12. DIDACTICA DISCIPLINEI

  1. Criterii curriculare

Tipul de program

Modul scurt 

 

Public-ţintă vizat

Cadre didactice de toate specialităţile şi toate nivelurile;

cadre didactice care lucrează în învăţământul simultan.

Justificare (necesitate, utilitate)

 

Strategiile didactice moderne au un caracter deschis, dinamic, iar eficienţa lor depinde de mai multe variabile implicate în procesul de predare-învăţare. Sub aspect funcţional, strategia didactică presupune stabilirea unui echilibru între activitatea de predare a cadrului didactic şi cea de învăţare a elevilor. Se vor urmări în mod constant obiectivele generale ale şcolii, în care trebuie să ne cuprindem propriile noastre finalităţi, din care să derive planificarea şi programul de lucru al elevilor, astfel ca nu prevederile stricte ale manualelor să fie primordiale.

Programele cuprind o serie de activităţi şi lecţii dinamice, în perpetuă schimbare, bazându-se pe anumite noţiuni şi convingeri de bază, derulate astfel încât să răspundă taxonomiei scopurilor educative ale procesului de învăţământ.

Durata (nr. total de ore de formare):

24 ore

Planificarea pe stagii/module tematice, timp alocat:

Modulul   I    Proiectare didactică – 8 ore;

-      proiectarea anuală şi semestrială a unităţilor de conţinut;

-         elaborarea proiectelor de lecţii;

-         programarea activităţii de învăţare;

-         asigurarea cu material didactic specifice fiecărei unităţi de învăţare;

Modulul  II   Învăţarea activă. Metode şi tehnici  de învăţare activă – 8 ore                  

-         strategii activ-participative;

-         locul şi rolul metodelor active în cadrul teoriilor socio-culturale existenţiale;

-         managementul cadrului spaţio-temporal;

-         stiluri de predare modernă;

-         cunoaşterea-acţiune: a şti să faci, a învăţa să fii;

Modulul III  Evaluarea didactică – 8 ore

-         mijloace şi tehnici de evaluare (iniţială, continuă, finală; formativă, sumativă);

-         elaborarea testelor şi a altor mijloace de evaluare (matrice de specificaţie şi matrice de evaluare);

-         autoevaluare; interevaluare; evaluarea progresului individual;

-         evaluarea curentă şi finală; evaluarea pe baza descriptorilor de performanţă;

Curriculum-ul programului

Scop

Educarea abilităţii şi creşterea competenţei cadrelor didactice de a operaţionaliza cu forme variate şi metode active de proiectare, predare, evaluare, specifice disciplinelor de învăţământ.

Obiective

-       Utilizarea cunoştinţelor de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie, în mod adecvat.

-       Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

-       Selectarea unor metodele optime în vederea formării gândirii critice şi a deprinderilor practice.

-       Dezvoltarea competenţelor necesare implementării şi adaptării adiacente reformei din cadrul educaţiei la specificul din mediul rural (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.)

-       Reactualizarea cunoştinţelor psiho-pedagogice în vederea dezvoltării capacităţilor de utilizare a metodelor moderne de educaţie, metode de educaţie compensatorie adecvate copiilor proveniţi din familii dezavantajate socio-cultural; competenţe privind didactica instruirii  în clase cu predare simultană.

-       Dezvoltarea de competenţe de autoevaluare;

-       Dezvoltarea de capacităţi necesare realizării de materiale didactice şi a altor resurse educaţionale adecvate noului curriculum.

Competenţe vizate

Competenţe metodologice

Competenţe de comunicare şi relaţionare

Competenţe de evaluare

Competenţe psiho sociale

Calendarul programului

Trim. IV oct.- dec. 2013

1 grupă

Trim. II apr.- iun. 2014

1 grupă

Trim. I  ian.- mar. 2014

1 grupă

Trim. III iul.- sept. 2014

 

Modalităţi de evaluare

Portofoliu, lucrări practice, chestionare

2. Resurse umane

Formatori

 

Inspectorii şcolari de specialitate

Profesorii metodişti ai CCD MM

Nivel de pregătire

Universitar, Masterat, Doctorat

Coordonator program: 

Loghin Maria, metodist CCD MM

Comments