A New World‎ > ‎

Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens

Universele Verklaring

van de Verantwoordelijkheden van de Mens

Voorgesteld door de InterAction Raad, Tokyo,1 September 1997 1 september 1997


Inleidende Opmerkingen

Het is tijd om te praten over de menselijke verantwoordelijkheid

    Globalisering van de wereldeconomie gaat gepaard met mondiale problemen, en mondiale problemen vragen globale oplossingen op basis van ideeën, waarden en normen gerespecteerd door alle culturen en samenlevingen.

    Erkenning van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle mensen vereist een fundament van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede - maar dit vereist ook dat rechten en verantwoordelijkheden als even belangrijk worden aanzien om een ethische basis te scheppen waarop alle mannen en vrouwen kunnen in vrede leven en hun mogelijkheden verwezenlijken. Een betere sociale orde, zowel nationaal als internationaal, kan niet worden bereikt door wetten, voorschriften en verdragen alleen, maar heeft behoefte aan een mondiale ethiek. Menselijke verlangens naar vooruitgang kunnen alleen worden gerealiseerd door aanvaarde normen en waarden toepasselijk op alle personen en instellingen in alle tijden.

.    De viering van de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties zal plaats hebben in 1998. Deze verjaardag zou een geschikt moment zijn om een Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens aan te nemen, wat een versterkende aanvulling zou zijn op de Verklaring van de Rechten van de Mens en een verdere hulp betekenen tot een betere wereld.

    Het volgende ontwerp van Verantwoordelijkheden van de Mens heeft als bedoeling het in evenwicht brengen van vrijheid en verantwoordelijkheid, en het bevorderen van een verschuiving van vrijheid in onverschilligheid naar een vrijheid van betrokkenheid.. Wanneer een persoon of een regering streeft naar maximale vrijheid, maar dat doet ten koste van anderen, zal een groot aantal mensen daaronder lijden Wanneer mensen het maximaliseren van hun vrijheid bewerken door plundering van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, dan zullen toekomstige generaties daaronder lijden.

    Het initiatief van het opstellen van een Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens is niet alleen een manier om evenwicht tot stand te brengen tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook een middel om ideologieën, overtuigingen en politieke standpunten samen te brengen die in het verleden als vijandig werden aanzien tegenover elkaar. De voorgestelde verkla-ring wijst erop dat de nadruk leggen op exclusieve rechten kan leiden tot eindeloze geschillen en conflicten, dat religieuze groepen in het benadrukken van hun eigen vrijheid de plicht hebben om de vrijheid van anderen te eerbiedigen. Het uitgangspunt moet zijn te streven naar de grootst mogelijke vorm van vrijheid, maar ook het ontwikkelen van de ruimste zin van verantwoordelijkheid die het groeien van die vrijheid  zelf moet mogelijk maken

    De InterAction Raad heeft aan de opstelling van een reeks menselijke ethische normen gewerkt sinds 1987. Haar werk is gebouwd op de wijsheid van religieuze leiders en wijzen in vroegere tijden die hebben gewaarschuwd dat vrijheid zonder aanvaarding van verantwoordelijkheid zichzelf kan  vernietigen, terwijl wanneer rechten en plichten in evenwicht zijn, vrijheid wordt versterkt en een betere wereld kan worden gecreëerd.

De InterAction Raad stelt de volgende ontwerp-verklaring voor ter onderzoek en ondersteuning.


Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens

(Voorgesteld door de InterAction Raad)

  • Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie de basis is van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld en verplichtingen meebrengt van verantwoordelijkheden,

  • overwegende dat het exclusieve aandringen op rechten kan resulteren in conflict, scheiding, en eindeloos geschil, en de verwaarlozing van de menselijke verantwoordelijkheid kan leiden tot wetteloosheid en chaos,

  • overwegende dat de rechtsstaat en de bevordering van de mensenrechten afhangen van de bereidheid van mannen en vrouwen rechtvaardig op te treden,

  • overwegende dat de mondiale vraag naar wereldwijde oplossingen voor problemen alleen bereikt kunnen worden door middel van ideeën, waarden en normen gerespecteerd door alle culturen en samenlevingen,

  • overwegende dat alle mensen, naar beste kennis en bekwaamheid, verantwoordelijkheid hebben bij te dragen tot een betere sociale orde, zowel thuis als in de wereld, een doelstelling die niet kan worden bereikt door wetten, voorschriften en verdragen alleen,

  • overwegende dat de menselijke verlangens naar vooruitgang en verbetering alleen kunnen worden gerealiseerd door overeengekomen normen en waarden toepasselijk op alle mensen en instellingen ten allen tijde,

Daarom verkondigt de Algemene Vergadering nu deze Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens als een gemeenschappelijke standaard voor alle volkeren en alle naties, ten einde dat ieder individu en elke instelling van de gemeenschap, in permanente gedenkenis aan deze Verklaring, zal bijdragen tot de vooruitgang van de gemeen-schappen en de verlichting van al hun leden.

Wij, de volkeren van de wereld, vernieuwen en versterken hiermee de verbintenissen die reeds vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, namelijk: de volledige aanvaarding van de waardigheid van alle mensen, hun onvervreemdbare vrijheid en gelijkheid, en hun solidariteit met elkander. Bewustwording en aanvaarding van deze verantwoordelijkheden moet worden onderwezen en bevorderd in de gehele wereld.


Grondbeginselen voor de mensheid

Artikel 1

Iedere persoon, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit of godsdienst, heeft een verantwoordelijkheid  alle mensen op een humane manier te behandelen.

Artikel 2

Niemand mag gelijk welke vorm van onmenselijk gedrag steunen, alle mensen hebben echter een verantwoordelijkheid om waardigheid en zelfrespect van alle anderen na te streven.

Artikel 3

Niemand, geen enkele groep of organisatie, geen enkel land, geen leger of politie staat boven goed en kwaad; allen zijn onderworpen aan ethische normen. Iedereen is verantwoordelijk voor het bevorderen van het goede en het kwaad te voorkomen in alle dingen.

Artikel 4

All people, endowed with reason and conscience, must accept a responsibility to each and all, to families and communities, to races, nations, and religions in a spirit of solidarity: What you do not wish to be done to yourself, do not do to others.Alle mensen, begiftigd met verstand en geweten, moeten verantwoordelijkheid aanvaarden voor iedereen en voor allen, voor gezinnen en gemeenschappen, rassen, naties en religies in een geest van solidariteit: Wat u niet wilt dat aan jezelf gedaan wordt, doe dat niet aan anderen.


Geweldloosheid en Eerbied voor het Leven

Artikel 5

Niemand heeft het recht om een ander mens te kwetsen, te folteren of te doden.. Dit sluit niet uit het recht van individuen of gemeenschappen van gerechtvaardigde zelfverdediging .

Artikel 6

Geen regering mag daden van genocide of terrorisme tolereren of eraan deelnemen, noch vrouwen, kinderen, of andere burgers misbruiken als instrumenten van oorlog.. Ieder burger en ambtenaar heeft verantwoordelijkheid te handelen in een vreedzame, geweldloze manier.

Artikel 7

Ieder persoon is oneindig kostbaar en moet onvoorwaardelijk worden beschermd. De dieren en de natuurlijke omgeving vragen ook beschermd te worden. Alle mensen hebben verantwoordelijkheid  van de lucht, het water en de bodem van de aarde te beschermen ten bate van de aanwezige bewoners en toekomstige generaties.


Rechtvaardigheid en Solidariteit

Artikel 8

Ieder persoon heeft verantwoordelijkheid zich te gedragen met integriteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Geen persoon of groep zal stelen van een andere persoon of hen  willekeurig beroven van hun eigendom.

Artikel 9

Alle mensen, met de nodige hulpmiddelen voorhanden, hebben verantwoordelijkheid zich ernstig in te spannen om armoede, ondervoeding, onwetendheid, en ongelijkheid te overwinnen. Zij moeten duurzame ontwikkeling bevorderen over de hele wereld om  waardigheid, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te verzekeren voor alle mensen.

Artikel 10

Alle mensen hebben verantwoordelijkheid hun talenten te ontwikkelen door ijvervolle inspanningen; zij moeten gelijke toegang hebben tot onderwijs en zinvol werk. Zij moeten steun brengen aan de armen, misdeelden, gehandicapten en aan de slachtoffers van discriminatie.

Artikel 11

Alle goederen en rijkdom moeten worden gebruikt met verantwoordelijkheidszin in overeenstemming met rechtvaardigheid en ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Economische en politieke macht moet niet worden gebruikt als een instrument van overheersing, maar in dienst van economische rechtvaardigheid en  maatschappelijke orde.


Waarachtigheid en Tolerantie

Artikel 12

Iedere persoon heeft verantwoordelijkheid naar waarheid te spreken en te handelen.Niemand hoe hoog of hoe machtig hij/zij ook is, mag leugenachtig spreken. Het recht op privacy en persoonlijke en professionele vertrouwelijkheid dient te worden gerespec-teerd. Niemand is verplicht waarheid te spreken aan iedereen en altijd.

Artikel 13

Geen politiekersi, ambtenaren, ondernemers, wetenschappers, schrijvers of kunstenaars zijn vrijgesteld van algemene ethische normen, noch artsen, advocaten en andere professionelen die speciale verplichtingen hebben aan hun clienten. Professionele en andere regels van ethiek moeten de prioriteit van algemene normen zoals die van eerlijkheid en billijkheid weerspiegelen

Artikel 14

De vrijheid van de media het publiek te informeren en instellingen van de samenleving en gouvernementele acties te bekritiseren, wat van essentieel belang is voor een rechtvaardige samenleving, moet gebruikt worden met verantwoordelijkheid en discretie. Vrijheid van de media draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor  juiste en waarheidsgetrouwe berichtgeving. Sensationele verslaggeving die de menselijke persoon of waardigheid degradeert moet ten allen tijde vermeden worden.

Artikel 15

Terwijl de vrijheid van godsdienst moet worden gegarandeerd, hebben de vertegenwoordigers van religies  een bijzondere verantwoordelijkheid uitingen van vooroordelen en daden van discriminatie ten opzichte van andere geloofsovertuigingen te vermijden. Ze moeten niet ophitsen tot noch haat, fanatisme en religieuze oorlogen verrechtvaardigen, maar moeten tolerantie en wederzijds respect bevorderen tussen alle mensen.


Wederzijds respect en partnerschap

Artikel 16

Alle mannen en alle vrouwen hebben verantwoordelijkheid respect te tonen  voor elkaar en begrip in hun associatie met mekaar Niemand mag  een andere persoon onderwerpen aan seksuele uitbuiting of afhankelijkheid. Integendeel, seksuele partners moeten de verantwoordelijkheid aanvaarden te zorgen voor elkaars welzijn.

Artikel 17

In al haar culturele en religieuze verscheidenheid, vereist huwelijk liefde, loyaliteit en vergeving en moet gericht zijn op het garanderen van veiligheid en wederzijdse onder-steuning.

Artikel 18

Verantwoorde familie planning is de verantwoordelijkheid van ieder paar. De relatie tussen ouders en kinderen moet een uiting zijn van wederzijdse liefde, respect, waardering en bezorgdheid. Geen ouders of andere volwassenen mogen kinderen uitbuiten, misbruiken of mishandelen.


Besluit

Artikel 19

Niets in deze Verklaring mag zodanig worden uitgelegd alsof een staat, groep of persoon enig recht zou hebben tot het uitoefenen van een activiteit of een handeling die gericht is op de vernietiging van een van de verantwoordelijkheden, rechten en vrijheden die in deze Verklaring en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 besloten zijn.


* * * * * * * * * *

Goedkeuring en Ondersteuning van de Verklaring door onderstaande personaliteiten:


1. Leden van de InterAction Raad

Helmut Schmidt, (Honorary Chairman)
Former Chancellor of the Federal Republic of Germany

Malcolm Fraser, (Chairman), Former Prime Minister of Australia

Andries A. M. van Agt, Former Prime Minister of the Netherlands

Anand Panvarachun, Former Prime Minister of Thailand

Oscar Aria Sanchez, Former President to of Costa Rica

Lord Callaghan of Cardiff, Former Prime Minister of the United Kingdom

Jimmy Carter, Former President of the United States

Miguel de la Madrid Hurtado, Former President of Mexico

Kurt Furgler, Former President of Switzerland

Valéry Giscard d’Estaing, Former President of France

Felipe Gonzalez Marquez, Former Prime Minister of Spain

Mikhail S. Gorbachev, Former Chairman of the Supreme Soviet and Former President of the Union of Soviet Socialist Republics

Salim El Hoss, Former Prime Minister of Lebanon

Kenneth Kaunda, Former President of Zambia

Lee Kuan Yew, Former Prime Minister of Singapore

Kiichi Miyazawa, Former Prime Minister of Japan

Misael Pastrana Borrero, Former President of Colombia (deceased in August)

Shimon Peres, Former Prime Minister of Israel

Maria de Lourdes Pintasilgo, Former Prime Minister of Portugal

José Sarney, Former President of Brazil

Shin Hyon Hwak, Former Prime Minister of the Republic of Korea

Kalevi Sorsa, Former Prime Minister of Finland

Pierre Elliott Trudeau, Former Prime Minister of Canada

Ola Ullsten, Former Prime Minister of Sweden

George Vassiliou, Former President of Cyprus

Franz Vranitzky, Former President of Austria

II. Supporters

Ali Alatas, Minister for Foreign Affairs, Indonesia
Abdul Aziz Z. Al-Quraishi, former Chairman of SAMA
Lester Brown, President, Worldwatch Institute
Andre Chouraqui, Professor in Israel
John B. Cobb Jr., Claremont School of Theology
Takako Doi, President, Japan Socialist Democratic Party
Kan Kato, President, Chiba University of Commerce
Henry A. Kissinger, Former U.S. Secretary of State
Teddy Kollek, Mayor of Jerusalem
William Laughlin, American entrepreneur
Chwasan Lee Kwang Jung, Head Dharma Master, Won Buddhism
Rabbi Dr. J.Magonet, Principal, Leo Baek College
Federico Mayor, Director-General, UNESCO

Robert S. McNamara, Former President, World Bank
Robert Muller, Rector, University For Peace
Konrad Raiser, World Council of Churches
Jonathan Sacks, Chief Rabbi of the U.K.
Seijuro Shiokawa, former Ministers of Home Affairs, Education and Transportation of Japan
Rene Samuel Sirat, Grand Rabbi of France
Sir Sigmund Sternberg, International Council of Christians and Jews
Masayoshi Takemura, former Finance Minister of Japan

Gaston Thorn, Former Prime Minister of Luxembourg
Paul Volcker, Chairman, James D. Wolfensohn Inc.
Carl Friedrich v.Weizacker, Scientist
Richard v.Weizacker, former President of the Federal Republic of Germany
Mahmoud Zakzouk, Minister of Religion, Egypt

III. Deelnemers (in voorbereidende samenkomsten in Wenen, Oostenrijk in maart 1996 en april 1997) en speciale genodigden (op de 15de voltallige zitting in Noordwijk, Nederland, in juni 1997)
Hans Küng, Tubingen University (academic advisor to the project)
Thomas Axworthy, CRB Foundation (academic advisor to the project)
Kim, Kyong-dong, Seoul National University (academic advisor to the project)
Cardinal Franz Koenig, Vienna, Austria
Anna-Marie Aagaard, World Council of Churches
A.A. Mughram Al-Ghamdi, The King Fahad Academy
M. Aram, World Conference on Religion & Peace, (deceased in June)
A.T. Ariyaratne, Sarvodaya Movement of Sri Lanka
Julia Ching, University of Toronto
Hassan Hanafi, University of Cairo
Nagaharu Hayabusa, The Asahi Shimbun
Yersu Kim, Division of Philosophy and Ethics, UNESCO

Peter Landesmann, European Academy of Sciences
Lee, Seung-Yun, Former Deputy Prime Minister and Minister of Economic Planning Board of the Republic of Korea
Flora Lewis, International Herald Tribune
Liu, Xiao-feng, Institute of Sino-Christian Studies
Teri McLuhan, Canadian author
Isamu Miyazaki, Former State Minister, Economic Planning Agency of Japan
J.J.N. Rost Onnes, Executive Vice President , ABN AMRO Bank
James Ottley, Anglican observer at the United Nations
Richard Rorty, Stanford Humanities Center
L. M. Singhvi, High Commissioner for India
Marjorie Hewitt Suchocki, Claremont School of Theology
Seiken Sugiura, House of Representatives of Japan
Koji Watanabe, Former Japanese Ambassador to Russia
Woo, Seong-yong, Munhwa Ilbo
Wu, Xuequian, Vice Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference
Alexander Yakovlev, Former Member, Presidential Council of the Soviet Union 


InterAction Council , Tokyo Secretariat

3-13-16-609  Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032  Japan
Tel.: 813-5549-2950 Fax.: 813-5549-2955 E-mail: interact@estate.ocn.ne.jp
http://www.interactioncouncil.org

Comments