A new Catholic Church/ Een nieuwe Katholieke Kerk


A NEW CATHOLIC CHURCH


After 95 years of contacts with other world religions, a lot has changed in my faith experience. I hereby give you the most special points for which a "re-translation" by theologians and scribes is necessary to make them acceptable to postmodern man.


God: the Darwin evolution has helped me better understand the intervention of God as a divine eternal Spirit. The 'big bang' and the subsequent billions of years of creative evolution can only have their origin in this divine Spirit. The crowning achievement of this evolution is the emergence of the human spirit as an emanation of this divine Spirit. Through his mind and free will, the people became partakers of God in the further accelerated creatieve evolution of the four billion people on this green earth.


Jesus Christ: besides the founders of other religions, Christ has become the founder of Christianity, as a human pastor, teacher and prophet. It is in the Council of Nicaea, 325 years after his birth, and this under pressure from Emperor Constantine and other secular powers, of which the bishops were also part, that Jesus Christ was declared God. Jesus can not be called God for various reasons. This declaration of God has as a consequence that a real dialogue with the other world religions is difficult to realize.

Mary: she is and remains the most praised for Christians as well as for Muslims, but ... can not be called Mother of God. God can not have a mother.


Original Sin: according to science it is unacceptable that the homo sapiens would have been charged with a hereditary sin. That millions of believers have accepted this for 20 centuries is an incomprehensible historical fact. And thus sin has become the subject of twenty centuries of homilies. Only through baptism and confession could man be delivered from his sins.


Sin, Baptism and Confession: the state of sin or of man's mercy vis-à-vis fellow man and against God are not objects of which man can be redeemed by baptism, by confession or by eg the suffering and death of Jesus. They express a relationship from man to God and from God to man. Both are related to the less good or bad thoughts and deeds of every person. The influence on the relationship with God and with fellow human beings for the better or for the worse can only be repaired by man himself and improved by his good thoughts and actions. It is clear that there is a great need for the redemption of the redemptive doctrine of the Christian churches. man can thus not be delivered from the effects of his actions on his relationship with God, whether through the baptism, confession or the sufferings and death of Christ.


The Biblical stories of creation, the sin of Adam and Eve, the expulsion from the earthly paradise and many other stories and parables in the Bible all have a core of truth in them and it is these truths that must be shown by the Christian Churches to all who read and interpret the Bible.


From this follows a new vision on God, on its creation and support by God, on the human world towards cooperation, conformity and ultimate unity in all areas of political, economic, financial and also religious activities of man, and thus on the further development of the Darwin evolution. The establishment of twenty and more international organizations since the end of WW2 and the establishment of the European Union testify to this evolution.    


Further explaining texts: see the sitemap on my website.EEN NIEUWE KATHOLIEKE KERK

Na 95 jaren van contacten met andere wereldreligies is er heel wat veranderd in mijn geloofsbeleving. Ik geef u hierbij de bijzonderste punten waarvoor een “hertaling” door theologen en schriftgeleerden noodzakelijk is om ze aanvaardbaar te maken voor de postmoderne mens.


God: de Darwin evolutie heeft mij geholpen om de tussenkomst van God als goddelijke eeuwige Geest beter te begrijpen. De ‘big bang’ en de erop volgende miljarden jaren van scheppende evolutie kunnen hun oorsprong alleen maar hebben in deze goddelijke Geest. De bekroning van deze evolutie is het ontstaan van de menselijke geest als een emanatie van deze goddelijke Geest.  Door zijn verstand en vrije wil zijn de mensen deelgenoten geworden van God in de verdere versnelde evolutie van de 4 mil yard mensen op deze groene aarde.


Jezus: naast de stichters van andere religies is Christus de stichter geworden van het christendoml, als menselijke voorganger, leraar en profeet. Het is in het concilie van Nicea, 325 jaar na zijn geboorte, en dit onder druk van keizer Constantijn en andere wereldlijke machten, waar de bisschoppen ook deel van uitmaakten, dat Jezus Christus tot God verklaard werd. Om verschillende redenen kan Jezus geen God genoemd worden. Deze godsverklaring heeft o.a. als gevolg dat een echte dialoog met de andere wereldreligies moeilijk te realiseren is.


Maria: zij is en blijft de hoogstgeprezene voor christenen als wel als voor moslims, maar … kan geen Moeder van God genoemd worden. God kán geen moeder hebben.
De Erfzonde: volgens de wetenschap is het onaanvaardbaar dat de homo sapiens belast zou geweest zijn met een erfelijke zonde. Dat miljoenen gelovigen dit gedurende 20 eeuwen aanvaard hebben is een onbegrijpelijk geschiedkundig gegeven. En zo is zonde het subject geworden van twintig eeuwen homilieën. Alleen door het doopsel en de biecht kon de mens van zijn zonden verlost worden.


Zonde, Doopsel en Biecht: de staat van zonde of van genade van de mens tegenover de medemens en tegenover God zijn geen voorwerpen waarvan de mens kan verlost worden door het doopsel, door de biecht of door bv het lijden en de dood van Jezus. Zij drukken een relatie uit van de mens tot God en van God tot de mens. Beide hangen samen met de minder goede of slechte gedachten en daden van ieder mens. De invloed op de relatie met God en met de medemens ten goede of ten kwade kan alleen door de mens zelf herstelt en verbeterd worden door zijn eigen goede gedachten en daden. Het is klaar dat er grote nood is aan hertaling van de verlossingsleer van de chnristelijke Kerken. De mens kan dus niet verlost worden van de gevolgen van zijn daden op zijn relatie met God, ‘t zij door het doopsel, de biecht of het lijden en de dood van Christus. De mens kan zijn slechte daden alleen maar goed maken en herstellen door zijn eigen goede daden en gedachten, en door het niet toegeven aan zijn erfelijke geneigdheid tot het kwade. 


De Bijbelse verhalen van de schepping, de zonde van Adam en Eva, de uitdrijving uit het aards paradijs en vele andere verhalen en parabels in de Bijbel dragen allemaal een kern van waarheid in zich en het zijn deze waarheden die door de christelijke Kerken moeten aangetoond worden aan allen die de Bijbel lezen en interpreteren.

Hieruit volgt een nieuwe visie op God, op de schepping en ondersteuning ervan door God, op de mensenwereld op weg naar samenwerking, gelijkvormigheid en uiteindelijke eenheid op alle gebieden van politieke, economische, financiële en ook religieuze activiteiten van de mens, en dus op de verdere ontwikkeling van de Darwin evolutie. De oprichting van twintig en meer internationale organisaties sinds het einde van  WO2 en het tot stand komen van de Europese Unie getuigen van deze evolutie.

Toelichtende teksten op de sitemap van mijn website.


   + + + + + +           

Lucien Cosijns & Misao Shukuno
Binnensteenweg 240/A26
2530 Boechout, BELGIUM
Tel.: +32  3 455.6880
lfc.cosijns@gmail.com
www.interfaithdialoguebasics.info.


Comments