Про інститут

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету функціонує з 1995 року, як Чортківська філія ТАНГ. Згідно наказу №463 Міністерства освіти та науки України від 08.06.2001р. відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96р. №1074, Чортківську філію ТАНГ перейменовано в Чортківський інститут підприємництва і бізнесу.

Згідно Розпорядження кабінету міністрів України №72-р від 30 березня 2005р. на базі Тернопільської академії народного господарства, що ліквідувалася, утворений Тернопільський державний економічний університет, якому, згідно наказу МОН України №722 від 27.10.2006р. надано статус національного і, відповідно, повна назва інституту: Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету. 

На сьогодні Чортківський інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, який здійснює підготовку фахівців за державними замовленнями та угодами з юридичними і фізичними особами з галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво (напрями підготовки 6.030509 „Облік і аудит” і 6.030508 ”Фінанси і кредит”) і спеціальностей 7.03050901 (7.050106), 8.03050901 (8.050106) „Облік і аудит”,  7.03050801 (7.050104), 8.03050801 (8.050104) “Фінанси” та 7.03050802 (7.050105), 8.03050802 (8.050105) „Банківська справа”. Студенти отримують вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.  Навчальний процес ведеться у тісному зв’язку з науковими дослідженнями та практикою. Всі спеціальності акредитовані за ІV рівнем.

Основними напрямками діяльності інституту є:                     

-        задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;

-        підготовка спеціалістів з вищою освітою;

-        організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;

-        підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;

-        підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Академії та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами нашої держави.

Загальна площа будівель інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить:  навчальний  корпус  загальною площею 9521,6 кв. м.,  студентський гуртожиток, наукова бібліотека, читальний  зал, лабораторії інформаційних комп'ютерних технологій, їдальні, спортивний комплекс „Економіст” (загальною площею 2400 кв. м.),   спортивно-оздоровча база „Більче - Золоте” .

Спортивний комплекс „Економіст”, збудований за усіма світовими стандартами будівництва, аналогів якому немає в нашій області.

Згідно Наказу МОН України № 960 від 18.10.10 р. при  Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ утворений Коледж по підготовці молодших спеціалістів, як структурний підрозділ без права юридичної особи.

Загальна чисельність студентів всіх форм навчання – 1114, у тому числі денної – 367, вечірньої – 429, заочної – 318, екстернатної – 0.

Загальна кількість працівників інституту становить – 176 осіб, у тому числі  74 особи  викладацького складу.

Діяльність Чортківського інституту підприємництва та бізнесу здійснюється відповідно до законодавчих та нормативних документів про освіту.

Якщо ви вирішили зайняти відповідну нішу у суспільстві, здобути вищу економічну  освіту,  отримати  престижну роботу,  запрошуємо вас на навчання у Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, де ведеться підготовка фахівців галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво  зі спеціальностей “Облік і аудит”  та “Фінанси і кредит”  освітньо-кваліфікаційних рівнівбакалавр, спеціаліст і магістр на денній, вечірній та заочній формах навчання.

Метою підготовки фахівця галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” і  спеціальності 7.03050901 (7.050106), 8.03050901 (8.050106) “Облік і аудит”  є задоволення потреб держави у високваліфікованих кадрах економічного профілю, які зможуть забезпечувати на належному рівні виконання своїх обов’язків на підприємствах різних форм власності та підпорядкування,  в органах державної виконавчої влади у сфері обліку, аудиту і контролю, фінансово-господарської діяльності, бюджетних установ та обіймати посади різних рівнів від спеціаліста до керівника найвищого рівня, та від викладача навчального закладу даного профілю до наукового співробітника.

Метою формування фахівця з напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит спеціальностей  Фінанси і кредит  та  Банківська справа є задоволення потреб держави у фахівцях високого рівня кваліфікації  економічного профілю,  які  повинні забезпечувати на належному рівні виконання своїх обов’язків в органах державної виконавчої влади у сфері фінансів, банківської справи, фінансово-кредитних установ  та інших  суб’єктів господарювання.

Кваліфіковані спеціалісти  володіють та знають системи економічних законів розвитку людського суспільства, особливості їх функціонування та механізми використання; володіння економічними  інструментами господарювання в умовах ринкової економіки, пов’язаних з фінансами та кредитом; поєднання теорії і практики господарювання на рівні підприємства, формування і використання виробничого потенціалу, фінансових ресурсів, організацію і ефективність фінансово-господарської діяльності; основних категорій та понять в галузі фінансів та кредиту, способи і прийоми економічного аналізу фінансово-господарської діяльності, вивчення та запровадження передового  досвіду в даній галузі; проблем фінансів і кредиту, фінансового права, управління фінансами, фінансового контролю, бюджету, обліку і звітності на підприємствах, оподаткування, страхування та впливу законів ринкової економіки на фінансову політику, сутність взаємозв’язків економіки і держави, економіки і права.

Знання тоді приносять користь фахівцеві, коли вони практично підкріплені стійким комплексом знань та вмінь. Підготовку фахівців галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво  зі спеціальностей “Облік і аудит”  та “Фінанси і кредит”  проводять висококваліфіковані спеціалісти, серед яких доктори наук, професори, кандидати наук, доценти та перспективна молодь, яка займається наукою.

Юридична адреса інституту:

                                           48500,

Тернопільська область,

м. Чортків,

вул. С. Бандери, 46.


Comments