Introduction

Brexit:

De Darwin-evolutie van een periode ivan eeuwenlange confrontatie en conflicten  in de mensengeschiedenis is rond het einde van WW2 eindelijk gegroeid naar een meer menswaardige periode van collaboratie en dialoog met als normaal gevolg een groei naar meer vrede.  Hiervan is de Europese Unie het wereldvoorbeeld. Bij de discussies over de Brexit affaire heb ik nergens een verwijzing gezien naar de hierbovenvermelde evolutie, hoewel Brexit een klare verwerping is van deze evolutie. 

The Darwin-evolution of a period in human history of centuries of confrontation and conflicts in human history has around the end of WW2 finally grown into a more humane period of collaboration and dialogue with as normal result a growth towards more peace. Of this, the European Union has become an example to follow. In the discussions on the Brexit affair, I have nowhere seen a reference to the aforementioned evolution, although Brexit is a clear rejection of this evolution.

Introduction

De teksten op de sitemap links zijn het resultaat van een jarenlange (1950-1964) betrokkenheid binnen de Katholieke Kerk als priester-missionaris met 14 jaar activiteit in Japan, gevolgd door een zakenleven van 22 jaar met Euro-Japan Consulting Ltd. als eigen firma. De voorbije jaren van 1997 tot vandaag als promotor van de interreligieuze dialoog beweging wereldwijd.  Iedereen is vrij de teksten te kopiëren en te gebruiken ten bate van een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk.       

Wij geloven in een postmoderne nieuwe Kerk:                                                                     Wij geloven in Jezus als profeet, leraar en voorganger, als mens maar niet als God, met de Gulden Regel en de Bergrede als grondwet voor het christendom.  Wij geloven in Maria als Moeder van Jezus maar niet als Moeder van God. Wij geloven in de menselijke neiging tot het kwade maar niet in een erfzonde.

*****

The texts on the sitemap to the left are the result of years of involvement  (1950-1964) within the Catholic Church as a priest-missionary with 14 years activity in Japan, followed by a business life of 22 years with Euro-Japan Consulting Ltd. as private company. In recent years, from 1997 until today as promoter of the interfaith dialogue movement worldwide. Everyone is free to copy and to use the texts in order to create a new world and a new Church.

We believe in a postmodern new Church:                                                                             We believe in Jesus as prophet, teacher and predecessor, but not as God,   with the Golden Rule and the Sermon on the Mount as constitution for Christianity. We believe in Maria as Mother of Jesus, but not as Mother of God. We believe in the human inclination to evil, but not in an original sin.

                              Postmoderne Geloofsbelijdenis   (als voorbeeld van herwoording                         Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, onze Heer, Zoon van de Vader, die geboren is in ons midden door de kracht van de heilige Geest als een van God vervulde leraar, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die sinds de derde dag van zijn dood verrezen is om voor altijd onder ons te verblijven, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis door de dood heen tot eeuwig leven. Amen.

Postmodern Credo

I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, And in Jesus Christ, our Lord, Son of the Father, born in our midst by the power of the Holy Spirit as a teacher fulfilled of God. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried; On the third day of his death, he has risen from death to stay among us forever. He has been taken off to heaven, and sits at the right hand of God, his Almighty Father; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection by death to eternal life.
Amen.

Heilige Drievuldigheid                                                                                                                           Liefde veronderstelt de aanwezigheid van personen.  In  het Johannes  evangelie 15/9 zegt Jezus: "De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de Vader van Mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde."  Door de leer van de Drievuldigheid geloven wij in de drie Personen in God, in de liefde tussen de Vader en de Zoon, waarbij de Geest optreedt als de derde Persoon van de Drievuldigheid. Dit is een verklaring waardoor we een lichtschijn ontvangen van de essentie van wat God betekent voor de mens.

Holy Trinity
Love assumes the presence of persons.    
In John's Gospel 15/9, Jesus says, "The Father loves me very much. And I love you as many as you are, as the Father loves me. Make sure you are full of my love. "          By the doctrine of the Trinity, we believe in the three-persons in  God, in the love between the Father and the Son, in which the Spirit acts as the third person of the H. Trinity. This is a statement giving us a light view of the essence of what God means to humans.

                                                                + + + + + +                          

                   Lucien Cosijns, Binnensteenweg 240/A26, 2530 Boechout, Belgium                                                   T. +32 3 4556880  lfc.cosijns@gmail.com     www.interfaithdialoguebasics.info  


Subpages (1): Wij geloven
Comments