Aula d'acollida

L'AULA D'ACOLLIDA

L’arribada en els darrers anys d’alumnat nouvingut al nostre país ha provocat un canvi important en la vida quotidiana dels centres educatius. És així com apareix la necessitat de crear un espai específic per atendre aquest tipus d’alumnat. El recurs de les aules d'acollida es duu a terme en funció de la cultura organitzativa de cada centre.

L’aula d’acollida a l’INS Pallejà va començar ara fa 4 anys i l’entenem com un marc de referència i un entorn de treball obert que facilita la feina de tota la comunitat educativa i permet una atenció emocional i curricular personalitzada davant de les possibles dificultats de l’alumne nouvingut per adaptar-se al nou entorn. Pel caràcter obert de l'aula, els alumnes s’hi poden incorporar en qualsevol moment del curs. L'horari s’articula segons les necessitats específiques de cada alumne i anirà disminuint a mesura que avanci en els diversos aprenentatges. Aquest procés tindrà una durada màxima de dos anys des de la seva arribada al sistema educatiu català.

La principal finalitat de l’aula d’acollida és intensificar l’aprenentatge de la llengua catalana, però també proporcionar a l’alumne una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics com a complement del treball del grup classe al qual estigui adscrit.

L’aula té un caràcter interdisciplinar i s’estructura de manera flexible, en funció de l’alumne que ha d'atendre. Així l’aula s’organitza en agrupaments diversos segons l’escolarització prèvia, la llengua d'origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives específiques i diferenciades de cada l’alumne. També des de l’aula es coordinen els diferents aprenentatges i es realitza una adaptació del currículum individualitzada en cas que això sigui necessari.

En definitiva es tracta de facilitar la inserció escolar de l’alumne nouvingut i ajudar-lo per a un bon seguiment del procés tutorial, amb estratègies pròpies i contextualitzades.

Per saber-ne més podeu consultar el bloc de l’aula.
VOLEU VISITAR EL NOSTRE BLOC?

Si visiteu el nostre bloc, podreu veure tot el que fem al llarg de les hores que treballem a l’aula d’acollida.

Hi trobareu fotografies de les sortides que hem fet, així com també de moltes de les activitats que fem a l’aula!

Comments