Els Departaments Didàctics es consitueixen en funció dels currículums.  Estan integrats per professorat distribuït d'acord amb les seves especialitats, agrupades per afinitats. Cada Departament coordina les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, concreta el currículum i vetlla per la metodologia i l'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge.
És també des dels Departaments des d'on es planifiquen i s'organitzen la majoria de sortides de caire pedagògic que es fan durant el curs acadèmic.

L'Institut La Llauna té 15 Departaments Didàctics. 

lallauna_vaixell