L'equip directiu s'ocupa de la direcció, gestió i organització de l'institut i vetlla per l'aplicació del Projecte Educatiu del Centre i pel compliment de la normativa vigent.

Presideix la Junta Directiva el Director, José Antonio Armario, que impulsa i coordina les diferents tasques organitzatives, pedagògiques i administratives. 

Al Cap d'Estudis, Fernando Castellanoli correspon l'organització, coordinació i seguiment de les activitats escolars: elaboració dels horaris, distribució de grups i espais i temes disciplinaris.

La Coordinadora Pedagògica, Consol Zamorano, atén les qüestions relacionades amb el desenvolupament curricular i amb les metodologies d'aprenentatge (programacions, adaptacions curriculars) i coordina l'acció tutorial i els equips de professorat.

La Secretaria del centre, encarregada dels tràmits més administratius,  l'ocupa Erena Duch.