ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

АКТУАЛЬНІСТЬ  І  ПЕРСПЕКТИТВНІСТЬ


В зв'язку з інтеграцією України до європейського співтовариства, приєднанням вітчизняної системи освіти до Болонського процесу та орієнтацією на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, спостерігається пожвавлення міжнародних зв'язків і підвищення важливості міжкультурної комунікації. Держстандарт і нові програми з іноземних мов для середніх загальноосвітніх навчальних закладів України стали своєрідним відгуком на соціальне замовлення суспільства. У цих документах закладено принципи комунікативної спрямованості навчання. Оволодіння основами іншомовного спілкування передбачає досягнення учнями достатнього рівня комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, тобто вміння в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі, а також мовні навички.
Здатність до спілкування іноземною мовою передбачає формування в учнів якостей, що роблять процес оволодіння мовою, як засобом міжкультурної комунікації, ефективним. До цих якостей належить інтерес і позитивне ставлення до мови, що вивчається, до культури народу, що розмовляє цією мовою, загальнолюдська свідомість, самостійність у певних видах діяльності, розуміння важливості вивчення іноземної мови. В цих умовах важливе значення надається комунікативному навчанню, тобто підготовці учня до іншомовного спілкування в умовах іншомовного спілкування, створеного в класі. Саме тому важливе місце серед мовних компетенцій учня займають навички говоріння.
На сьогодні в методиці навчання діалогу зроблено чимало: чітко сформульовано цілі та зміст навчання іншомовного діалогічного мовлення (І. Л. Бім, Н.І. Гез, С.Ю. Ніколаєва, В.Г. Рогова, О.М. Соловова, О. В. Хоменко, Л.В. Щерба, та ін.), визначено психолінгвістичні характеристики цього виду мовленнєвої діяльності (В.А. Бухбіндер, М.І. Жинкін, І.А. Зимня, О.О. Леонтьев, С.Ю. Ніколаєвої, Є.І. Пассов та, В.І.Скалкіна, Е.П. Шубін). Чимало досліджень також було присвячено питанням труднощів навчання іншомовного діалогічного мовлення (С.Ю. Ніколаєва, Л.С. Панова, О.М. Соловова). Використання засобів навчання викликало значний інтерес у вітчизняних і зарубіжних науковців (И. В. Алексеева, Е.Аленичева,Н. І. Бичкова, Д. А. Богданова, Н. П. Грачева, Т.И.Дроздова, Т.П.Ивченко, С. А. Кузнецова, М.В.Ляховицкий,В.Л.Скалкін, А. Н. Щукин, E.Frendo, J.Higgins & T.Johns, D.Teeler& P.Gray, T.Oschepkova, P.Seligson та ін.), проте проблема залучення різноманітних засобів навчання у процес формування іншомовної комунікативної компетенції у говорінні в цілому та діалогічному мовленні зокрема не може вважатися остаточно вирішеною, оскільки потребує розгляду питання систематизації ЗН, їх видів, функцій у навчанні усного мовлення тощо. 
Вище зазначене дає підстави стверджувати, що практичне дослідження формування навички англомовного діалогічного мовлення потребує розробки комплексу вправ для ефективного формування даної навички.
Отже, темою мого дослідження є «Ефективні засоби формування діалогічного мовлення  на уроках англійської мови у початковій школі».  
Провідна педагогічна ідея досвіду
Розвиток навичок діалогічного мовлення на уроках англійської мови, занурення дітей у різноманітні ситуації, близькі до життєвих реалій; спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; перетворення репродуктивного навчання на цікавий життєвий процес активного діалогу учителя з учнем, учня з іншим учнем, учня з учителем та реагування на свого співрозмовника. Але при підготовці та проведенні уроків, орієнтованих на формування навичок говоріння, вчитель  стикається з низкою труднощів, вирішити які можливо лише створюючи оптимальні умови формування  навичок діалогічного мовлення.
Новизна досвіду полягає в тому, що в умовах розвитку економічних, політичних та культурних зв’язків України з іншими державами постає необхідність вільного спілкування іноземною мовою і за допомогою неї налагодження тісної співпраці на міжнародному рівні,  а також підвищення іміджу держави на міжнародному рівні.
Актуальність такого дослідження полягає в необхідності досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи.
Сутність досвіду. Говоріння викликає труднощі  в учня як у рідній, так і в іноземній мові. Воно пов’язане з вибором того, що сказати і як сказати. Бажання взяти участь у бесіді або розповісти про що-небудь пов’язується з тематикою усного мовлення. Учні говорять з великим інтересом про те, що їм цікаво, чим вони захоплюються. Але важко знайти захоплюючу тему, яка зацікавить кожного. Тому вчитель повинен використовувати такі мовні ситуації, тренувальні вправи та вербально-зорові опори, які створюють ситуацію успіху, дають можливість учням побачити їхній розвиток і йти далі. Саме тому, метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності запропонованих в дослідженні засобів формування діалогічної компетенції в учнів при навчанні англійського діалогічного мовлення.
    Мета досвіду досягається шляхом реалізації таких завдань:
  •  проаналізувати особливості навчання діалогічного мовлення та його функції; 
  •  виокремити групи засобів навчання діалогічного мовлення;
  •  запропонувати систему ефективних засобів для оволодіння навичками діалогічного мовлення;
  •  привести приклади вправ з використанням опор різного виду;
  •  розробити комунікативні ситуації для навчання діалогічного мовлення на початковій  ланці.
Об'єктом дослідження є процес формування англомовної компетенції у діалогічному мовленні.
Предметом дослідження виступають засоби формування  англомовної компетенції у діалогічному мовленні учнів.
Методи дослідження: вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів англійської мови, навчального матеріалу підручників з іноземних мов, спостереження, бесіди.
Практичне значення роботи полягає у вивченні і застосуванні на практиці різноманітних методів та форм навчання при формуванні навичок діалогічного мовлення, які надають можливість учителям англійської мови підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань учнів та спрямувати навчально-виховний процес на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.

Comments