PresentacióMostra d'experiències de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social,

que s'han dut  a terme aquest curs a la nostra localitat  dinamitzades pels

coordinadors/res CLIC, tutors/res d'Aula d'Acollida i professorat dels centres.