Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013Уважаеми съграждани,

Община Кърджали е в процес на изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали, финансиран по оперативна програма Регионално развитие  по проект № BG161PO001/1.4-07/2010/017.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали е изключително важен инструмент за планиране и финансово осигуряване на ресурсите за устойчиво развитие на града ни в периода 2014-2020 г.


На този етап можете да дадете своите предложения за допълнителни проекти, които да са разположени извън границите на определените зони на въздействие. Това цели засилване на функционалните връзки между града и прилежащата територия и допълването на ефекта от инвестициите. 


С Вашите отговори Вие допринасяте за това Кърджали да стане един по-добър град!

Краен срок за попълване – 18 октомври 2013 г. (петък)

Вашите данни ще бъдат третирани строго конфиденциални и ще се използват само в рамките на проекта!Предложения за проекти КърджалиТози документ е създаден в рамките на проект  BG161PO001/1.4-07/2010/017" Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програмаРегионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. www.bgregio.eu