Introduction

Een nieuwe katholieke Kerk


Na 93 jaren van contacten met andere wereldreligies is er heel wat veranderd in mijn katholieke geloofsbeleving. Ik geef u hierbij de bijzonderste punten waarvoor een “hertaling” door theologen en schriftgeleerden noodzakelijk is om ze aanvaardbaar te maken voor de postmoderne mens


  • God: de Darwin evolutie heeft mij geholpen om de tussenkomst van God als goddelijke eeuwige Geest beter te begrijpen. De ‘big bang’ en de erop volgende miljarden jaren van scheppende evolutie kunnen hun oorsprong alleen maar hebben in deze goddelijke Geest. De bekroning van deze evolutie is het ontstaan van de menselijke geest als een emanatie van deze goddelijke Geest.  Door zijn verstand en vrije wil zijn de de mensen dan  deelgenoten geworden van God in de verdere versnelde evolutie van de mens op deze groene aarde.

  • Jezus Christus: naast de stichters van andere religies is Christus dan de stichter geworden van het christendom, als menselijke voorganger, leraar en profeet. Het is in het concilie van Nicea, 325 jaar na zijn geboorte, en dit onder druk van keizer Constantijn en andere wereldlijke machten, waar de bisschoppen ook ee deel van uitmaakten, dat Jezus Christus tot God verklaard werd. Om verschillende redenen kan Jezus geen God genoemd worden. Deze godsverklaring heeft o.a. ook als gevolg dat een echte dialoog met de andere wereldreligies moeilijk te realiseren is.

  • Maria: zij is en blijft de hoogstgeprezene voor christenen als wel als voor moslims, maar … kan geen Moeder van God genoemd worden. God kán geen moeder hebben.

  • De erfzonde: volgens de wetenschap is het onaanvaardbaar dat de homo sapiens belast zou geweest zijn met een erfelijke zonde. Dat miljoenen gelovigen dit gedurende 20 eeuwen aanvaard hebben is een onbegrijpelijk geschiedkundig gegeven. En zo is zonde het subject geworden van twintig eeuwen homilieën en waar de mens alleen door het doopsel en de biecht kon van verlost worden.

  • ‘Zonde’ en Doopsel: staat van zonde en staat van genade is een relatie van de mens tot God en van God tot de mens. Beide hangen samen met de minder goede en met de goede daden en gedachten van ieder mens.

  • Verlossingsleer: de mens kan dus niet verlost worden van de gevolgen van zijn daden op zijn relatie met God, ‘t zij door het doopsel, de biecht of het lijden en de dood van Christus. De mens kan zijn slechte daden alleen maar goed maken en herstellen door zijn goede daden en gedachten, en door het niet toegeven aan zijn erfelijke geneigdheid tot het kwade. De leer dat de mens van zijn zonden kan verlost worden door het lijden van Jezus  en van andere mensen is zeker toe aan hertaling.

  • De bijbelse verhalen van de schepping, de zonde van Adam en Eva, de uitdrijving uit het aards paradijs en vele andere verhalen en parabels dragen allemaal een kern van waarheid in zich die door de Kerk moet aangetoond worden aan allen die de bijbel lezen en interpreteren.


Hieruit volgt een nieuwe visie op God, op de schepping en ondersteuning ervan door God, op de mensenwereld op weg naar samenwerking, gelijkvormigheid en uiteindelijke eenheid op alle gebieden van politieke, economische, financiële en ook religieuze activiteiten van de mens. De oprichting van twintig en meer internationale organisaties sinds het einde van  WO2 en het tot stand komen van de Europese Unie getuigen van deze evolutie.

                                                                + + + + + +                          

     

Subpages (1): Wij geloven
Comments