Strona główna‎ > ‎Dotacje unijne‎ > ‎

Folkowanie w gminie Lipowa

Projekt pt. „Folkowanie w Gminie Lipowa”  jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Bogata historia Lipowej, jak i jej położenie - styk kultury słowackiej i morawskiej - sprawiają, że folklor żywiecki to niepowtarzalna mieszanka muzyki, tańców i strojów. Niestety często przez ograniczony pracą czas przestajemy uczestniczyć w życiu lokalnym i tym bardziej zmniejsza się nasze przywiązanie do dawnych zwyczajów. Tradycja i folklor stają się odległym symbolem, przyczynia się do tego także fakt małej popularności muzyki tradycyjnej.
Projekt jest inicjatywą oddolną -  na terenie gminy działa nieformalny zespół, który skupia dzieci zainteresowane graniem i tańcami góralskimi. Dzieci pod okiem instruktorów ćwiczą podstawowe układy taneczne, uczą się gry na takich instrumentach jak skrzypce, klarnet, czy fujarka, spotkania te mają nieregularny charakter. Postanowiliśmy wykorzystać istnienie takiej grupy i zaangażować większą część społeczeństwa lokalnego w jej działalność. Nasz pomysł opiera się przede wszystkim na organizacji współpracy pomiędzy ludźmi starszymi, którzy będą oferować swoją wiedzę i doświadczenie, a młodymi ludźmi, którzy mimo iż, chcą się uczyć tańczyć, mało identyfikują się z samą gminą i posiadają nikłą wiedzę dotyczącą jej obyczajów i tradycji.  Już teraz obejrzyj efekt naszych działań:

Istotne znaczenie w projekcie jest zakwalifikowanie do niego mężczyzn (na 30 osób – powinno być 13). Wynika to z  faktu, że  chłopcy wogóle bądź w marginalnym stopniu uczestniczą w takich zajęciach - taniec, w różnych formach, częściej jest skierowany do kobiet. Zachęcając do kultywowania tradycji , pokazaliśmy, że taniec górali poprzez takie elementy jak - popisy zręcznościowe, skoki i akrobacje – może być odpowiedni także dla mężczyzn. Dodatkowo, aby całe przedsięwzięcie nabrało profesjonalnego charakteru zakupiliśmy w ramach projektu heligonkę – rodzaj akordeonu typowego dla terenów Żywiecczyzny.
  
Drugim ważnym aspektem projektu jest rozwój mieszkańców  z terenów  wiejskich. Niestety często osoby te mają gorszy dostęp do różnorodnych zajęć rozwijających ich talenty. Często w okresie przedszkolnym są one wychowane w domu przez babcie, ciotki, nie mają wtedy kontaktu z rówieśnikami. Projekt zatem realizowany był również pod kątem nabrania większej pewności siebie uczestników projektu. Osoby zostały przygotowywane do publicznego wystąpienia i umiejętnej autoprezentacji.

W ramach projektu przygotowane zostało wystąpienie instrumentalno-taneczne. Uczestnicy w ludowych strojach przedstawili lokalne tańce – obyrtka, hajduka i siustany. Byli oni w trakcie zajęć przygotowujących wspierani merytorycznie przez starszych mieszkańców oraz przez instruktorów tańców ludowych.


 

Celem rozpoczęcia projektu była integracja młodego pokolenia ze starszym, przekazywanie i ratowanie od zapomnienia tradycji i zwyczajów pochodzących z przeszłości Gminy Lipowa. Poprzez projekt zaprezentowaliśmy folklor żywiecki w pełnej krasie - do przedstawienia uszyliśmy charakterystyczne dla tego regionu stroje, występom  towarzyszyły przyśpiewki ludowe wraz z opowiadanymi przez starszych anegdotami, a to wszystko przy akompaniamencie profesjonalnej kapeli góralskiej. Zachęcając do kultywowania tradycji, pokazaliśmy, że ona nie musi być nudna, czego przykładem będzie taniec górali żywieckich, w którym występują takie elementy jak - popisy zręcznościowe, skoki i akrobacje, co zwiększy zainteresowanie młodych osób, zwłaszcza chłopców, którzy najczęściej nie uczestniczą w grupach tanecznych. 


Cele

Cel ogólny projektu - integracja pokoleniowa młodszych i starszych mieszkańców (kobiet i mężczyzn) gminy wiejskiej Lipowa poprzez rozwój inicjatyw lokalnych i dialogu społecznego przy  wykorzystaniu folkloru, tradycji i obyczajów wyrażanych lokalnym tańcem góralskim.

Cele szczegółowe:
1. Wyzwolenie poczucia wspólnoty poprzez zaangażowanie się mieszkańców ( kobiet i mężczyzn) we wspólne przedsięwzięcie.

2. Pobudzenie ciekawości do historii regionu, jego tradycji i tym samym rozwój  lokalnego patriotyzmu.
3. Rozwój dzieci - nabycie umiejętności tańca i gry na instrumentach.
4. Zaprezentowanie zdolności młodych ludzi(13 mężczyzn i 17 kobiet).
5. Możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy młodymi i starszymi.

Projekt jest zgodny z założeniami celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności z Priorytetem VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3.  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, typ – projekt przyczyniający się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój usług społecznych na tym obszarze. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu drugiego PO Kapitał Ludzki - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

Integracja uczestników ma przebiegała na kilku płaszczyznach. W projekt była zaangażowana większa część społeczności lokalnej. Po pierwsze do nich zalicza się mieszkańców wspomagających merytorycznie wystąpienie poprzez udział w próbach i wskazówki, a w czasie finalnego przedstawienia prezentowali oni publicznie opowieści o gminie Lipowa i jej historii. Ważnym aspektem tego uczestnictwa będzie szycie strojów, w których uczestnicy wystąpią, gdyż pierwszy model będzie tworzony na zajęciach, tym samych zostanie zaprezentowana staropolska sztuka tworzenia strojów. Warto zauważyć, że uczestnikami pośrednimi projektu byli  także ci mieszkańcy, którzy przybyli na wystąpienie przygotowane przez partnerów projektu.


Przez te działania projekt  wspomaga jednoczenie się mieszkańców, identyfikację z gminą. Motywuje do wznowienia kontaktów sąsiedzkich i większego zaangażowania lokalnego.

Wydanie pamiątkowego DVD

To wspólne przedsięwzięcie było nagrywane, czego  efektem końcowym było wydanie 2000 płyt DVD rozdanych mieszkańcom Gminy oraz dostępnej do wypożyczenia w miejscowej bibliotece. Równocześnie za pośrednictwem Internetu można obejrzeć relację z naszego projektu. 


Termin realizacji projektu

Projekt jest realizowany od września 2010 do grudnia 2010 r. W grudniu nastąpi wydanie pamiątkowego DVD z realizowanego przedsięwzięcia.

Spektakl odbył się 23-10-2010 r. o godzinie 17:30
Dziękujemy wszystkim tym, co włączyli się w realizację projektu a w szczególności:

     • Gminie Lipowa za umożliwienie nieodpłatnej pomocy w promocji przedsięwzięcia.
    • Kapeli za oprawę muzyczną występu i pracę podczas przygotowania występu
    • Instruktorowi tańców ludowych: Krystynie Marcinkowskiej - Kwaśniewskiej
    • Choreografowi, znawcy kultury: Janowi Brodce
    • Gawędziarce: Barbarze Pawlus

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Katarzynie Czarnik, która dopinała wszystko „na ostatni guzik”.26-11-2010 r. Zdjęcia z realizowanego projektu:
     
     
     
Comments