die kan de kerk enkel aan de barmhartigheid van God toevertrouwen, zoals zij dit ook doet in de uitvaartliturgie voor hen. De grote barmhartigheid van God die wil dat alle mensen gered worden, en de genegenheid van Jezus voor de kinderen, die blijkt uit zijn woorden: “Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen” (Mc. 10,14), staan ons toe te hopen dat er voor de kinderen die zonder doopsel gestorven zijn, inderdaad een weg ten heil bestaat. Des te dringender is dan ook de oproep van de kerk om kleine kinderen niet te verhinderen tot Christus te komen en hun het heilig doopsel te geven.

Par.1263: Door het doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, evenals alle zondestraffen. In allen die opnieuw geboren zijn, blijft inderdaad niets over van wat hen zou kunnen verhinderen het rijk Gods binnen te gaan, noch de zonde van Adam, noch de persoonlijke zonde, noch de gevolgen van de zonde, waarvan de scheiding van God het ergste is.

Een hertaling van de betekenis van het kwaad, van de zonde en van de staat van genade is ook hier gewenst.

Par.1478: De aflaat wordt verkregen door toedoen van de kerk krachtens haar macht om te binden en te ontbinden, een macht die haar door Christus Jezus verleend werd. Zij spreekt voor een bepaalde christen ten beste en opent voor hem de schat van de verdiensten van Christus en van de heiligen om van de barmhartige Vader kwijtschelding van de tijdelijke zondestraffen te verkrijgen. Daarbij wil de kerk deze christen niet alleen te hulp komen, maar hem ook aansporen tot werken van godsvrucht, boete en liefde.

Par.1479: Aangezien ook de overleden gelovigen, die zich in de louteringstoestand bevinden, leden zijn van de ene gemeenschap der heiligen, kunnen wij ze, onder andere door voor hen aflaten te verkrijgen, helpen bij het uitboeten van de tijdelijke zondestraffen.

Spijts de nefaste geschiedenis van de aflaten in vroegere eeuwen en de vernieuwde zienswijze over zonde en kwaad blijft de aflaat bestaan als geloofsartikel!.

Par.2113: Met afgoderij worden niet enkel de verkeerde erediensten van het heidendom bedoeld. Afgoderij blijft een bestendige bekoring tegen het geloof. Zij bestaat erin te vergoddelijken wat geen God is. Er is sprake van afgodendienst, zodra de mens een schepsel vereert in plaats van God; het kunnen goden zijn of demonen (zoals b.v. in het satanisme) of macht, genot, ras, voorouders, de staat, het geld, enz. “Gij kunt niet God dienen én de Mammon” zegt Jezus (Mt. 6,24). Talloze martelaren zijn gestorven, omdat zij weigerden “het Beest” te aanbidden of zelfs de eredienst ervan voor te wenden. De afgodendienst verwerpt de unieke heerschappij van God; ze is dus onverenigbaar met de gemeenschap met God.

Onverenigbaar met de vernieuwde postmoderne concepten over God en over de niet-christelijke godsdiensten en tradities die zeker niet meer als heidens of als afgoden verering kunnen bestempeld worden.

 

Lucien Cosijns, Binnensteenweg 240/A26, 2530 Boechout, Belgium

T. +32 3 4556880                   lfc.cosijns@gmail.com

www.interfaithdialoguebasics.info

Comments